Seksjoner

Intervensjonssenteret er delt inn i 7 seksjoner som samarbeider på tvers i en matriseorganiseorganisasjon.

Seksjonsleder Ilangko Balasingham

Leveranser

 • Forskning og publisering
 • Innovasjon innenfor medisinsk signalbehandling og kommunikasjonsteknologi
 • Utvikling av teknologiske løsninger, prototyper og demonstratorer
 • Intellektuell eiendom
 • Tverrfaglig ekspertise innenfor signalbehandling og kommunikasjonsteknologi
 • Veiledning av studenter og stipendiater
 • Undervisning

Hovedmål

 • SIKT skal være i front nasjonalt og internasjonalt innen forskning og utvikling av medisinsk signalbehandling og kommunikasjonsteknologi, og å kunne gi råd om drift og anskaffelsesprosjekter ved senteret.

 • SIKT lede avanserte forskningsprosjekter som ligger i den internasjonale forskningsfronten

 • SIKT skal utvikle teknologiske løsninger for pasientovervåkning og nye behandlingsmetoder, inkludert minimal invasiv og bildeveiledet behandling.

 • SIKT vil stimulere til at de ansatte innehar akademiske bistillinger utenfor sykehuset.

 • SIKT skal til enhver tid ha tilstrekkelig bemanning og kompetanse for å kunne bistå ulike prosjekter initiert av andre miljøer og bidra til et sømløst samarbeid mellom teknologer og klinikere.

 • SIKT skal bidra med nødvendig teknologisk bemanning og kompetanse til å kunne delta i de tverrfaglige prosjektene på Intervensjonssenteret og støtte pasientbehandling der dette er nødvendig. 

 • SIKT skal ha følgende målområder i perioden:

  • utvikle nye medisinske sensorer basert på bio-nano teknologier (Bio-nanoelektronikk)

  • utvikle kommunikasjon- og beregningssystemer basert på biologiske organismer, for eksempel molekyler, celler og organer som kan kommunisere med internett og skytjenester for lagring og bearbeiding av store datamengder

  • utvikle nye algoritmer for prosessering og forståelse av sammensatte, store datamengder fra sensorer, genmaterialer, medisinske journaler, prøvesvar, bilder, osv. i forbindelse med høy presisjon diagnostikk, behandling og oppfølging

  • utføre forskning og utvikling fra grunnleggende forskning i form av nye teorier, matematiske modelleringer, datamaskinassisterte simuleringer, og prototype utvikling til preklinisk testing og validering - «from bench to bedside».

Seksjonsleder Ole Jakob Elle

Leveranser

 • Forskning og publisering

 • Innovasjon innenfor medisinske teknologi og anvendelse

 • Utvikling av teknologiske løsninger, prototyper og demonstratorer

 • Intellektuell eiendom

 • Tverrfaglig ekspertise innenfor teknologi

 • Veiledning av studenter og stipendiater

 • Undervisning

 • Støtte drift som krever seksjonens teknologi og kompetanse

Hovedmål

 • Seksjonen skal være i front nasjonalt og internasjonalt innen forskning og utvikling av teknologiske løsninger for pasientovervåkning og nye behandlingsmetoder, inkludert minimalt invasiv- og bildeveiledet behandling. Seksjonen skal aktivt bidra til å øke innovasjon innenfor medisinsk teknologi og sikre intellektuell eiendom. Minst 5 DOFIER i perioden.

 • Seksjonen har som mål i perioden å forske frem og utvikle ny teknologi, nye metoder og algoritmer innenfor områder knyttet til

  • medisinsk bildebehandling og navigasjon.

  • robotkirurgi og automatisering av tjenester innen helsevesenet.

