Kontaktpersoner

Tverrfaglig team og kontaktpersoner innen barnerevmatologi i Helse Sør-Øst

​Helse Sør-Øst: Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus (OUS)

Tverrfaglig team på Revmatologisk seksjon, Enhet Barne- og ungdomsrevmatologi, har ansvar for alle barn 0 – 18 år med revmatologiske sykdommer i Helse Sør-Øst. Det innebærer ansvar for utredning, diagnostikk, behandling og oppfølging. Oppfølgingsansvaret er delt mellom Rikshospitalet og de andre sykehusene samt primærhelsetjenesten i regionen.

Enheten består av sengepost, dagenhet og poliklinikk.

I tillegg til revmatologer med spesialkompetanse på barnerevmatologi, består teamet av sykepleier/hjelpepleier, kontaktsykepleier (arbeider ut mot barnas hjemmemiljø), spesialfysioterapeut, spesialergoterapeut, barne- og ungdomspsykiater, spesialpedagog og sosionom. Det er også tett samarbeid med andre spesialiteter på OUS, som radiologer, øyeleger, kjevespesialister, pediatere, ortopeder, o.a.

Det tverrfaglige teamet møtes fast hver uke for gjennomgåelse av aktuelle pasienter og planlegging av tiltak.

Enhet Barne- og ungdomsrevmatologi driver utstrakt forskningsaktivitet og deltar i nasjonale og internasjonale studier og prosjekter.
Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi, NAKBUR, er tilknyttet Revmatologisk seksjon, Enhet Barne- og ungdomsrevmatologi, på Rikshospitalet. Se egen tekst.

Leger: Berit Flatø, professor, overlege, spesialist revmatologi
            Vibke Lilleby, MD PhD, overlege, spes. revmatologi,  
                                                     driftsleder 
            Anne Marit Selvaag, MD PhD, overlege, spes. revmatologi
            Pernille Bøyesen, MD PhD, overlege, spes. revmatologi
            Anna Birgitte Aga, MD PhD, overlege, spes. revmatologi
            LIS (lege i spesialisering): 3 stillinger

Sykepleiere sengepost/dagenhet: Tlf. 23 07 22 92
Sykepleiere poliklinikken: Eli Nyhus, Irene Urnes Tjernlund,
                                              tlf. 23 07 45 95/23 07 02 05

Kontaktsykepleier: Grethe Hafstad, tlf. 23 07 23 04

Fysioterapeuter: Ulrika Nilsson, Marianne Skattør,
                              tlf. 23 07 22 86

Ergoterapeuter: Inger Helen Bolstad, Lene Bobakk, Anne  
                             Birgit Stavenes, Kjersti Aabel Tvedte,
                             tlf. 23 07 22 81

Kontaktadresse: Avd. for revmatologi, hud og 
                              infeksjonssykdommer,
                              Enhet for barne- og ungdomsrevmatologi,
                              Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet
                               Postboks 4950 Nydalen
                               0424 Oslo

Tlf. sentralbord: 23 07 00 00, be om vakthavende revmatolog

Sist oppdatert 31.01.2022