Behandling

Replantasjonskirurgi - operasjon ved avkappet kroppsdel

Replantasjon betyr at vi syr på en helt eller delvis avkappet kroppsdel, for eksempel en finger, hånd, fot, øre, penis, skalp eller annet.

Rikshospitalet har den nasjonale behandlingstjenesten for replantasjon.

Avkappede (amputerte) kroppsdeler er dramatiske skader. Hvis dette skjer ved store ulykker, må alltid livreddende tiltak prioriteres før en eventuell replantasjon.

Oftest skjer imidlertid amputasjon ved lokaliserte skader, hyppigst av fingre eller hånd.

Henvisning og vurdering

På skadestedet tar vi først hånd om pasienten og melder fra til 113. Blødninger stanses ved å legge på en komprimerende bandasje og holde den skadde kroppsdelen høyt. Avsnøring (Tourniquet) må bare brukes i ytterste nødsfall.

Den avkappede kroppsdelen pakkes inn i det reneste kledet en finner. Så må en komme seg til nærmeste lege eller sykehus, enten med ambulanse eller ved å frakte pasienten selv.

Det er ambulansepersonalet eller legen som kontakter Rikshospitalet hvis det er aktuelt å vurdere replantasjon. Den amputerte kroppsdelen, kalt amputatet, transporteres i sterile kompresser fuktet med fysiologisk saltvann.

Som hovedregel skal amputatet ikke nedkjøles. Overdrevet nedkjøling medfører risiko for frostskade som gjør det umulig med replantasjon. I enkelte tilfeller, særlig ved mye muskulatur og lang transportvei, kan Rikshospitalet allikevel be om nedkjøling. I så fall skal amputatet pakkes i dobbel, tett forpakning og legges i en pose med mye vann og noen få isbiter.

AMK-sentralene koordinerer transporten. Det er svært viktig at den skjer på raskeste måte. Amputater som inneholder muskulatur, må ha gjenopprettet blodsirkulasjonen innen 6 timer. For kroppsdeler uten muskulatur forlenges denne fristen vesentlig.

Det er ambulansepersonalet, legen din eller det lokale sykehuset ditt som kontakter Rikshospitalet hvis det er aktuelt å vurdere replantasjon. Når du kutter av deg en finger, hånd eller fot blir du vanligvis sendt til nærmeste akuttmottak på et lokalt sykehus for vurdering. Er det store, livstruende skader kan du også bli flydd direkte til Rikshospitalet for behandling.

Replantasjonskirurgi - operasjon ved avkappet kroppsdel

Før

Når du kommer til Rikshospitalet, blir du tatt i mot av lege. Vi undersøker den skadde kroppsdelen og den avkuttede kroppsdelen, amputatet. Det tas en vanlig innkomstundersøkelse av deg supplert med rutinemessig prøver og av og til røntgen.

Hvis det skal replanteres, blir du sendt til operasjonsavdelingen så snart som mulig.

Under

Anestesilegen vurderer hvilken bedøvelse du får. Som regel får du full narkose. Det blir vanligvis også startet en kontinuerlig bedøvelse av hele kroppsdelen for smertelindring etter operasjonen.

Mens du klargjøres for operasjon blir den avkappede kroppsdelen, amputatet, undersøkt med mikroskop. Blodårene, både pulsårer og samleårer, blir funnet frem, og de øvrige vevs-strukturene gjøres klare for replantasjon. Etter at du er bedøvet og skadestedet er vasket sterilt, fortsetter vi med å preparere frem de tilsvarende strukturene på amputasjonsstumpen.

Ved replantasjonen fikserer vi skjelettet med pinner, ståltråd, plate eller skruer. Så syr vi sener, nerver og blodårer sammen. Hvis vevet er ødelagt, kan det bli aktuelt med ulike transplantasjoner av hud og vev fra andre deler av kroppen din.

Rekonstruksjonen av de små blodårene er komplisert. Derfor kan operasjonen bli ganske langvarig, fra tre til godt over 10 timer. Når vi får etablert en stabil blodsirkulasjon i den replanterte kroppsdelen, lukker vi sårene og bandasjerer.

Etter

Hva skjer etter operasjonen?