  • medisinske sensorer og avansert tolkning av multiple sensordata, så som beslutningsstøttesystemer

  • avansert biomekanisk modellering av organer for prediksjon og beslutningsstøtte

  • utvikle pasient spesifikke organ modeller, blant annet ved bruk av nye metoder innenfor 3D printing

  • utvikle prototyper/demonstratorer til bruk i trening, beslutningsstøtte samt for pre-klinisk og klinisk validering

 • Seksjonen skal holde et høyt tverrfaglig nivå og skal tilstrebe å ha tilstrekkelig bemanning med nødvendig faglig bredde innen ulike teknologiske disipliner.

 • Seksjonen skal stimulere til at de ansatte innehar akademiske bistillinger utenfor sykehuset.

 • Seksjonen skal videreføre og videreutvikle samarbeidet med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer og industri. Minst tre internasjonale og tre nasjonale prosjekter.

 • Seksjonen skal initiere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, og være aktive både som koordinator av og partner i EU-prosjekter.

 • Seksjonen skal til enhver tid ha tilstrekkelig bemanning og kompetanse for å kunne bistå ulike prosjekter initiert av andre miljøer og bidra til et sømløst samarbeid mellom teknologer og klinikere.

 • Seksjonen skal bidra med nødvendig teknologisk bemanning og kompetanse til å kunne delta i de tverrfaglige prosjektene på Intervensjonssenteret og støtte pasientbehandling der dette er nødvendig. 

Seksjonsleder Steinar Halvorsen

Leveranser

 • Forskning og utvikling innen faget anestesi og medisinsk overvåkning.

 • Anestesi og overvåkning av pasienter som behandles i Intervensjonssenterets operasjonsstuer

 • Anestesi og overvåkning av forsøksdyr som opereres i Intervensjonssenterets operasjonsstuer

 • Opplæring i nye anestesi- og overvåkningsteknikker av helsepersonell i OUS og andre sykehus i Norge. 

Hovedmål

 • Styrke samarbeidet med regionale, nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.

  • Initiere et EU-prosjekt og drive en internasjonal multisenterstudie.

 • Innenfor virksomhetsområde medisinsk overvåkning skal seksjonen bli internasjonalt ledende innen forskning og utvikling.

 • Skal aktivt bidra til økt kvalitet på eksperimentell og klinisk forskning.

  • Minst 30 % av publikasjonene skal være i Level 2 tidsskrifter

 • Bidra til økt innovasjon og sikre intellektuell eiendom.

  • 1-2 DOFI i året, 2-3 patenter i 5-årsperioden

 • Skal ha en høy kvalifisert stab på alle nivåer for å sikre trygg drift og god forskning.

Styrke den tverrfaglige forskningen på senteret gjennom å øke antallet felles prosjektet.

  Seksjonsleder Bjørn Edwin

  Leveranser

  • Forskning og utvikling innen minimal invasiv kirurgi i Intervensjonssenterets lokaler

  • Utvikling og opplæring i nye teknikker ved hele OUS og andre sykehus i Norge

  • Kliniske FOU prosjekter innen alle medisinske fagområder

  • Utføre minimalt invasiv behandling av pasientgrupper der antall pasienter innenfor de forskjellige sykdomsgruppene er for lavt for å etablere en sikker opplæring og et sikkert behandlingstilbud på flere enn meget få steder i landet.

  • Utføre minimalt invasiv behandling av pasientgrupper der behandlingen krever et etablert tverrfaglig samarbeid og infrastruktur som per i dag er unikt for Intervensjonssenteret. Eksempler er: laparoskopisk lever- og pancreaskirurgi, laparoskopisk endokrinkirurgi, laparoskopisk kirurgi ved endometriose, laparoskopisk ryggkirurgi. 

  Hovedmål

  • Seksjon for klinisk forsknings virksomhetsområde er mini-invasiv behandling innenfor alle kirurgiske fagene.

  • Seksjon for klinisk forskning skal ligge i front både nasjonalt og internasjonalt innen sitt virksomhetsområde når det gjelder forskning og utvikling.

