Mannlig sykepleier med infusjonsstativ

Nevrokirurgisk avdeling

Nevrokirurgisk avdeling gir høyspesialisert behandling til pasienter med sykdom eller skade i hjerne, ryggmarg og nerver. Avdelingen har ansvar for utredning, kirurgi, observasjon og pleie til pasienter som har behov for nevrokirurgisk kompetanse.

Avdelingen er fordelt mellom Ullevål og Rikshospitalet, begge med egne operasjonsstuer, sengepost og poliklinikk. Operasjon av hjernesvulst, hjerneblødninger og nakke/ryggkirurgi utføres ved begge lokalisasjoner. 

Ullevål sykehus har regionsansvar for nevrotraumatologi. Rikshospitalet har landsfunksjoner i craniofacial kirurgi, epilepsikirurgi, og behandling av cerebrale vaskulære malformasjoner, i tillegg til flerregionale funksjoner for barnenevrokirurgi og Parkinson-kirurgi.

Vårt mål er å gi det beste nevrokirurgiske tilbud til våre pasienter, helhetlig omsorg til pasient og pårørende, og å være en god arbeidsplass for alle ansatte. Vi ønsker å bidra til nevrokirurgisk forskning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå.

Lengre ned på siden under "Enheter" og "Behandling" finner du mer utfyllende informasjon.
Under kan du lese en kort beskrivelse av våre nevrokirurgiske fagområder. 
 

Avdelingsleder er Frode Kolstad

Barnenevrokirurgisk seksjon ved Rikshospitalet har ansvar for alle barn og unge (0-18 år) med tilstander som krever operasjoner i hjerne / ryggmarg. Vi har behandlingsansvar for befolkningen i Helse Sør-Øst (ca 3.1 millioner innbyggere), det innebærer omkring 400 operasjoner i året. Alvorlige traumer med hode eller ryggmargskade skal tas hånd om ved det spesialiserte traumesenteret ved OUS –Ullevål.

Typiske barnenevrokirurgiske tilstander er vannhode (hydrocefalus), ulike svulstsykdommer i hjerne / ryggmarg, medfødte misdannelser i hjerne eller ryggmarg, infeksjoner i hjerne ryggmarg, medfødte misdannelser i hodeskalle og/eller ansiktsskjelett (kraniofacial kirurgi), misdannelser i hjernens blodårer/blodforsyning, kirurgisk behandling av epilepsi, kirurgisk behandling av cerbral parese / spastisitet og avansert nakkekirurgi.

For epilepsikirurgi og kraniofacial kirurgi er vi tildelt et nasjonalt behandlingsansvar. Det betyr at alle barn og unge i landet skal behandles hos oss.

Hvis det skal gjennomføres en nevrokirurgisk operasjon, blir barnet/ ungdommen innlagt på kirurgisk sengepost for barn (KABS1). Det er  en spesialisert og tilrettelagt kirurgisk barneavdeling.

Barnenevrokirurgisk seksjon deltar i et betydelig antall ulike høyspesialiserte multidisiplinære team for ulike (gjerne sjeldne) sykdommer ved OUS. Vi har et nært samarbeid med utenlandske sentre og i noen tilfeller henviser vi også til behandling i utlandet.

Du finner mer informasjon om Seksjon for barnenevrokirurgi litt lengre ned på siden under «Enheter».

Seksjon for cerebrospinalvæske (CSF) sykdommer har ansvar for utredning og behandling av voksne med sykdommer knyttet til cerebrospinalvæsken (eller hjernevæsken) for befolkningen i Helse Sør-Øst (ca. 3,1 million innbyggere).

Det engelske navnet til cerebrospinalvæsken er cerebrospinal fluid, derav forkortelsen CSF. Sykdom knyttet til cerebrospinalvæsken ser en ved mange hjernelidelser og dermed også hos pasienter tilhørende avdelingens andre seksjoner, både på Ullevål og Rikshospitalet. Unormal cerebrospinalvæskefunksjon kan resultere i opphopning av væske (hydrocephalus, vannhode), eller forårsake unormalt høyt hjernetrykk (intrakraniell hypertensjon), eller unormalt lavt hjernetrykk (intrakraniell hypotensjon).