Etter operasjon vil du ligge på oppvåkningsavdelingen før du blir kjørt til sengeposten. Her vil du bli tatt vare på av sykepleiere som vil sørge for at de nødvendige observasjoner og tiltak blir gjort.

Les mer om fysio- og ergoterapi ved replantasjon av arm eller hånd i behandlingsprogrammet "Replantasjon av avkappede kroppsdeler".

Replantasjonsregimet

Dette er starten på en døgnkontinuerlig overvåkning som vi kaller replantasjonsregimet. Formålet er å ivareta blodsirkulasjonen best mulig i den påsydde kroppsdelen.

Oppdager vi eventuelle sirkulasjonsproblemer, vil vi vurdere om andre tiltak skal iverksettes. Regimet strekker seg over cirka 10 dager. Det kan føles slitsomt og tøft i perioder, og nattesøvnen kan bli forstyrret.

Vi inspiserer hudfarge, blodfylling og måler hudtemperaturen for å følge blodsirkulasjonen i den skadede kroppsdelen. Disse observasjonene gjøres av sykepleier hver time, hele døgnet, inntil annen beskjed blir gitt. Det er viktig at den påsydde kroppsdelen ikke utsettes for temperatursvingninger, trekk eller kulde. Du vil derfor få en myk «varmehatt» over kroppsdelen.

Du får også blodfortynnende medisiner for å bedre blodsirkulasjonen og forebygge dannelse av blodpropper i de små sammensydde blodårene. Vi gir antibiotika mot infeksjoner. Blodprøver tar vi flere ganger under oppholdet. Vi tar vanligvis røntgen fem dager etter operasjonen.

Smertelindring

Den skadde kroppsdelen blir oftest kontinuerlig lokalbedøvet. Bedøvelsen kan gi nedsatt kraft og følelse. Når lokalbedøvelsen går ut, vil kraften og følelsen komme tilbake. I tillegg får du smertestillende tabletter. Det er viktig å forhindre smerter fordi smertene kan utløse reflekser som reduserer blodgjennomstrømningen i den påsydde kroppsdelen.

Restriksjoner

For å oppnå best mulig resultat er det viktig at du holder deg i ro i sengen på et varmt rom til du får annen beskjed. Mot slutten av oppholdet får du ofte sitte litt i en stol på rommet, godt påkledt. Deretter kan du avtale gradvis aktivisering med legen. Må du på toalettet, kan du som regel det med følge av sykepleier.

Mange opplever å svette mye de første dagene. Det er derfor viktig å gi beskjed til sykepleier, som vil hjelpe deg med å holde deg tørr, varm, og sørge for at du ikke utsettes for trekk.

Unngå kulde og trekk. Du skal ikke ligge med åpent vindu. Dessverre får du ikke lov til å dusje før utreisedagen. Kroppen blir avkjølt etter en dusj, og det kan påvirke blodsirkulasjonen negativt.

Du må avstå fra røyk, snus, tyggetobakk eller nikotinplaster fordi det kan få blodårene til å trekke seg sammen. Vi ber deg unngå å spise is, drikke isvann eller ha isbiter i drikken fordi det kan påvirke blodgjennomstrømningen. Dette gjelder også å begrense inntak av koffeininnholdige drikker som kaffe, te, brus, energidrikk og sjokolade - etter avtale med oss på sykehuset.

Hold armen høyt - over hjertenivå, også når du er oppe og går. Dette er for å redusere hevelse og smerte i hånd og fingre. Redusert hevelse gir minsket trykk mot de reparerte blodårene.

Iglebehandling

Iglebehandling kan være aktuelt om blodsirkulasjonen til en skadet kroppsdel ikke er tilfredsstillende. Hvis tilbakestrømningen av blod fra for eksempel en skadet finger blir for dårlig, kan iglene suge ut brukt blod slik at friskt blod kan slippe inn. Etter at blodiglen er ferdig, kan fingeren blø i flere timer. På den måten kan fingeren overleve inntil nye blodårer har dannet seg etter fem til syv dager. Sykepleieren vil gjøre alle de nødvendige observasjoner, som for eksempel å følge med på blodprosenten.

