Seksjon for fysioterapeuter og sosionomer

Seksjonen server fysioterapi- og sosionom tjenester lokalisert på Rikshospitalet og Ullevål. Fysioterapeutene og sosionomene bistår i flere klinikker utover Kreftklinikken. 


Enheten har 7 sosionomer ansatt, og gir tilbud om sosial/psykososial oppfølgning av voksne pasienter og deres pårørende med tilhørlighet til alle avdelingen på Rikshospitalet. 


Sykdom kan påvirke livssituasjonen på ulike områder som familie/samliv, utdanning/arbeid, økonomi, bolig, følelsesmessige håndtering og psykisk helse. Sosionomen kan bidra med hjelp og støtte til å mestre en endret livssituasjon, og øke den enkeltes helsekompetanse.


Sosionom kan bistå pasient og pårørende med: 

 • Kartlegging/vurdering av sosiale/psykososiale forhold
 • Samtaler med fokus på støtte, muligheter og livsmestring
 • Informasjon, råd og veiledning om trygd- og velferdsordninger
 • Etablering av kontakt med hjelpeapparatet utenfor sykehuset
Enheten bidrar også med: 
 • Undervisning av pasienter og pårørende 
 • Undervisning og veiledning til helsepersonell 
 • Studentveildning/utdanning av sosionomstudenter
 • Forskning - og fagutvklingsarbeid 

Leder av enheten er Hanne Skedsmo Nilsen. 

Enheten behandler inneliggende pasienter på Kreftsenteret, gastrokirurgiske sengeposter, generell intensiv og postoperativ avdeling på Ullevål sykehus. 


I enheten jobber 8 fysioterapeuter som bistår pasienter med forebygging, vurderinger, behandling og tidlig rehabilitering for å hindre komplikasjoner og/eller lindre plager og funksjonsvansker som følge av sykdom, skade, operasjoner og behandling. 


Fysioterapibehandling skjer etter henvisning fra lege. 


Leder av enheten er Maja-Lisa Jahr. 

I Kreftklinikken på Rikshospitalet er det ansatt om lag 25 fysioterapeut i avdeling for klinisk service, seksjon for fysioterapeuter og sosionomer. 

Fysioterapeutene har ansvar for å behandle pasienter i en rekke ulike klinikker og avdelinger på Rikshospitalet. Under er en oversikt over avdelingene vi jobber i, og hva slags pasienter vi ofte behandler der. Det er også andre fysioterapeuter på OUS som er ansatt andre klinikker.

Hjerte-, lunge-, karklinikken

 • Thoraxkirurgisk avdeling
  • Hjerte- karopererte pasienter (voksne og barn)
  • Pasienter som ligger på thoraxkirurgisk intensivavdelingen
 • Kardiologsik avdeling
  • Hjertetransplanterte pasienter
  • VAD pasienter (Ventricular Assist Device)
  • Pasienter med hjertesvikt eller som har hatt hjertestans som har behov for lungefysioterapi
 • Lungeavdeling
  • Lungeopererte pasienter
  • Lungetransplanterte pasienter

Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi

 • Øre-, nese-, halsavdeling
  • Opererte pasienter som har behov for lungefysioterapi

Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon

 • Avdeling for transplantasjonsmedisin
  • Levert
  • Nyre
  • Pancreas
 • Avdeling for gastro- og barnekiurgi
  • Voksne pasienter operert med åpen leverreseksjon eller Whippeloperasjon
 • Avdeling for urologi
  • Brikeroperasjon
 • Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer
  • Pasienter med alvorlig infeksjon som tilhører seksjon for Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonsmedisin

Kreftklinikken

 • Avdeling for blodsykdommer
  • Stamcelletransplanterte
  • Pasienter under kreftbehandling

Akuttklinikken

 • Postoperativ og intensivavdeling
  • Pasienter som tilhører avdelinger som vi server.

 

Fysioterapeutene jobber alle dager fra kl 08.00 til kl 20.00. Hovedfokuset i de fleste behandlingene er å bevare eller bedre pasientens fysiske funksjon ut ifra hvilke form pasienten er i, samt å forebygge eller behandle lungeproblematikk.

Postoperativ fysioterapi: Aktuelle opererte pasienter mottar fysioterapi etter operasjonen, og følges opp videre i forløpet etter behov. Behandling består i hovedsak av å hjelpe å gjøre lette øvelser, hjelpe pasienten opp av sengen på en skånsom måte, pusteøvelser og veiledning om hvordan man best tar hensyn til operasjonssåret.

Lungefysioterapi: Noen pasienter har risiko for å utvikle lungeproblematikk. Det kan innebærer økt slim i lungene, eller at noe av lungevevet sammenfaller (atelektase). I tillegg opplever noen pasienter smerte ved hoste, vansker med å puste dypt og behov for å ligge en lengre tid i sengen grunnet sykdom eller operasjon. Fysioterapeutene kan da hjelpe med blant annet pusteøvelser og hosteteknikker for å bedre lungefunksjonen.

Intensivfysioterapi: Pasienter som av ulike årsaker blir liggende på intensivavdelingen i en periode har også ofte fysioterapibehandling. Behandlingen avhenger av pasientens tilstand og våkenenhetsgrad, og kan blant annet innebære øvelser i seng og å hjelpe til slik at en pasient får opp slim fra lungene. Mer våkne pasienter kan få hjelp til å komme opp på sengekanten.

Trening: Noen pasientgrupper blir værende på sykehuset i en opptreningsfase. Da kan behandlingen bestå av daglig trening med fysioterapeut i den store treningssalen på Rikshospitalet. Dette gjelder ofte organtransplanterte pasienter.

Kartlegging: Fysioterapeutene utfører pasientopplæring, utredninger og testing av pasientgrupper både før og etter operasjon. 

I tillegg jobber vi med studentveiledning, undervisning, fagutvikling og forskning.

Leder av enheten er Kristin Brautaset. 

Slik finner du fram

Oppmøtested
​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går både buss og trikk til Rikshospitalet, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset og på Ring 3. Fra og med 1. september 2024 stenges endeholdeplassen på Rikshospitalet. Les mer her: Trikkeholdeplassen ved Rikshospitalet stenges.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

For rutetider se ruter.no eller ring 177.

 

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.