Forskning på klimabehandling for pasienter med Revmatiske inflammatoriske leddsykdommer

Forskningen er gjennomført i samarbeid mellom behandlingsreiser og ulike fagmiljø i Norge med kompetanse på aktuelle diagnosegruppe. Disse RCTene har som hovedhensikt å undersøke om man får en tilleggseffekt av å gjennomføre et behandlingsprogram i et varmt klima sammenliknet med norsk klima. I det følgende presenteres disse studiene i mer detalj, samt en rekke andre studier som også utgår fra vår seksjon.

RC​T 1

Denne studien ble gjennomført i 1990-1992 og inkluderte 86 personer med leddgikt og 93 med Bekhterevs sykdom. Den hadde et trearmet RCT design hvilket vil si at deltakerne ble tilfeldig trukket til et 4 ukers behandlingsopphold enten i Igalo i Montenegro, på Beitostølen Helsesportsenter eller i en kontrollgruppe hjemme. Man fant her at det var bedre effekt hos de pasientene som ble behandlet i Igalo enn ved Beitostølen, mens behandling både på Beitostølen og i Igalo gav bedre effekt enn behandling hjemme som vanlig.

Bjerkhoel FJ og Førre Ø med flere 1993. Evaluering av utenlandsbehandlingen for revmatikere. Upublisert rapport 1993. ​

RCT 2: BROR

Det ble i perioden 2003-2004 gjort en studie (RCT) som sammenliknet effekten av et 4 ukers behandlingsprogram i varmt og kaldt klima. Her deltok 231 deltakere som enten hadde leddgikt (n=124) eller Bekhterevs sykdom (n=107), de ble fulgt opp i 6 måneder etter behandlingsoppholdet. Studien var finansiert av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering og fikk akronymet BROR for Behandlingsreiser og Opptrening ved Revmatiske sykdommer. Studien ble gjennomført i samarbeid med Sunnaas sykehus og involverte behandlingssentrene Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad (RNNK) i Tromsø, Skogli Helse og Rehabiliteringssenter på Lillehammer, Igalo Instituttet i Montenegro og Balcova Thermal Therapy Centre i Izmir i Tyrkia. 

Staalesen Strumse YA, Nordvåg BY, Stanghelle JK et al. The efficacy of rehabilitation for patients with rheumatoid arthritis: comparison between a 4-week rehabilitation program in a warm and a cold climate. Scand J Rheumatol 2009; 38: 28–37

Denne artikkelen (BROR leddgikt) presenterer resultatene for leddgiktspasientene (rheumatoid arthritt). Her ser man at pasienter med leddgikt får stort utbytte av opptrening i form av redusert sykdomsaktivitet, økt fysisk kapasitet og reduserte symptomer uavhengig av den klimatiske rammen. Dog er bedringen av symptomer som smerte, stivhet og tretthet større og varer lengre om behandlingen ble gitt i et varmt klima.

Staalesen Strumse YA, Nordvag BY, Stanghelle JK, Roisland M, Winther A, Pajunen PA, et al. Efficacy of rehabilitation for patients with ankylosing spondylitis: comparison of a four-week rehabilitation programme in a Mediterranean and a Norwegian setting.  J Rehabil Med 2011;43(6):534-42.

Denne artikkelen (BROR bekhterev) presenterer resultatene for Bekhterevpasientene (Ankyloserende spondylitt). Her ser man at bevegeligheten i ryggen og den fysiske kapasiteten øker mens symptomer som smerter stivhet og tretthet reduseres etter et slikt behandlingsprogram i begge klima. Dog er bedringen av bevegelighet og symptomer som smerte, stivhet og tretthet større og varer lengre om behandlingen ble gitt i et varmt klima.

3: Avha​ndling

Det er gjort en sammenskriving av BROR studien og studiene som omhandler pasienter med postpoliosyndrom og nevromuskulære sykdommer av Yndis A. Staalesen Strumse til avhandlingen The efficacy of rehabilitation in warm and cold climates for patients with rheumatic and neurological diseases : Three randomised controlled studies.

