Fagutvikling og utdanning

Seksjonen jobber aktivt med fagutvikling og utdanning. Vi har fagfysioterapeuter som jobber med kontinuerlig kompetanse- og fagutvikling .Vi bidrar aktivt i forsknings- og utviklingsarbeid. Vi har flere fysioterapeuter under eller med fullført videreutdanning, mastergrad eller doktorgrad. Vi arrangerer kurs for fysioterapeuter både i primær- og spesialisthelsetjenesten (se under for aktuelle kurs).

Turnusfysioterapeuter, studenter og hospitanter:

Turnusfysioterapeuter og studenter

Enhet for fysioterapi i nevrologisk avdeling på Ullevål og på Rikshospitalet tar imot to turnuskandidater hver i året, samt to fysioterapistudenter hver fra OsloMet. Studentene følges opp av veiledere som har funksjon både som hovedveileder og klinisk veileder. På Rikshospitalet har de egne hovedveiledere som følger fysioterapistudentene gjennom praksis,

Hospitanter

Ønsker du å hospitere hos oss? Alle hospiteringssøknader behandles sentralt av Oslo Sykehusservice (Hospitering - Oslo universitetssykehus HF (oslo-universitetssykehus.no))

Dersom du har spørsmål angående hospitering før en eventuell søknad sendes, ta direkte kontakt med enhetsleder.

Seksjonsleder: Morten Rudsro (uxrudm@ous-hf.no)

Enhetsleder Ullevål: Hildegunn Karlsen Lie (hillie@ous-hf.no)

Enhetsleder Rikshospitalet: Lizbeth Føreid Fladby (lfladby@ous-hf.no)

Sist oppdatert 03.06.2024