Bandasjeskift

Den påsydde kroppsdelen skal ha ro for å få best mulig resultat. Bandasjen vil derfor bli liggende på så lenge som mulig. Det vil vanligvis bli foretatt et sårskift dagen før hjemreise.

Psykiske reaksjoner

Skaden og operasjonen kan være dramatisk, og du kan bli bekymret for hvilke konsekvenser den vil få for livssituasjonen. Det er vanlig å få en psykisk reaksjon, for eksempel nedstemthet, søvnproblemer, mareritt, konsentrasjonsvansker eller depresjon. En eventuell reaksjon kan komme under sykehusoppholdet, eller når du har kommet hjem.

Sengeposten formidler gjerne kontakt med psykiatrisk sykepleier eller prest om det er behov for mer støtte enn det vi på avdelingen kan gi deg.

Er du bekymret for hvordan du skal klare praktiske gjøremål når du har kommet hjem, kan du be om å få kontakt med ergoterapeut. Hvis du har spørsmål om økonomi, forsikringer, rettigheter, arbeidssituasjon med mer, hjelper vi deg med å kontakte sosionom.

Utskrivelse

På utskrivelsesdagen tar vi en siste sjekk av bandasjen. Du vil få beskjed fra lege og sykepleier om hvordan du skal forholde deg til restriksjonene hjemme.

Resept og eventuelt sykemelding blir skrevet, og det gjøres avtale om videre polikliniske kontroller. Dagopphold for trening med fysio- og ergoterapeut kan også bli aktuelt.

Det kan også hende du må legges inn på nytt for oppfølgende operasjoner.

Poliklinisk oppfølging

Oppfølgningen etter utskrivelsen skjer på Ortopedisk poliklinikk på Rikshospitalet. Antall kontrolltimer avhenger av hvor omfattende skade du har. Du vil følges opp av lege og sykepleier på poliklinikken for sårstell, fjerning av sting, eller røntgenkontroll.

Merk deg at om du har gips og skal til røntgenkontroll før legetimen, må du først gå til poliklinikken og få fjernet gipsen.

Når tilhelingen er tilfredsstillende, intensiveres treningen med fysio- og ergoterapeut. Er det behov for sårstell, vil sykepleier gjøre dette.

Smerter og hevelse er normalt de første ukene etter operasjonen, men avtar som regel. Du motvirker hevelse ved å holde kroppsdelen høyt og i en god hvilestilling.

Smertestillende medisiner tar du i samråd med legen.

Gips

Du får gips fordi knokler som er operert, trenger å holdes i ro for å vokse sammen. Si fra om gipsen oppleves som for romslig eller for trang.

Blir gipsen for romslig, kan det oppstå bevegelse som forsinker tilhelingen.

For trang gips kan gi ubehagelig trykk og nedsatt sirkulasjon. Signaler på for trang gips er økt smerte, hevelse, nummenhet, kalde fingre og fargeforandring.

Ved gipsbehandling er det viktig å bevege den delen av fingeren, hånden og armen som er utenfor gipsen. Dette vil vedlikeholde funksjonen og redusere hevelsen.

Øvrig informasjon og prognose

Blodårer - det er viktig at du unngår overdrevne påvirkninger også etter at du er kommet hjem. Det er fordi blodårer som er skadet og sydd, kan være overfølsomme for ulike påvirkninger som for eksempel kulde, trekk, is og nikotin.

Sener - fire til fem uker etter skadetidspunktet har vanligvis senene grodd så godt at du kan begynne å bevege den opererte hånd eller finger aktivt.

Skadede fingerknokler er ofte satt sammen med tynne stålpinner. Disse må sitte i seks til tolv uker etter skaden før bruddet er grodd. Pinnene fjernes på poliklinikken eller dagkirurgisk avdeling, som regel i lokalbedøvelse.

Følelse. Sammensydde nerver vokser ut igjen fra skadestedet med cirka en millimeter i døgnet. Det vil derfor kunne ta lang tid før følelsen kommer tilbake den påsydde kroppsdelen. Det er alltid usikkert hvor god følelsen kommer til å bli. Skadde nerver kan gi opphav til ulike fornemmelser som elektriske støt, brennende og stikkende ubehag eller nummenhet.