Hvert år gjøres omtrent 1000 operasjoner cerebrospinalvæskesykdommer ved avdelingen. Behandling av noen cerebrospinalvæskesykdommer foregår på Rikshospitalet. Det gjelder behandling av sykdommene idiopatisk normaltrykkshydrocephalus (iNPH, voksenvannhode), idiopatisk intrakraniell hypertensjon (IIH, høyt intrakranielt trykk uten kjent årsak), pasienter med cyste i pineale (kongle) kjertelen, og pasienter med Chiari misdannelse. 

Seksjonen har en egen sykepleierdrevet poliklinikk (CSF poliklinikken) som er lavterskeltilbud for pasientene da flere av disse sykdommene er kroniske og pasientene kan oppleve plager tross behandling.

Fakta om seksjonen, årlige tall:

 • 330 hjernetrykkmålinger for overvåkning og utredning
 • 260 drenasjeprosedyrer for hjernevæske i akuttbehandling
 • 310 shuntoperasjon for permanent drenasje av cerebrospinalvæskesykdommer
 • 50 kikhullsoperasjoner for cerebrospinalvæskesykdommer
 • 25 operasjoner for hjernecyster
 • 20 operasjoner for Chiari misdannelse

Funksjonell nevrokirurgisk fagseksjon er lokalisert på Rikshospitalet. Vi har landsfunksjon for pasienter med epilepsi, og delt landsfunksjon med St. Olavs Hospital i Trondheim for pasienter med Parkinson, tremor og dystoni.

I funksjonell nevrokirurgi er hensikten er å redusere symptomer fra nevrologiske sykdommer. Vår seksjon utfører høyspesialisert behandling for pasienter med epilepsi, bevegelsesforstyrrelser (f.eks. Parkinson, skjelvinger), spastisitet eller smerte.

Noen epilepsipasienter kan behandles kirurgisk, det er særlig aktuelt dersom medisiner ikke gir anfallskontroll.  

Enkelte pasienter med Parkinsons sykdom, dystoni eller skjelvinger (essensiell tremor) vil være så plaget av sine symptomer at kirurgisk behandling blir aktuelt. Slike bevegelsesforstyrrelser kan behandles med stimulator i hjernen, såkalt DBS (deep brain stimulation). Det vil si å sette inn tynne elektroder til bestemte steder i hjernen med god effekt på pasientenes symptomer.

Pasienter med plagsom spastisitet kan hjelpes med behandling med medikament via en pumpe under huden til ryggmargskanalen (ITB), eller noen ganger ved en operasjon på enkelte nerverøtter (SDR) i ryggmargskanalen. Smertepasienter kan noen ganger også ha nytte av nevrokirurgisk behandling.   

Fakta om seksjonen, årlige tall:

 • 45 pasienter opereres for epilepsi
 • 30 andre pasienter opereres med vagusnervestimulator
 • 50 pasienter opereres for bevegelsesforstyrrelser 
 • 30 pasienter opereres for spastisitet med baclofenpumpe eller SDR

Hjernesvulstseksjonen er lokalisert på både Ullevål og Rikshospitalet. Vår fagenhet har ansvar for alle pasienter i Helse Sør-Øst som trenger operasjon for svulster som utvikler seg fra hjernen, kreft som sprer seg til hjernen fra andre steder i kroppen (metastaser) og infeksjonstilstander i hjernen.

Før en operasjon av hjernesvulst har de fleste pasienter  gjennomført avansert billeddiagnostikk. Operasjonen blir vanligvis utført med avansert navigasjonsutstyr og mikroskop. Vi benytter ultralyd og fluoriserende medikamenter for å optimalt visualisere svulsten og hjernevevet rundt. 

