Man som håndhilser

Hekta på jobb

Mennesker med rusproblemer står i stor grad utenfor arbeidslivet, samtidig representerer arbeid en rekke helsefremmende forhold. Tidligere har man tenkt at først må du behandles og bli rusfri, så kan du komme i jobb. Vi tror det kan være motsatt – ved å komme i jobb får man motivasjon og støtte til å bli rusfri.

For personer med rusutfordringer kan det å være i jobb ha mange positive effekter. Arbeid kan representere sosialt fellesskap, rusfritt nettverk, struktur i hverdagen, mening, aktivitet, tilhørighet, og utvikling av evner og ferdigheter. Mens det er forsket mye på jobbstøttemetodikker for andre pasientgrupper, er lite gjort på rusfeltet.

Gjennom prosjektet vil vi rette fokus mot jobb, og se om jobbstøtte kan integreres i behandlingen slik at flere med rusbakgrunn kan komme ut i lønnet arbeid.

"Hekta på jobb" er et multimetodisk prosjekt initiert av RusForsk, og foregår i tre behandlingsseksjoner i Avdeling for Rus- og Avhengighetsbehanling ved OUS, samt hos våre samarbeidspartnere Oslo kommunela ruspoliklinikk, Haugenstua ressurssenter og Tyrilistiftelsen. Gjennom en RCT-studie, observasjonsdata og kvalitative analyser ønsker vi å besvare følgende forskningsspørsmål:

1. Anvendbarhet: Undersøke om IPS kan benyttes som metode for å få rusmiddelavhengige som er i behandling i jobb.

 • Trenger IPS tilpasninger som er spesielle for personer med rusmiddelavhengighet?
 • Er det undergrupper metoden virker bedre eller dårligere for?

2. Effekt: Undersøke om IPS gir

 • flere i jobb og mer jobb
 • reduksjon av rusbruk og psykisk symptomtrykk samt økning i livskvalitet
 • mindre trygdeytelser og færre nye kontakter med helsevesenet


... sammenlignet med en kontrollgruppe som ikke får IPS.

For å undersøke effekt av IPS for denne pasientgruppen gjennomføres det i "Hekta på jobb"-prosjektet en randomsiert kontrollert studie i Avdeling for Rus- og avhengighetsbehandling på OUS. Pasienter som ønsker å delta i prosjektet randomiseres og tilbys én av to ulike jobbstøttetjenester for å undersøke hvilken som er mest nyttig for personer med rusutfordringer.

 • Tilbud 1: "På vei mot jobb" – en selvhjelpspakke med supplerende kurs – Selvhjelpsbakken består av en arbeidsbok med relevante verktøy og hjelpemidler i jobbsøkingsprosessen, samt informasjon om hva man kan få hjelp til gjennom NAV og andre tjenester. Kursets hensikt er å supplere temaene i arbeidsboken slik at deltakerne kan få enda større utbytte av boken, og stå bedre rustet i en jobbsøkeprosess. Kurset vil ha en ramme på 6 timer, fordelt på tre dager. Deltakerne vil også bli tilbudt en oppfølgingssamtale med kurslederen.
 • Tilbud 2: Individuell jobbstøtte – Deltakerne vil bli tilbudt individuell jobbstøtte (IPS) og oppfølging fra en egen jobbspesialist som vil hjelpe med blant annet karriereveiledning, jobbmatch, jobbsøking, kontakt med arbeidsgivere, samt oppfølging inn i arbeidsforholdet. Jobbspesialisten vil være integrert med deltakers behandlingsteam.

Det er opprettet forskningssamarbeid med allerede etablerte IPS-tjenester ved Haugenstua ressurssenter, Tyrilistiftelsen og Oslo kommunale ruspoliklinikk. Disse deltar i observasjonsstudien i forskningsprosjektet. Alle pasienter i IPS-tjenestene inviteres til å delta, og inklusjonsperioden varer i to år.

Data fra observasjonsstudien brukes til å belyse forskningsspørsmålene rundt anvendbarhet av IPS-metoden.

Inklusjon av deltakere til effektstudien startet 1. mars 2020, og skal vare til 31. mai 2022.

Inklusjonen har blitt gjennomført på tilsvarende normal måte siden oppstart til tross for korona-situasjonen. Inklusjonssamtaler gjennomføres i tråd med OUS' smittevernrutiner.

Inklusjon til observasjonsstudien startet 1. oktober 2020 og skal vare til 1. oktober 2022.

Den kvalitative undersøkelsen  gjennomføres gjennom 2022.

Prosjektleder Eline Borger Rognli
E-post:  elboka@ous-hf.no
Tlf: 48 05 21 57

Prosjektkoordinator og PhD-stipendiat Erlend M. Aas
E-post: ermaas@ous-hf.no
Tlf: 97 70 21 71

PhD-stipendiat Kristoffer A A Andersen
Epost: kranan@ous-hf.no

Vi samler inn data fra følgende behan​​dlingssteder

Til RCT-studien og den kvalitative studien:

Til observasjonsstudien:

Nyheter fra prosjektet

  • Innholdsansvarlig: Espen Ajo Arnevik.
  • Nettansvarlig: Erlend M. Aas.
  • Forsidebilde: Shutterstock.
  Sist oppdatert 04.09.2023