Når følelsen kommer tilbake, kan det i en periode oppstå en ubehagelig overfølsomhet. En skadet hånd er ofte mer følsom for kulde, og du fryser lettere.

Sår som er lukket og tørre, kan behandles med ”Micropore” tape. Du kan vaske deg og dusje med tapen. Faller den av, setter du selv på en ny. Tapen bør kun byttes en gang i uken fordi arret trenger ro og beskyttelse. Vi anbefaler å tape arrlinjene i minimum 3 - 6 måneder for å redusere dannelsen av arrvev. Unngå sol på arrene det første året ved å bruke tape eller sunblock.

Hudtransplantasjon blir noen ganger nødvendig når det ikke er nok huddekning. Huden blir oftest tatt fra armen eller låret. Hudtransplantatet blir festet med sting eller stifter, som fjernes i løpet av de første to ukene etter operasjonen.

Videre behandling

Når du kommer tilbake til sykehuset, vil fysio- og ergoterapeutene veilede deg. Målet for behandlingen er å gjenvinne best mulig funksjon i den påsydde kroppsdelen. Storparten av bedringen skjer i løpet av det første året, men du kan faktisk oppleve bedring i opptil to til tre år etter skaden.

Din egen innsats vil være avgjørende for at du skal nå målet. Det kan også bli nødvendig med nye innleggelser for korrigerende operasjoner eller mindre inngrep, for eksempel pinnefjerning.

Huskelapp - Av erfaring vet vi at det er mange spørsmål som blir glemt når du kommer til kontroll. Vi oppfordrer derfor til å skrive en huskelapp som du tar med deg.

Sykemeldingsperioden vil variere avhengig av hvordan skaden er og hva slags jobb du har. Hvis sykemeldingen varer over åtte uker, må du ta kontakt med fastlegen din for å få forlengelse. I denne perioden er det viktig at du tar nødvendig hensyn til den påsydde kroppsdelen og bruker tid på trening. Det er også viktig at du prøver å leve så normalt som mulig og opprettholder kontakt med familie, venner og arbeidssted.

Vær oppmerksom

Som ved all kirurgi er det risiko for infeksjon i forbindelse med inngrepet.

Tegn på infeksjon kan være:

 • vond lukt fra bandasjen
 • feber
 • økte smerter eller at hunden blir rød og hoven

Hvis dette skjer, ta kontakt med lege eller sykehus.

Kontakt

Rikshospitalet Ortopedisk avdeling Rikshospitalet

Kontakt Ortopedisk avdeling Rikshospitalet

Oppmøtested

Sognsvannsveien 20

 • Operasjon 2 ORO: Oppgang D3, 4. etasje.
 • Poliklinikk: Glassgaten inngang D3b, 1. etasje.
 • Dagkirurgi: Inngang D5, 2. etasje.
 • Dagenhet for barn: Inngang D3b, 1. etasje.
 • Sengepost: Inngang C5, 3. etasje.
 • Barnepost: Inngang C6, 3. etasje.
 • Ergo- og fysioterapi: D7, 3. etasje. Oppgang D4. Følg skilting til D7, 3. etasje.
 • Barneergoterapi: E2, 2. etasje. Følg skilting til Barneergoterapi.
Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Transport

​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går buss, trikk og T-bane til Rikshospitalet.

For rutetider se ruter.no eller ring 177.

​Internbussen frakter deg raskt og trygt mellom Rikshospitalet og Radiumhospitalet på dagtid hverdager.

Se tidtabellen her

Praktisk informasjon

Du finner sykehusapoteket i Vestibylen like ved hovedinngangen. 
 
Åpningstidene for publikumsavdelingen er
 • mandag til fredag kl. 08.00–17.00
 • lørdag kl. 10.00–14.00
Det kan forekomme avvik i åpningstider i forbindelse med høytider. Se apotekets egne nettsider.​

​Kontakt​

 • Telefon: 23 07 34 09
 • Fax: 23 07 34 11​

Deichman OUS Rikshospitalet

Paseintiblioteket på Rikshospitalet er midlertidig stengt pga byggearbeid. Biblioteket åpner igjen i 2024. 