Denne er fritt tilgjengelig i DUO​

4: Rev​​iew

Det ble i 2010 gjort en oversikts artikkel på feltet. Den presenterer seks studier som holder vitenskapelig mål. Samtlige studier viser bedre og lenger varighet av effekt ved behandling gitt i varmt klima.

Forseth KØ, Hafström I,  Husby G, et al. Comprehensive rehabilitation of patients with rheumatic diseases in a warm climate: a literature review. J Rehabil Med 2010; 42: 897–902 
I tillegg er det gjort en ukontrollert studie på effekt av behandling av barneleddgikt (Risum og en kartlegging av kunnskap om sykdom blant Bekhterev pasienter (Bråthen T). ​

5: Master 1​: JIA

Effekt av klimabehandling for barn med revmatisk sykdom – hva vet vi?

Det er generelt utført svært lite forskning på effekt av behandlingsopphold i varmt klima for barn med revmatisk sykdom. Disse barna har fått tilbud om behandlingsreise fra tidlig på 90-tallet uten at foregående effektstudie(r) ble gjennomført. Noe forskning er dog utført i etterkant.

En liten pilotstudie (Risum, 2006) viste bedring av fysisk funksjon ved noen fysiske parametere like etter 3 ukers behandlingsopphold på Lanzarote. I 2007 ble det utført en masterstudie v​ed Seksjon for Helsefag , UiO, som inkluderte 60 barn med juvenil idiopatisk artritt  (JIA) i alderen 7 til 15 år som deltok på behandlingsreise. Behandlingsopplegget besto av trening i grupper to ganger daglig på hverdager (45 min basseng + 45 min landtrening). Resultatene viste en signifikant bedring i helserelatert livskvalitet samt på alle fysiske tester med unntak av løpsfunksjon like etter avsluttet behandlingsopphold. Bedringene i helserelatert livskvalitet og fysisk funksjon vedvarte dog ikke 3 og 6 måneder etter hjemkomst (NB: kun målt ved spørreskjema).

Risum; K. Rehabilitation in warm climate for Norwegian childeren with JIA. Effect on physical function and pain. A pilot study. Annals of the Rheumatic diseases. The EULAR journal. Abstract 65, Supplement 2.

Risum, K. Behandlingsopphold i varmt klima for barn med juvenil idiopatisk artritt – en prospektiv oppfølgingsstudie, Masteroppgave, Seksjon for Helsefag, Det medisinske fakultetet UiO, (2009) ​

6: Master 2​

Kunnskap og mestring av en kronisk sykdom – en kvantitativ studie av pasienter med ankyloserende spondylitt – masteroppgave ved Nordiska högskolen för folkhälsovetenskap – Tone Bråthen (2010)

Denne masteroppgaven er laget på grunnlag av en tverrsnittsundersøkelse av 150 pasienter med ankyloserende spondylitt (AS) som deltok på behandlingsreise. Hensikten var å kartlegge hvilken kunnskap norske pasienter med AS har om sykdommen og i hvilken grad deres tiltro til egen mestringsevne påvirket deres helserelaterte livskvalitet. Resultatet viser at pasientene var mest fornøyd med informasjon fra revmatolog og fysioterapeut, samt medpasienter. De hadde mest kunnskap om sykdommen, symptomer og trening og minst om medikamenter og hjelpemidler for tilrettelegging.

Pasienter som var fornøyde med kunnskapen de hadde om sykdommen hadde også bedre tiltro til at de kunne påvirke smerter og symptomer. Konklusjonen på studien var at kunnskap om sykdommen påvirker positivt på pasientens helserelaterte livskvalitet. Helsepersonellets roller må bedre avklares men å tilrettelegge for undervisning som stimulerer til erfaringsdeling synes viktig. Medikamentundervisning bør i tillegg prioriteres.

Sist oppdatert 14.03.2023