Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker

Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker gir tilbud om vurdering, utredning og behandling til personer med alle typer rus- og avhengighetslidelser og deres pårørende. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er en del av dette tilbudet. Vi tilbyr behandling til personer med problematisk bruk av anabole steroider og gaming, penge- og dataspill. Prøveprosjektet Heroinassistert behandling i Oslo (HABiO) og lavterskeltilbudet LASSO er også tilknyttet seksjonen.

Vi har et bredt utrednings- og behandlingstilbud rettet mot alle typer rus- og avhengighetsproblematikk, for eksempel:

  • Alkohol
  • Cannabis
  • Amfetamin, kokain og andre sentralstimulerende midler
  • Benzodiazepiner, også kjent som «beroligende tabletter eller «nervetabletter»
  • Opioider som morfin, heroin, kodein og tramadol
  • Anabole androgene steroider
  • Pengespill og gaming

Avhengighet er et folkehelseproblem som rammer hundretusenvis av nordmenn fra alle sosiale lag. Dessverre er det likevel fordommer og skam knyttet til denne sykdommen, noe som kan gjøre det vanskelig å søke hjelp. Hos oss vil du møte kompetanse, respekt og forståelse for situasjonen din, uansett hvem du er og hvor du kommer fra. Vi er opptatt av å forstå hva vanskene dine handler om og derfor er vi like opptatt av sosiale og psykiske forhold som av avhengighetsproblemet.

Hvis du synes det er krevende å oppsøke behandling, er du ikke alene. Det er naturlig å være usikker og ambivalent når det gjelder både små og store endringsprosjekter i livet. Overforbruk av rusmidler, spill og annet handler til syvende og sist om å mestre hverdagen og har for mange også vært forbundet med noe positivt. Vi anerkjenner dette og vet at motivasjon kan svinge. Målet for behandlingen er at du selv skal oppleve mer kontroll og økt livskvalitet. 

Mange som er i behandling hos oss strever med psykiske plager som samspiller med avhengighetsproblemene og da tilbyr vi samtidig behandling for begge deler. Har du fysiske plager vil vi etablere samarbeid med fastlege eller annen aktuell helseinstans. For mange har avhengigheten bidratt til vanskelig økonomi. Vi kan hjelpe deg i kontakt med tjenester i bydel, NAV, tannlege mv. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og heroinassistert behandling (HABiO) til personer med opioiddominert avhengighet, er en del av tilbudet vårt. 

For å få behandling hos oss trenger du henvisning fra fastlege, NAV eller annen spesialisthelsetjeneste. Alle som henvises har rett til å få vurdert henvisningen innen 10 virkedager. 

Etter en vurdering vil du få brev hjem eller på helsenorge.no om utfallet av vurderingen og når en eventuell behandling kan starte. 

Er du pårørende er du også velkommen til oss, uavhengig om personen du er pårørende til er i behandling eller ei.

Du trenger henvisning fra fastlege eller NAV, både hvis du ønsker behandling selv og hvis du kommer hit som pårørende. 

Du finner oss på Ullevål sykehusområde og på Mortensrud. 

Seksjonen ledes av Kine Haugen. 

Å være pårørende til en person med avhengighetsproblematikk kan være utfordrende. Å leve med mye stress over tid, gjør en mer sårbar for å utvikle psykiske vansker og kan gi sosiale og økonomiske vansker. Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker tilbyr individuelt tilpasset oppfølgning til deg som er pårørende, med fokus på mestringsstrategier og egenomsorg. Den du er pårørende til behøver ikke å være i behandling hos oss eller andre steder, for at du skal få et tilbud her. Tilbudet gis individuelt, som par- og familiesamtaler eller i gruppe med andre pårørende. Du trenger henvisning fra fastlege (eller annen lege) og betaler vanlig egenandel. 

Alle våre enheter har behandlingstilbud til pårørende. Ønsker du mer informasjonkan du ta kontakt med oss på telefon og du vil bli satt i kontakt med en fagperson som kan svare på dine spørsmål. Du kan også ta direkte kontakt med seksjonens pårørendeansvarlige Hege Oksvold tlf. 906 56 371 eller Ingrid Trana tlf. 416 89 362. 

Pårørende kan også være en viktig ressurs i et behandlingsforløp og vi vil oppmuntre til at pårørende inkluderes på den måte og i det omfang som er hensiktsmessig i det enkelte behandlingsløp. 

Barn og unge som pårørende skal ha et særlig fokus i spesialisthelsetjenesten der voksne får hjelp. De voksnes problemer er aldri barnas feil og barn kan bli skadelidende dersom de ikke får hjelp til å mestre de utfordringer det gir å vokse opp i en familie der en eller begge voksne har et avhengighetsproblem. Vi kartlegger familieforhold, herunder om den som henvises til oss har omsorg for og samvær med barn. Vi gir tilbud om støtte- og familiesamtaler med barn og unge knyttet til behandlingen vi gir hos oss. Vi kan også bidra med veiledning om avhengighetsforståelse til andre instanser (for eksempel skole eller barneverntjeneste) som følger opp barna direkte uten at vi selv møter barna. 