Deichman Etat, Oslo kommune har ansvaret for driften av Pasientbiblioteket på Rikshospitalet.​

Hvem kan lå​ne?

Pasientbiblioteket kan benyttes av pasienter (også dagpasienter), pårørende og ansatte ved Oslo universitetssykehus (OUS). Vi leverer bøkene på rommet til pasienter som selv ikke kan besøke biblioteket.

Hv​​a kan du låne?

Bøker, lydbøker, tegneserier, tidsskrifter, film (DVD), musikk, CD- og DVD-spillere og spillmaskiner med tilhørende spill. I biblioteket er det også en PC med tilgang til internett, som pasienter og pårørende kan benytte seg av.

Åpningstider​

Rikshospitalet - Deichman.no

Kontakt​​​

Telefon: 23 07 46 40

E-post: deichman.rikshospitalet@deb.oslo.kommune.no

Følg pasientbiblioteket på Facebook

Ved Rikshospitalet er det mulig å kjøpe blomster og gaver i kiosken ved hovedinngangen.

Noen sengeposter tillater ikke blomster på rommene. Sjekk med den avdlingen du skal til, om de tillater blomster på rommet.​

​Dagligvarebutikk nær Rikshospitalet

Det ligger ikke dagligvarebutikker i umiddelbar tilknytning til sykehusområdet.

Nærmeste Kiwi finnes på John Colletts Plass, tre trikkestopp unna Rikshospitalet og Gaustad. Dette er det beste alternativet for besøkende som ikke har bil, eller som ikke ønsker å gå et stykke for å komme til butikken.

Ved Ullevål stadion, i gangavstand fra sykehuset, ligger det flere dagligvarebutikker – blant annet Kiwi og Coop. Her er det gode parkeringsmuligheter.

På Vinderen er det også gode handlemuligheter og cafeer. Elleve minutter gåavstand, eller du kan ta T-banen et stopp fra Gaustad (sju minutter). Forøvrig gode parkeringsmuligheter om du kjører (ut av bomringen).

Inne i Sogn studentby ligger det en Rema1000. Her er det gode parkeringsmuligheter.

Det vil ikke lenger være mulig å overnatte på Gaustad hotell for pasienter og pårørende. Oslo universitetssykehus vil sørge for alternativ overnatting. 
 

​Alternativ overnatting

Oslo universitetssykehus sørger for alternativ overnatting ved:
 
Bestilling, endring og kansellering gjøres via avdelingene på Oslo universitetssykehus eller direkte til hotellet. 

Bestilling kan gjøres direkte til Medirest som drifter hotellene på vegne av sykehuset, booking@medirest.no eller 23 25 24 00

Du får tildelt overnatting basert på ønske og kapasitet på hotellene. ​
 

Transport til og fra​

Transport til og fra Rikshospitalet blir ivaretatt av resepsjonen på hotelle​t.
 

​Pasienthotell

Pasienthotell ​er et tilbud for pasienter og deres pårørende. Tilbudet er beregnet på pasienter som er selvhjulpne og som er til poliklinisk- og/eller dagbehandling. Tilbudet gjelder ikke for pasienter som er innskrevet ved sykehuset.

Ledsagere til pasienter og andre gjester kan også bo på hotellet, så fremt det er ledig kapasitet.

Det er også mulig å leie møtelokaler.

 

Kontakt resepsjon og bookingen​

Pasientreiser

Du kan få dekket din pasientreise når du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling.

Trykk her for mer informasjon om dekning av reiseutgifter i forbindelse med pasientreiser.

Du kan ha rett på godtgjørelse for utgifter til mat og overnatting når du har vært på reise til eller fra behandling.
Trykk her for mer informasjon om dekning av hotellopphold via Paisentreiser.

Det er fri, kodeløs internettilgang på sykehuset.

Biblioteket har en PC med internettilgang som er tilgjengelig for pasienter/pårørende

​Kart over Rikshospitalet

Parkering på Rikshospitalet​

På Rikshospitalet er det gode muligheter for å parkere i parkeringshuset (hovedparkeringen) som ligger rundt 250 meters gange fra hovedinngangen – ned mot Esso-stasjonen.

