Kjemiske og biologiske indikatorer

Kjemiske indikatorer

En kjemisk indikator er en indikator som bruker kjemikalier til å undersøke forskjellige fysiske forhold/såkalte parametere eller variabler under steriliseringsprosessen. Det kan være tid, temperatur og kontakt med damp. Resultatet kommer med en gang steriliseringsprogrammet er ferdig og kan gi en tidlig indikasjon på eventuelle problemer med steriliseringen. Hvis indikatoren ikke slår om som forventet så bør ikke godset brukes.

Kjemiske indikatorer omfatter blant annet steriliseringsteip eller prosessindikatorer på steriliseringsposer som skifter farge når utstyret har vært gjennom en godkjent steriliseringsprosess. Andre kjemiske indikatorer inkluderer Bowie & Dick-test, som tester hvorvidt autoklaven effektivt fjerner luft i prevakuum-fasen under steriliseringsprosessen

Prosessindikator oversikt:

Type Betegnelse Funksjon
1 Prosessindikator Skiller godset fra før og etter eksponering
2 Spesifikke tester Bowie og Dick-test, Helix-test o.l.
3 Enkeltparameter Reagerer kun på én variabel
4 Flere parametere Reagerer på to eller flere variabler
5 Integrerende Reagerer på alle variabler (tilsvarer BI)
6 Emulerende Syklusspesifikk, reagerer på alle variabler

Type 1-indikatorer er den enkleste typen kjemisk indikator og det er en såkalt prosessindikator som skiller godset fra før og etter eksponering. Den bytter farge, og er en god indikator på om du rett og slett har husket å slå på sterilisatoren og den bør brukes i alle kjøringene utenpå alle pakker. En vanlig form for type 1 kjemisk indikator er indikatorteip, som finnes både til tørr og vanndampsterilisering. ​

Type 2-indikatorer er en viktig test for vanndampsterilisatorer med vakuum. Her er det avgjørende for resultatet at all luften blir fjernet fra kammeret og instrumentene under steriliseringsprosessen. For luftutdriving fra kammeret benyttes en Bowie & Dick-test. Hulromstesten er – som navnet indikerer – designet for å kontrollere luftutdrivingen i instrumenter som har lange og smale hulrom. Hvilken type 2-indikatorer som skal brukes kommer an på hvilken sterilisator som benyttes og hva slags instrumenter som skal steriliseres. Bowie-Dick-testpakken er for porøst gods, hulromstesten er for lumen. Les bruksanvisningen, eller kontakt produsent.

Denne typen kjemisk indikator brukes hver dag, ved mistanke om problemer og alltid etter service og reparasjon.

Type 3-6 er brukes inni godset. De bør brukes i hver pakke som steriliseres for å kunne gi en rask indikasjon på at steriliseringsprosessen har blitt utført korrekt.

Type 3 og 4 reagerer på minst en variabel, dvs de forskjellige forholdene i steriliseringsprosessen som kan varieres; tid, temperatur eller kontakt med damp, og er ofte bygget inn i steriliseringsinnpakning.

Type 5-kjemiske indikatorer er kalt integrerende indikatorer fordi de tester alle variablene i steriliseringsprosessen (tid, temperatur, damp).

Type 6 kalles emulerende indikatorer fordi de er enda mer presise enn type 5, og er tilpasset til et spesifikt steriliseringsprogram, så hvis du bruker flere forskjellige programmer så må du bruke forskjellige indikatorer.​

Biologiske indikatorer

Biologiske indikatorer tester sterilisatorens evne til å produsere sterilt gods. Dette er en enkel og rimelig måte å kvalitetssikre steriliseringen på, og det anbefales å kontrollere sterilisatoren med biologiske indikatorer regelmessig. En biologisk indikator er en organisme som kan fortelle oss noe om miljøforholdene i et område. Det finnes mange organismer som kan gjøre det, E.coli kan være en indikator på dårlig vannkvalitet og her ser dere en hortensia som bytter farge etter hvilken pH det er i jorda.

Det finnes flere forskjellige typer biologiske indikatorer.

Hos Steriliseringskontrollen bruker vi bakteriesporer på såkalte som biologisk indikator for tørrsterilisering og sterilisering med vanndamp. Sporene er meget motstandsdyktige mot varme. Dersom sporene dør under steriliseringsprosessene, vet man at steriliseringsbetingelsene er oppfylt der indikatorene ble plassert i sterilisatoren. Sporene er ikke sykdomsfremkallende.

Det finnes også såkalte alt-i-ett (self contained) biologiske indikatorer som er små beholdere som inneholder både vekstmedium i en ampulle og en liten disk med sporer. Den plasseres i sterilisatorkammeret på samme vis som sporestripsene, på steder det er vanskelig å få korrekt temperatur. Etter et vanlig steriliseringsprogram så knekkes ampullen og den inkuberes i 24 – 48 timer. Dette er en prosess som kan gjøres på eget laboratorie/praksis, men det kreves at man har en egnet inkubator.

Biologiske indikatorer – feilkilder

Ikke alle indikatorene ble brukt: Dersom kun én indikator mangler, er testen fremdeles godkjent. Dersom flere enn én indikator mangler, kan testen ikke godkjennes, og ny prøve anbefales.

Prøvene ble svidd: Dersom indikatorene ble svidd i tørrsterilisatoren, anbefales det å kontrollere innstillingene og temperaturen til sterilisatoren. For høy temperatur kan føre til skader på utstyr.

Prøvene er våte: Biologiske indikatorer fra vårt laboratorium egner seg ikke for væskeprogrammer. Vennligst bruk indikatorene til å teste et annet steriliseringsprogram.

 Resultat: «Ingen vekst». Betyr det at godset er sterilt? Det kan vi ikke garantere. Indikatorene viser kun at steriliseringsparameterne er oppnådd på det stedet hvor indikatoren ble plassert. Jevnlige kontroller uten vekst gir imidlertid en god indikasjon på at sterilisatoren fungerer slik den skal.

 Resultat: «vekst». Betyr det at sterilisatoren er ødelagt? Ikke nødvendigvis. Noen ganger er positive prøver et resultat av menneskelig svikt eller tilfeldigheter. Man kan ha glemt å skru på sterilisatoren, eller døren har ikke vært ordentlig lukket – eller man kan ha kjørt prøvene på feil program. I slike tilfeller er det viktig å gjennomgå rutinene for sterilisering, og avdekke hvor avviket har oppstått. Andre årsaker til positive prøver kan være relatert til materialtretthet i maskinen, og det kan være nødvendig med service på maskinen for å bytte ut for eksempel en lekk dørpakning. 

Dersom man får vekst på en eller flere indikatorer anbefales i første omgang en ny prøve som kjøres så fort som mulig. Hvis denne prøven også viser vekst, bør maskinen tas ut av service til den har blitt undersøkt og validert av fagpersonell. 

Utstyr som ikke er blitt forskriftsmessig sterilisert må fjernes fra omløp. ​

Sist oppdatert 12.02.2024