En person kledd i hvitt med stetopskop rundt halsen står foran flere helsearbeidere og ser inn i kameraet.

Kvalitet

– god og riktig pasientbehandling er den viktigste oppgaven for Oslo universitetssykehus.

Kontakt oss

Sykehuset retter oppmerksomheten mot kvalitet i tjenestene, med særlig vekt på pasientsikkerhet.

Fra tid til annen oppstår det feil og uønskede hendelser på sykehuset. Ved Oslo universitetssykehus registrerer vi dette fortløpende, for lettere å finne årsakene og unngå pasientskader.

På den måten kan vi avklare om uønskede hendelser kunne vært unngått. Vi kan også gjøre endringer i utstyr eller rutiner og systematisk redusere risikoen for at lignende hendelser skjer igjen.
 
På disse sidene finner du en samlet oversikt over uønskede hendelser, pasientskader, korridorpasienter og sykehusinfeksjoner ved Oslo universitetssykehus. Vi presenterer også eksempler på konkrete saker der vi har registrert avvik og gjennomført forbedringstiltak.

Du kan sammenligne pasientsikkerhetstallene for Oslo universitetssykehus med andre sykehus i landet på helsenorge.no. Merk: Fremstillingen på helsedirektoratet.no er forhåndsinnstilt på å vise behandlingssted. For å kunne se tallene for Oslo universitetssykehus, klikk på menyvalg "Helseforetak".

Sykehusinfeksjoner

Andelen pasienter som fikk en sykehusinfeksjon ved Oslo universitetssykehus i 2015 (november) var 5,5 prosent. Landsgjennomsnittet var 5,1 prosent.

Sykehusinfeksjoner

​Andel sykehusinfeksjoner

2015​​

2014​

2013​

2012​

2011​

​Oslo universitetssykehus HF

​5,5 %

5,1 %​

​4,5 %

5,6 %​

5,9 %​

​Landsgjennomsnitt

​5,1 %

4,9 %​

5,1 %​

​5,7 %

​6,0 %

Sykehusinfeksjoner er en nasjonal kvalitetsindikator som alle sykehus i landet måles på to ganger i året. Indikatoren måler andel sykehusinfeksjoner blant alle innlagte pasienter på et gitt tidspunkt, og kan si noe om hvor sannsynlig det er at du som pasient skal få en sykehusinfeksjon hvis du blir innlagt.

Du kan sammenligne andelen sykehusinfeksjoner ved Oslo universitetssykehus med andre sykehus på helsenorge.no.

Pasientskader

Andelen avsluttede erstatningssaker som har fått medhold i Norsk pasientskadeerstatning for pasienter behandlet ved Oslo universitetssykehus har vært ganske stabilt de siste årene.

Pasientskader

​Saker Norsk pasientskadeerstatning

2017​

​2016

2015​

2014​

2013​

2012​

​Antall​

​497

​476

​404

475​

424​

468​

​Avslag

​417

​371

306

363​

329​

367​

​Medhold

​80

​105

​98

112​

95​

101​

Pasientklager

Oslo universitetssykehus registrerer og følger opp alle henvendelser der pasient, pårørende, pasientombud eller Fylkesmann klager på behandling, eller etterspør mer informasjon i forbindelse med pasientrettet virksomhet. Hovedmengden av sakene består av misnøye med atferd og uenighet om behandling/ventetid.

Pasientklager

​Klager fra pasienter, pårørende og deres representanter

2015​​

2014​

2013​

2012​

2011​

​Fra Fylkesmannen

​133

135​

177​

201​

193​

​Fra pasient/pårørende

​500*

378​

453​

362​

250​

​Fra Pasientombudet

​59

71​

106​

79​

67​

​Totalt

​692

584​

736​

642​

510​

* Noe av økningen kan tilskrives bedret registreringspraksis.