Rusmiddellidelser er en samlebetegnelse for skadelig bruk og avhengighet. Bruker man rusmidler slik at det gir helseskade kaller vi det i helsevesenet for skadelig bruk. Om man mister kontrollen over bruken, utvikler toleranse og fortsetter bruken tross negative konsekvenser, kan man få diagnosen rusmiddelavhengighet. Også rusmiddelbruk som ikke fyller diagnosekriteriene kan være problematisk helsemessig, juridisk og sosialt. Bakgrunnen for at enkelte får problemer med rusmidler mens andre med liknende bruk ikke får det, er kompleks og handler om både biologiske sårbarhetsfaktorer og miljøfaktorer. Traumeerfaringer og lite tilknytning til arbeid- og utdanningsliv er også kjente risikofaktorer.

Les mer om dette på Folkehelseinstituttets hjemmeside fhi.no (Folkehelserapporten) eller på Helsenorge.no 

Skadelig bruk og avhengighet gjelder ikke bare for rusmiddelbruk. Et kjennetegn ved all avhengighet er at du fortsetter med en adferd selv om du egentlig ikke ønsker det og selv om de negative konsekvensene er betydelige.  Dersom du bruker pengespill, gaming, sex eller annet på en måte og i et omfang du opplever lite kontroll over og det går ut over din livskvalitet, kan det falle inn under kriteriene for skadelig bruk og avhengighet beskrevet i avsnittet over. Dette kan du få behandling for hos oss. 

Vårt behandlingstilbud er individuelt tilpasset, med samtidig fokus på psykiske, fysiske og sosiale utfordringer og ressurser. Du får tildelt en fast behandler ved oppstart og sammen setter dere opp en plan for behandlingsforløpet. Vi tilbyr flere behandlingstilnærminger som kognitiv adferdsterapi, motiverende intervju, psykodynamiske tilnærminger, dialektisk adferdsterapi og en spesifikk behandlingsmetode rettet mot traumer kalt EMDR. De fleste behandlere gjør bruk av ulike metoder tilpasset den enkelte pasient. Som pasient kan du i kortere eller lengre tid få en annen behandler hvis vedkommende har en annen viktig kompetanse som din faste behandler ikke har. Hvis du har gode eller dårlige erfaringer med noen behandlingstilnærminger fra før er det viktig at du forteller oss om dette slik at utbyttet av behandlingen din blir best mulig. Behandling hos oss gis individuelt, som par- og familiesamtaler eller i gruppe. Vi har til enhver tid et variert kurs- og gruppetilbud rettet mot ulike behov. Din behandler vil gi deg mer informasjon om dette. 

Ved behov vil behandleren din samarbeide med andre yrkesgrupper, for eksempel med lege dersom medikamentell behandling skal vurderes. 

For pasienter som strever med å møte opp, har vi et arenafleksibelt team som kan bistå i perioder. 

Når du kommer i behandling vil vi gjøre en kartlegging av rusmiddelbruk (eller det du er henvist for) og ikke minst undersøke hvilken funksjon bruken har for akkurat deg. Vi vil også stille deg spørsmål om din hverdag og livssituasjon, psykiske og fysiske helse.  Noen ganger vil vi gjøre mer omfattende utredning. Hvis behovene dine endrer seg underveis, kan vi hjelpe deg i kontakt med andre deler av behandlingsapparatet som døgnbehandling eller kommunale tjenester. Behandling i spesialisthelsetjenesten er et tidsavgrenset tilbud. 

LAR er et tverrfaglig behandlingstilbud til personer med avhengighet til opioider (for eksempel heroin). Alle pasienter i LAR mottar et langtidsvirkende legemiddel (substitusjonsmedikament) som ikke fjerner selve avhengigheten men demper de fysiologiske abstinensene slik at man kan fokusere på andre behandlingstiltak eller endringer som bedrer livskvaliteten. Pasientene i LAR har naturligvis tilgang til den samme behandlingsmenyen som øvrige pasienter hos oss. LAR-behandling er oftest langvarig i den forstand at mange bruker substitusjonslegemiddelet i flere år. De fleste følges etter hvert opp av fastlege og evt. av førstelinjetjenesten i bydelen der de bor. Behandlingsbehov kan variere og selv om den medikamentelle oppfølgningen skjer hos fastlege kan man be om henvisning til oss for tidsavgrenset psykososial oppfølgning, for eksempel traumeterapi eller gruppebehandling. 

Legemiddelassistert skadereduserende substitusjonsbehandling i Oslo (LASSO) er en lavterskel poliklinikk for substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet. Klinikken har fokus på skadereduksjon, og å bidra til at pasienter kommer videre i ordinær behandling. Tilbudet driftes som et samarbeid mellom Velferdsetaten i Oslo kommune og Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker ved Oslo universitetssykehus. Poliklinikken er lokalisert i Dalsbergstien hus. LASSO har ikke krav om henvisning. Det betyr at du selv kan henvende deg direkte for bli vurdert for substitusjonsmedisinering.   