Pasientene behandles tverrfaglig i tett samarbeid med Kreftavdelingen, Fagenhet for nevroradiologi og nevropatologi her ved OUS. Hver uke har vi  regionale tverrfaglige møter med andre avdelinger for kreft og nevrologi i hele Helse Sør-Øst. 

Vi er den eneste avdelingen i Norge som jevnlig utfører kirurgi med avansert våkenmonitorering med nevropsykolog, nevrofysiologisk monitorering og MR i løpet av operasjonen. Dette muliggjør maksimal fjerning av svulsten, noe som er avgjørende for prognosen, samtidig med at komplekse hjernefunksjoner bevares. Vi har en aktiv klinisk og basalfaglig forskningsaktivitet med et sterkt internasjonalt samarbeid.

Pasienter som opereres for hjernesvulst ligger som oftest på overvåkning den første natten etter kirurgi, mobiliseres dagen etter operasjon og overflyttes til lokalsykehus på dag tre-fem.

Fakta om seksjonen, årlige tall:

 • 600 pasienter opereres for en form for hjernesvulst
 • 250 operasjoner for svulster med utgangspunkt i hjernen
 • 60-80 operasjoner for metastaser til hjernen 
 • 10-15 pasienter opereres for pussansamlinger i hjernen

Nevrotraumatologisk fagseksjon er lokalisert på Ullevål sykehus. Her behandles pasienter med hode-, nakke- og ryggmargsskader fra hele Helse Sør-Øst, et opptaksområde som består av ca. 3.1 millioner innbyggere. Vi har døgnkontinuerlig beredskap for denne pasientgruppen.

Pasienter med alvorlig hjerneskade, kompliserte brudd i nakken og ryggmargsskader behandles på nevrointensiv, der det til enhver tid er 7 sengeplasser med respirator. På nevrointensiv har man mulighet til kontinuerlig måling av trykk og oksygennivå i hjernen, transkraniell Doppler, aktiv kjøling, EEG. Behandling av alvorlig hodeskade er tverrfaglig og styrt etter internasjonale retningslinjene fra Brain Trauma Foundation. Rehabilitering begynner allerede mens pasientene er innlagt på nevrointensiv.

Pasienter som ikke trenger intensivbehandling behandles på nevro- og kjevekirurgisk sengepost.

Fakta om seksjonen, årlige tall:

 • 450 pasienter med påvist skallebrudd og/eller blødning i hode eller hjerne
 • 170 pasienter opereres for hodeskade
 • 450 pasienter med påvist nakkeskade
 • 110 pasienter opereres for nakkebrudd
 • 50 pasienter med ryggmargsskade i nakken

Seksjon for nevrovaskulær- og skallebasis kirurgi har virksomhet på både Ullevål sykehus og Rikshospitalet. Nevrovaskulær behandling og hypofyseoperasjoner utføres på Rikshospitalet, mens skallebasis kirurgi gjøres begge steder.

Nevrovaskulære problemstillinger betyr sykdommer eller tilstander som påvirker både nervesystemet og blodårene. 
Vi tilbyr behandling av nevrovaskulær kirurgi med bruk av moderne behandlingsmetoder. Behandling av aneurismer, arteriovenøse malformasjoner (AVM), durale fistler (dAVF), cavernomer og revaskularisering diskuteres i multidisiplinære møter med aktuelle spesialister (intervensjonsradiolog, nevrolog, karkirurg, stråle-kirurg).

Skallebasiskirurgi er knyttet opp mot svulster som sitter utenfor selve hjernevevet og det er i stor grad meningeomer og hypofyseadenomer (svulst i hjernehinner eller hypofyse). Behandlingsmulighetene diskuteres i multidisiplinære møter med andre spesialister (endokrinologer, stråleonkologer, øyeleger, radiologer og øre-nese-hals leger). Hypofyseoperasjonene gjøres nesten alltid med minimal invasiv endoskopisk teknikk via nesen. På den måten får man best mulig tilgang til hypofysen slik at hele svulsten kan fjernes. Teknikken har også åpnet muligheten for behandling av enkelte andre typer svulster rundt synsapparatet uten tradisjonell åpen kirurgi.