 

Adkomsttorget

Adkomsttorget foran Rikshospitalet er nå stengt på grunn av byggearbeider. 

Les mer om byggearbeidene og midlertidig hovedinngang på Rikshospitalet

Ved eiendomsseksjonen

På nordsiden av Rikshospitalet, ved Eiendomsseksjonen, finnes korttidsparkeringsplasser og en billettautomat. 

 • EasyPark-kode: 3006.

Foreldreparkering

Rikshospitalet har et begrenset antall parkeringsplasser til disposisjon for foreldre/foresatte eller ledsagere. De kan parkere uten avgift på ansattparkeringen (P1–P3), dersom barnet er under 18 år og er innlagt på sykehuset.

 • Vis bekreftelse på foreldreparkering i hovedresepsjonen. Bekreftelsen finner du i innkallingsbrevet.
 • Resepsjonen er betjent mellom kl. 07.00–21.00 mandag til fredag og 10.00–20.00 lørdag og søndag.
 • Resepsjonen fyller ut elektronisk parkeringstillatelse for perioden (periode a maks. 14 dager) pasienten er innlagt på sykehuset
 • Du trenger ikke parkeringstillatelse i frontruten. Ditt registreringsnummer blir elektronisk registrert, og du får en kvittering på sms dersom du legger igjen ditt mobiltelefonnummer.
 • Allerede betalt parkering refunderes ikke av sykehuset.

For barn som er til poliklinisk eller dagbehandling, må man selv legge ut for parkering og søke refusjon fra Pasientreiser.

Betalingsmuligheter

Sykehuset tilbyr parkering utendørs på alle behandlingsstedene. Du kan velge om du vil betale med kort, mynt eller EasyPark sin mobiltelefonløsning.

Sykehuset anbefaler at de som skal parkere utendørs benytter seg av etterskuddsvis betaling eller betaling med mobiltelefon. Det er fordi det ikke alltid er like lett å beregne hvor lang tid sykehusbesøket vil ta.

Etterskuddsvis betaling

Ved etterskuddsvis betaling bruker du et betalingskort (for eksempel VISA-kort) og reserverer et beløp på parkeringsautomaten. Dersom du ikke bruker opp hele parkeringstiden, blir det overskytende beløp refundert.

Slik gjør du: 

 1. Trekk betalingskortet i betalingsautomaten.
 2. Reserver et beløp.
 3. Tast inn kjøretøyets registreringsnummer. Det er ikke nødvendig med billett i frontruten.
 4. Når du avslutter besøket, trekker du betalingskortet igjen (det samme som først benyttet) i betalingsautomaten (den samme betalingsautomat som først benyttet) og du blir logget ut.

Fordelen med denne ordningen er at du hverken betaler for mye parkeringsavgift eller risikerer at parkeringstiden løper ut på grunn av forsinkelser.

Parkeringstid kan kjøpes ved automaten eller ved bruk av EasyPark-app (EasyPark tar 15 prosent tillegg for bruk av deres app). EasyPark SMS tjeneste – transaksjonsavgift 3 prosent minimum 2 kr (se beskrivelse på automat).

Priser 2023

 • 46 kr per time
 • 290 kr per døgn
 • 975 kr per uke
 • 75 kr per time, kortidsgarasjen maks. 2 timer​
EasyPark-koder:
 • Rikshospitalet langtid, EasyPark-kode: 3012
 • Eiendom ved f-avsnittet, EasyPark-kode: 3006

Gjelder alle dager og hele døgnet.​

Kontakt

Generelle henvendelser:

Klager​

Klage på kontrollsanksjon kan legges inn via ous.parkerings.info eller per brev til

Oslo universitetssykehus HF
Oslo Sykehusservice
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Merk Kontrollsanksjon – Parkering.

Fra 1. januar 2017 håndheves OUS parkeringsområder etter Parkeringsforskriften av 18. mars 2016 nummer 260

Lenke til Parkeringsregisteret hos Statens vegvesen.

 

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

​Sykehuskirke på Rikshospitalet

Kirken i glassgaten er alltid åpen. Her kan du sitte i stillhet. Du kan også tenne lys,be eller skrive ned det du har på hjertet hvis du vil at vi skal be for deg eller andre.