Omtrent halvparten av innsatte i norske fengsler strever med rusmiddellidelser og annen avhengighetsproblematikk og forekomsten av psykiske lidelser er betydelig høyere blant innsatte enn i befolkningen generelt. På bakgrunn av dette ble det i 2022 etablert et team for Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Oslo og Bredtveit fengsler. Dette er to høysikkerhetsfengsler med totalt 290 domfelte. Det jobber nå to psykologer, en lege og en sosionom (50%) i TSB-teamet som driftes i nært samarbeid med fengslene og Fengselspsykiatrisk poliklinikk.

Bydelene i Oslo har et omfattende tilbud til sine innbyggere, inkludert til deg som strever med rusproblemer og/eller psykiske vansker. På bydelens nettside finner du informasjon om tilbud og tjenenester. 

Ruskonsulenter i bydelene

Kontakt din bydel om psykisk helse

Helsenorge.no - den offentlige helseportalen - rus og avhengighet

Helsedirektoratet - rus og avhengighet
Nettsider med fakta og informasjon om rus og avhengighet

Mental Helse.no

Rus og samfunn

Helsetilsynet
Statlig tilsyn med sosial- og helsetjenestene.

Familievernkontor
Familievernet, som inngår i den statlige barne-, ungdoms- og familieetaten - Bufetat, bistår alle som trenger hjelp for vanskelige familieforhold. Tilbudet er gratis, og du kan selv ta direkte kontakt med ditt nærmeste familievernkontor. 

Nasjonal faglig retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) ved opioidavhengighet- Helsebiblioteket - Helsedirektoratet

Retretten.no
Retretten er et gratis resurssenter med et bredt tilbud for deg som ønsker en vei ut av alkoholisme eller andre former for rus og misbruk, samt for deg som er LAR-pasient.

proLar Nett
Nasjonalt forbund for folk i LAR

Foreningen for human narkotikapolitikk
Medlems- og brukerorganisasjon på rusfeltet med tillitsvalgte, lag og avdelinger over hele landet. Vår fremste oppgave er brukermedvirkning, på politisk, tjeneste- og systemnivå og på individnivå.

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO)
Brukerorganisasjon som består av tidligere rusavhengige og som arbeider for å  bedre rusavhengiges rettigheter og tilbud innen hjelpeapparatet.

Leve - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
LEVE er en frivillig organisasjon som har som formål å sikre omsorg og støtte til etterlatte ved selvmord.

Barn av rusmisbrukere (BAR)
BAR er en bruker- og interesseorganisasjon for barn i alle aldre som opplever foreldres rusbruk som en belastning. Organisasjonen har som hovedmål å fremme barn av rusmisbrukeres posisjon og stemme i samfunnet.

Hjelpelinjen for spillavhengige tilbyr veiledning via telefon eller chat for dem som har problemer med spillavhengighet og deres pårørende.

Blå Kors kompasset tilbyr nettbasert terapi og rådgivning til unge mellom 13 og 35 år som har vokst opp i et hjem med alkohol- eller andre rusproblemer.

Ivareta er pårørendorganisasjonen av og for pårørende av rusavhengige over hele landet.

Minoritetenes interesseorganisasjon (MIO) er en religiøst uavhengig bruker- og pårørendeorganisasjon for minoriteter. Organisasjonen løfter minoritetenes behov og utfordringer på feltene rus, psykisk helse og migrasjon.

Spillavhengighet Norge er den landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjonen innen spilleavhengighet.

Wayback – livet etter soning
WayBack er en ideell stiftelse som arbeider for innsattes tilbakeføring til samfunnet.

ADHD Norge 
Medlems- og interesseorganisasjon for mennesker med ADHD, deres foresatte og familier og andre som har interesse for ADHD-saken.

Kontakt

Våre poliklinikker har felles postadresse:

Oslo universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet
Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker holder til på fire ulike steder: 
Ullevål Sykehus, Kirkeveien 166, bygg 45.
Ullevål Sykehus, Kirkeveien 166, bygg 21.
Ullevål Sykehus, Kirkeveien 166, bygg 50 (HABiO).
OUS Mortensrud, Helga Vaneks Vei 6.

Hvis du har fått svarbrev fra oss, står det hvilket sted du skal møte til avtalen din.

Har du spørsmål om våre tilbud, ta gjerne kontakt med oss på et av følgende telefonnumre:

Foto av Mortensrudbygget

OUS Mortensrud

Helga Vaneks vei 6

1281 Oslo

En hvit lastebil parkert utenfor James Charnley House

Ullevål sykehus Bygg 21

Kirkeveien 166

0450 Oslo

En bygning med trær foran seg

Ullevål sykehus Bygg 45

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Bygg 50 på Ullevål sykehus

Ullevål sykehus Bygg 50

Kirkeveien 166

0450 Oslo

​Det går både t-bane og busser til OUS Mortensrud. Se www.ruter.no for ruteinformasjon.

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

Kurs og møter

Aktuelt