En person iført en hvit skjorte

Hospitering

Hospitering ved Oslo universitetssykehus er et tidsavgrenset, ulønnet opphold hvor du deltar i avdelingens daglige rutiner, uten å ha selvstendig ansvar.

​Hospitering omtales også i enkelte tilfeller som praksis, men må ikke forveksles med studentpraksis i regi av universitet eller høyskole.

Ønsker du å hospitere hos oss, ber vi deg fylle ut søknadsskjema. Når du har fylt ut skjemaet vil det bli behandlet videre av saksbehandler hos oss. Kun søknader som blir sendt via dette skjemaet blir vurdert.

Hva kan du forvente?

Som hospitant hos oss vil du først og fremst lære mye om hvordan vi jobber og er organisert i spesialisthelsetjenesten. Våre hospiteringsprogrammer speiler deler av den behandling og det tilbud Oslo universitetssykehus gir.

Ved å hospitere hos oss kan du få

  • økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder og arbeidsfelt
  • økt kunnskap om helhetlige pasientforløp

Internship is a time-limited, unpaid employment where you participate in the department’s daily routines without having independent responsibility. This is not equivalent to compulsory student practice, which should always be arranged though the college/university you are attending.

If y​ou want an internship at Oslo University Hospital, please complete the application form. Once you have filled out the form, it will be processed by our executive officer. Only applications sent through this form will be considered.

Fill out the application form


What can you expect?

As an intern, you will first and foremost learn about how we work and how we are organized in the specialist healthcare service. Our internship programs reflect part of the treatments and services offered by OUS.

By visiting our hospital you can get

  • increased knowledge in one or more relevant disciplines / fields of work
  • increased knowledge of overall patient progress
Sist oppdatert 18.08.2022