Varsler til Statens helsetilsyn

Oslo universitetssykehus sender varsler til Statens helsetilsyn. Det gjøres tilsynsmessig oppfølging i cirka halvparten av sakene som varsles fra sykehuset. Antall varslinger er nokså stabilt etter prøveordningen i 2011 og fast etablering i juli 2012. 

Varsler

​Varsler til Statens helsetilsyn med påfølgende reaksjon

​2015

2014​

20​13​

2012​

2011​

​Ingen tilsynsmessig oppfølging

​32

24​

29​

17​

7​

​Oppfølging - anmodning om redegjørelse

​6

9​

5​

0​

0​

​Tilsynsmessig oppfølging hos Fylkesmannen

​8

16​

15​

14​

3​

​Skriftlig tilsynsmessig oppfølging fra Statens helsetilsyn

​2

1​

2​

-​

-​

​Stedlig tilsyn v/Statens helsetilsyn

​2

5​

5​

2​

5​

​Totalt

​53

55​

56​

33​

15​

Ventetider

Alle pasienter som henvises til Oslo universitetssykehus vurderes individuelt. Pasienter med samme diagnose kan få ulike ventetider, avhengig av sykdommens alvorlighetsgrad og hvilke muligheter som finnes til å forbedre tilstanden og gjennomføre behandlingen. 

Gå til siden for ventetider

Oslo universitetssykehus ønsker at pasienter, pårørende og publikum skal få god kunnskap om kvaliteten på behandlingen ved sykehuset. Sammen med alle sykehusene i landet måles vi på en rekke såkalte kvalitetsindikatorer, som for eksempel overlevelse ved ulike diagnoser.

Gå til siden for kvalitet og kvalitetsindikatorer

Hva gjør vi?

Klinisk etikk-komité er en analyserende, belysende og rådgivende instans. Klinisk etikk-komité skal bidra til at vanskelige spørsmål blir gjenstand for grundig gjennomtenkning, og at pasienter/pårørende som er i tvil om avgjørelser skal kunne få drøftet disse, og at sykehusets ansatte skal ha et åpent “refleksjonsrom” for vanskelige og krevende avgjørelser.

Hva gjør vi ikke?

Klinisk etikk-komité er ikke en besluttende instans - norsk lov plasserer entydig ansvaret for medisinske beslutninger hos pasientansvarlig lege som forutsettes å være i dialog med pasient/pårørende.

Selv om KEK har et fast medlem med juridisk kompetanse, må det understrekes at KEK ikke er et juridisk organ. Det felles ingen dommer, og de vurderinger og analyser som uttrykkes binder ikke pasienten eller pasientansvarlig lege til bestemte handlingsvalg.

Gå til siden for klinisk etikk-komité

Ved Oslo universitetssykehus registrerer vi fortløpende uønskede hendelser som oppstår. Dette omfatter hendelser med betydelig skade/død, hendelser med moderat, mindre eller ingen konsekvens, samt andre driftsavvik. 

Gå til siden for uønskede hendelser.

Dine erfaringer som pasient ved Oslo universitetssykehus er viktig både for oss som jobber her og for pasienter som kommer etter deg. Vi trenger dine innspill for å bli bedre.

Gå til siden for brukerundersøkelse.

Oslo universitetssykehus arbeider kontinuerlig med å forbedre sine arbeidsprosesser. Målet er kvalitet i alle ledd og god flyt sett fra pasientens perspektiv.

Gå til siden for lean og kontinuerlig kvalitetsarbeid.

Et pakkeforløp skal være et helhetlig, kunnskapsbasert og standardisert pasientforløp som skal bidra til at alle pasienter får rett behandling til rett tid.

Gå til siden for pakkeforløp.

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Pårørende kan også ha klagerett. 

Les mer om klage og erstatning.


 

Håndbokssystemet eHåndbok

Sykehusets interne prosedyrer og styrende dokumenter skal sikre god styring og støtte for de ansattes arbeid. Her finner du et utvalg av dokumentene.
Gå til siden for eHåndbok
En collage av bygninger og et klokketårn
Sist oppdatert 29.06.2023