Kirken er i avdeling C2, rom 1034.  

Kapell på Rikshospitalet

Kapellet benyttes til båreandakter, begravelser og syninger av døde. Rommet er tilrettelagt for bruk av alle tros-og livssyn.

Kapellet er i A2, rom 1034. 

Tilrettelegging for tro og livssyn

Se hvordan vi kan tilrettelegge for deg og din utøvelse av tro og livssyn.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

Dette er noen av aktivitetene som foregår på Rikshospitalet:

 • Natursti
 • Lekeplass 

​​Ungdom​srom:

 • Ungdomsrommet ligger i 1.etasje på Barneklinikken ​(E2.1001).

Fritids​klubb:

 • Mandag og onsdag fra kl 17.00 til​ 19.00 for barn og ungdom i skolealder. Fritidsklubben foregår på ungdomsrommet. Søsken og pårørende er også hjertelig velkommen.

Arrangementer​:​

 • Arrangementer for barn og ungdom. Egne oppslag for aktuelle arrangementer henges opp på alle avdelinger.

Pa​​sientb​​ibliotek:

 • Biblioteket ligger i 1. etasje mellom hovedinngangen og Barneklinikken. Her kan man låne bøker, filmer og spillutstyr (spillkonsoller og spill).
Trimrom:
 • Under personalkantina i B-avsnittet ligger trimrommet.
Lekerom:
 • Alle de store barnepostene har egne flotte lekerom og førskolelærer som jobber på posten. 
 • I Barneklinikkens vestibyle er det en lekekrok med klatrevegg og myke puter til å bygge med. Denne kan brukes av alle.​
Musikkterapi:​​
 • Musikkstund ved musikkterapeutene OUS: Samspill og lek med instrumenter, tirsdager klokken 11.15–12.00 i 3. etasje, Barneklinikken. 
 • Musikk i Vaktskiftet ved musikkterapeutene OUS: torsdager fra kl. 14.30 i Vestibylen 1. etasje, Barneklinikken. ​
Sykehusklovner​:
 • Sykehuset har egne sykehusklovner mandag til torsdag hver uke.
 • Klovnene går rundt på huset og er innom faste barneposter. De kan også komme på besøk til deg hvis du vil det. Kanskje er du redd eller gruer deg veldig? Da kan kanskje sykehusklovnene gjøre at du føler deg litt bedre.
 • Vil du vite mer om klovnene, kan du be en av oss som jobber her om å ta kontakt med Barneprogrammet ved ragnhild.hals@rikshospitalet.no

​Besøk og permisjon

 • Unngå besøk fra 08.00–15.30, da utredning og behandling ​foregår.
 • Besøkstider finner du p​å en tavle på sengeposten. Besøk utenom dette avtales med personalet.
 • Permisjoner avklares med behandlingsansvarlig lege.

Avbestille på helsenorge.no​

Hvis du har fått innkallingsbrev fra sykehuset på helsenorge.no, kan du nå sende beskjed direkte til avdelingen hvis du trenger et nytt tidspunkt for timen eller ønsker å avbestille timen din. ​​Foresatte (med foreldreansvar) til barn under 16 år kan gjøre dette på vegne av barna. ​

Du får denne muligheten når du åpner innkallingsbrevet i din innboks på helsenorge.no, der du har tilgang til en svarknapp. Du kan bruke svarknappen for å gi beskjed om at oppsatt tid ikke passer. Det betyr at du i stedet for å ringe til sykehuset kan gi beskjed digitalt hvis du trenger å endre tidspunkt eller ønsker å avbestille timen din.

Du må si i fra senest 24 timer før for å unngå å måtte betale gebyr for timen som ikke passet.

Tjenesten er tilgjengelig for alle som har samtykket til full tilgang på helsenorge.no og har registrert seg som bruker der. 

Ringe for å avbestille

Hvis du mottar innkallingsbrevet på Digipost, e-Boks eller som papirpost må du fortsatt ringe til avdelingen for å endre eller avbestille timen din.