I tillegg ivaretar seksjonen kirurgisk behandling av pasienter med trigeminus- og glossopharyngeus nevralgi samt hemifaciale spasmer. Dette kan være svært smertefulle tilstander hvor blodkar ligger i nær kontakt med nerver. I et kirurgisk inngrep løsnes blodkaret fra nerven (mikrovaskulær dekompresjon). Vi tilbyr også perkutane teknikker for behandling av trigeminus nevralgi. Dette forbeholdes pasienter hvor MR ikke viser kontakt mellom nerve og kar.

Fakta om seksjonen, årlige tall:

 • 1000 henvisninger med nevrovaskulære problemstillinger
 • Akutt behandling av hjernehinneblødning (subaraknoidal blødning): 100-120 pasienter
 • Planlagt nevrovaskulær kirurgi: aneurismer 70-80 pasienter, AVM 10-15 pasienter, dAVF 25-30 pasienter, revaskularisering 10 pasienter.
 • Mikrovaskulær dekompresjon: 35-40 pasienter
 • Perkutan teknikk: 25 pasienter

Nevrospinal seksjon er lokalisert på både Ullevål og Rikshospitalet. Seksjonen er ansvarlig for all kirurgisk behandling i nakkesøylen, samtlige diagnosegrupper, samt all tumorkirurgi i nakke- og ryggsøylen for befolkningen i Helse Sør-Øst. I tillegg opererer vi et stort volum av degenerative tilstander i ryggen (prolapser, stenoser) og en rekke sjeldnere tilstander.

Vi opererer hovedvekten av pasienter med forskjellige mikrokirurgiske tilganger, men vi er også den eneste nevrokirurgiske avdelingen i Norge som opererer selekterte pasienter med transthoracal tilgang (tilgang til brystryggsøyle via brysthulen) og nakke- og ryggtilstander med endoskopi. Spinal navigasjon brukes ved fiksasjonskirurgi, og vi er den avdelingen i landet med lengst erfaring med dette.

Vi registrerer pasienter med kirurgisk behandlede degenerative nakke og ryggtilstander i Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi. Alle pasienter med akutte nakkeskader (brudd, alvorlige ligamentskader, ryggmargsskader) i Helse Sør-Øst registreres i et regionalt kvalitetsregister for nakkeskader. Kvalitetsregisteret driftes av Nevrokirurgisk avdeling OUS.

Fakta om seksjonen, årlige tall:

1650 operasjoner årlig, hvorav

 • 1100 degenerative nakke og ryggtilstander
 • 100 nakkefiksasjoner for akutt skade
 • 80 operasjoner for spinale svulster

Kontakt

Telefon

Rikshospitalet

23074340

Ullevål

23027414

Slik finner du fram

Oppmøtested

Rikshospitalet:

Nevrokirurgisk sengepost voksen, C5, oppgang D4, 4. etasje 

Nevrokirurgisk sengepost barn, C6, oppgang D4, 4. etasje

Nevrokirurgisk poliklinikk, D3b 1. etasje.

 

Ullevål: 

Nevro-og kjevekirurgisk sengepost, Bygg 7, inngang A, 3. etasje

Nevrokirurgisk poliklinikk, Bygg 6, inngang B, 1 etasje.

For hotellet henvender du deg i resepsjonen, Bygg 10, 1 etasje. 

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Ullevål hovedinngang i sol

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Foto av bygget

Ullevål sykehus Bygg 7

Kirkeveien 166

0450 Oslo

En gate med biler og bygninger på siden

Ullevål Hotell

Kirkeveien 166

0450 Oslo

​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går buss, trikk og T-bane til Rikshospitalet.

For rutetider se ruter.no eller ring 177.

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.