  • Seksjon for klinisk forskning skal initiere og bistå i forskningsprosjekter innenfor minimal invasiv behandling

  • Seksjon for klinisk forskning skal fremme opplæring lokalt, regionalt, nasjonalt og utenfor landets grenser.

  • Seksjon for klinisk forskning skal stimulere tverrfaglig arbeid p.g.a. at

   • mini-invasiv behandling bedrives innenfor en rekke profesjoner og fag og er derfor et felles anliggende på tvers av fagområdene.

   • mini-invasiv behandling er avhengig av utvikling innen fagområdene teknologi og radiologi

  Seksjonsleder Karl Øyri

  Leveranser

  • Koordinering av Intervensjonssenterets kommersielle testbedfunksjon

  • Samarbeid med Inven2 forhandle med bedrifter som vil prøve ut teknologi og samarbeide med industripartnere om utviklingsprotokoller

  • Knytte relevante kliniske miljøer ved OUS til prosjektene

  • Påse at alle testprosjekter utføres i samsvar med OUS og helsemyndighetenes retningslinjer for forskning på dyr og mennesker.

  • Støtte til kliniske miljøer som etablerer nye teknologikrevende behandlingsmetoder med hjelp til prosjektledelse og helseøkonomiske resultatanalyser.

  • Oppdatering av Intervensjonssenterets prosjektdatabase

  • Ansvarlig for avdelingens årsrapport

  • Ansvarlig for Intervensjonssenterets kommunikasjonsstrategi

  • Ansvarlig for Intervensjonssenterets kvalitetssystem

  Hovedmål

  • SMI skal være en port inn til sykehuset for firmaer som ønsker å prøve ut ny teknologi. Minst fem nye samarbeidsavtaler skal utarbeides årlig med industrielle aktører.

  • SMI skal bistå prosjektleder i organisering av prosjektet og utarbeidelse av kontrakter og nødvendig dokumentasjon.

  • SMI er ansvarlig for at avdelingen årsrapport blir ferdigstilt innen utgangen av vårhalvåret.

  • SMI er ansvarlig for at avdelingens hjemmesider oppdateres regelmessig

  • SMI er ansvarlig for kvalitetsarbeidet i avdelingen og har redaktøransvar for kvalitetssystemet

  • SMI er ansvarlig for at avdelingens prosjektdatabase oppdateres månedlig

  • SMI er ansvarlig for å tilføre helseøkonomisk kompetanse i avdelingens prosjekter.

  Seksjonsleder Ragnhild Marie Undseth

  Leveranser

  • Støtte til forskning og utvikling innen radiologisk veiledede metoder i Intervensjonssenterets lokaler

  • Radiologisk undersøkelse av pasienter som behandles i Intervensjonssenterets lokaler

  • Radiologisk undersøkelse av forsøksdyr som opereres i Intervensjonssenterets lokaler

  • Utvikling og opplæring i nye teknikker ved hele OUS og andre sykehus i Norge

  Hovedmål

  • Radiologiseksjonen skal sørge for å være i front nasjonalt og internasjonalt innen forskning og utvikling av bildeveiledet behandling.

  • Styrke samarbeidet med regionale, nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer

   • Initiere og drive minst en internasjonal multisenterstudie

  • Øke kvaliteten på eksperimentell og klinisk forskning

   • Minst 30 % av publikasjonene skal være i level 2 tidsskrifter

  • Bidra til økt innovasjon og sikre intellektuell eiendom

   • Minst 2 DOFI i perioden

  Seksjonen må ha et nært faglig og personellmessig samarbeid med Radiologisk avdeling ved sykehuset.  Radiologiseksjonen skal ha bemanning, og eventuelt skaffe til veie kompetanse fra annet radiologisk miljø, slik at de bildeveiledete radiologiske forsknings- og utviklingsprosjekter kan utføres trygt og forsvarlig.

  Seksjonsleder Erik Fosse

  Sist oppdatert 16.10.2018