Forskning på klimabehandling for pasienter med senskader etter polio

RCT 1

​​Evaluering av behandlingsreiser til Syden for postpolio-pasienter​

Sunnaas sykehus gjennomførte i 1999-2000 en studie (trearmet RCT) som sammenliknet effekten av et 4 ukers behandlingsprogram i varmt og kaldt klima i forhold til en kontrollgruppe. Her deltok 88 pasienter med postpolio syndrom, de ble fulgt opp i 6 måneder etter behandlingsoppholdet. Studien ble gjennomført for Behandlingsreiser på oppdrag av HOD, og den involverte behandlingssentrene Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) og Vikersund Kurbad i Norge, samt Vintersol på Tenerife.

Hovedfunn: Resultatene fra denne studien er publisert i et norsk og  et internasjonalt medisinsk tidsskrift (se under). Deltakerne viste bedring både på fysiske tester og subjektive skåringer etter opptrening både i varmt og kaldt klima, mens kontrollgruppen stort sett var uforandret. De som fikk behandling i et varmt klima viste større vedvarende bedring med hensyn på smerte, helseproblemer og depresjon etter tre måneder. Studien ansees både å dokumentere at postpolio pasienter kan ha nytte av et mer aktivt treningsprogram enn tidligere antatt, samt at man kan oppnå en tilleggseffekt av å gjennomføre dette i et varmt klima.

Strumse YA, Stanghelle JK, Utne L, Ahlvin P, Svendsby EK. Treatment of patients with postpolio syndrome in warm climate. Tidsskr Nor Laegeforen 2001;121(17):2003-7.

Strumse YAS, Stanghelle JK, Utne L, Ahlvin P, Svendsby EK. Treatment of patients with postpolio syndrome in a warm climate. Disabil Rehabil 2003;25(2):77-84.​

R​​CT 2

Evaluering av behandlingsreiser til Syden for postpolio-pasienter. Delprosjekt 2: Effekt av behandlingsopphold på Tenerife og i Tyrkia​

Denne studien ble gjennomført av Sunnaas sykehus i 2002 for å se om de positive effektene som ble funnet i 1999/2000 –studien lot seg bekrefte, samt at man ønsket å sammenligne effekten av behandlingsopphold ved to ulike behandlingssentre i Syden. 60 deltakere ble rekruttert blant medlemmene i Landsforeningen for polioskadde, og de som hadde deltatt i den første studien ble ekskludert.

Hovedfunn: Man fant bedring i smerte, depresjon og funksjon målt med 6 minutters gangtest både på Tenerife og i Tyrkia, denne vedvarte i minst 3 måneder og det var ingen signifikant forskjell mellom gruppene på disse parametrene. Selv om de to behandlingsstedene hadde litt variasjoner både i klima, behandlingsprogram og hvor godt de var tilrettelagt pasienter med redusert gangfunksjon, støttet resultatene funnene fra den første studien. Det var tydelige tegn på at den stabile, varme og tørre klimatiske rammen om et behandlingsprogram gav en vesentlig tilleggseffekt, også for personer med postpolio syndrom.

Petra Ahlvin, Lars Nysether, Ellen Kathrine Svendsby, Geir Aamodt og Johan K Stanghelle. Evaluering av behandlingsreiser til Syden for postpolio-pasienter. Delprosjekt 2: Effekt av behandlingsopphold på Tenerife og i Tyrkia

Diagnosen Postpolio syndrom ble vurdert av HOD i 2002 og har fra 2003 vært en del av programtilbudet ved BHR.​

Sist oppdatert 15.03.2023