Kontaktopplysninger til avdelingen finner du i brevet eller via våre nettsider i oversikten Avdelinger A-Å

Sikker kan​​al for kontakt med sykehuset

Du kan se dialogen i ditt personlige helsearkiv på helsenorge.no og i dokumentoversikten i pasientjournal.

Dette er et tilbud til foreldre med barn under 18 år som er innlagt på sykehuset. Avdelingen der pasienten ligger er ansvarlige for å bestille rom.
Vi holder til i gamle Gaustad Hotell, rett ved trikkeholdeplassen. 

Frisørsaleongen på Rikshospitalet er for tiden stengt på grunn av byggearbeider. 

​Pasienter bør ha med oppdatert medisinliste ved innleggelse.

Ta med gode sko, behagelige klær,  toalettmappe og hjelpemidler

​Det frarådes å anvende parfyme på sykehus. Sterke lukter medfører alvorlig ubehag hos mange og allergiske reaksjoner hos noen. Ikke bruk parfyme når du skal på sykehus, hverken som pasient eller besøkende.

​Postkasse på Rikshospitalet

Postkasse finnes ved hovedinngangen, bygg B1.

​Røyking på Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus er et røykfritt sykehus.

​Sykehusskolen på Rikshospitalet

Sykehusskolen på Rikshospitalet finner du på Barneklinikken E1.

Sykehusskolen har egne lærere og egne rom på sykehuset. Det kan være godt å komme ut av sykehusavdelingen og tenke på noe av det du vanligvis gjør. Hvis du ikke kan komme til skolerommet, kan du få undervisning på pasientrommet.  

Sykehusskolen er annerledes enn skolen din hjemme. Her er det ikke klasser. På Rikshospitalet betyr det at barn og ungdom fra ulike klassetrinn i grunnskolen og videregående skole kan få undervisning i det samme rommet.

På sykehusskolen får du en egen kontaktlærer som har ansvaret for å følge deg opp. Hun/han tar kontakt med skolen din for å finne ut hva de andre jobber med, og hva som kan være gode læringsmål for deg mens du er pasient.

Åpningstider

 • Mandag: 09.30–12.30.
 • Tirsdag til torsdag: 09.30–12.30 og 13.30–15.30.
 • Fredag: 09.30–12.30 og 13.30–15.00.

Skolen holder åpent høst- og vinterferie.

Sykehusvertene er frivillige som bidrar til et imøtekommende og støttende miljø for pasienter, pårørende og besøkende ved Oslo universitetssykehus.

Deres oppgave er å hjelpe og veilede besøkende og bidra til at besøket ved sykehuset blir litt lettere.

 

 • Veiledning og informasjon: Sykehusvertene hjelper besøkende med å finne frem til riktig avdeling, poliklinikk eller hvor de skal. De gir også generell informasjon om sykehusets tjenester og fasiliteter.
 • Følgetjeneste: Sykehusvertene kan følge pasienter og besøkende til ønsket destinasjon inne på sykehusområdet, spesielt hvis de har problemer med å finne frem eller har begrenset mobilitet.
 • Praktisk hjelp: Sykehusvertene tilbyr hjelp med små praktiske oppgaver, hente rullestoler eller lignende.

 

Sykehusopphold kan være stressende og overveldende, spesielt for førstegangsbesøkende. Sykehusvertene hjelper til med å skape et trygt og innbydende miljø.

 

Vil du bli Sykehusvert?

Vi trenger deg som:

 • Har ledig kapasitet på dagtid og ønsker å gjøre en frivillig innsats.
 • Vil jobbe på Ullevål sykehus, Rikshospitalet, Aker sykehus eller Radiumhospitalet

 

Fint å vite:

 • Sykehusvertene skal være til hjelp for pasienter og pårørende, slik at de finner frem på sykehuset. du skal blant annet ha som oppgave å følge pasienter til riktig avdeling eller poliklinikk.
 • Du kan selv avgjøre hvor ofte du vil bidra.
 • Dere vil få gratis lunsj og mulighet til å delta på ulike sosiale arrangementer.

 

Kontaktinformasjon:

Har du sprøsmål eller ønsker å bli sykehusvert, ta kontakt med koordinator for sykehusvertene:

E-post: sykehusvert@ous-hf.no

Telefon: 48 02 77 36.

Artikler