Seksjon for sosionomer, Rikshospitalet

Seksjonen har 7 sosionomer ansatt, og gir tilbud om sosial/psykososial oppfølgning av voksne pasienter og deres pårørende med tilhørighet til alle avdelinger på Rikshospitalet.  Leder av seksjonen er Hanne Skedsmo Nilsen. 

Sykdom kan påvirke livssituasjonen på ulike områder som familie/samliv, utdanning/arbeid, økonomi, bolig, følelsesmessige håndtering og psykisk helse. Sosionomen kan bidra med hjelp og støtte til å mestre en endret livssituasjon, og øke den enkeltes helsekompetanse.


Sosionom kan bistå pasient og pårørende med: 

  • Kartlegging/vurdering av sosiale/psykososiale forhold
  • Samtaler med fokus på støtte, muligheter og livsmestring
  • Informasjon, råd og veiledning om trygd- og velferdsordninger
  • Etablering av kontakt med hjelpeapparatet utenfor sykehuset
Seksjonen bidrar også med: 
  • Undervisning av pasienter og pårørende 
  • Undervisning og veiledning til helsepersonell 
  • Studentveildning/utdanning av sosionomstudenter
  • Forskning - og fagutvklingsarbeid