Ekspertsykehuset

Usynlig teknologi gjør natten tryggere

En ny norsk teknologiløsning kan føre til et gjennombrudd i behandlingen av akutt psykisk syke pasienter.

Illustrasjonsbilde av medisinsk teknologi
Illustrasjonsbilde fra Shutterstock.

TekstCecilie Bhandari Hartberg, ph.d spesialist psykiatri, og stabsleder ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus (OUS), Karl Øyri, ph.d, Seksjonsleder, Intervensjonssenteret OUS, Kristian Bernhard Nilsen ph.d., spesialist i klinisk nevrofysiologi og seksjonsleder ved Seksjon for klinisk nevrofysiologi OUS, Kari Hengebøl, Spesialrådgiver ehelse, Klinikk for psykisk helse og avhengighet OUS. Foto: OUS og Shutterstock.

I fjor ble 160 000 pasienter over 18 år behandlet i psykiatrien. En million netter ble tilbragt i psykiatriske døgnavdelinger.

Bilde av  Kristian Bernhard Nilsen, Cecilie Bhandari Hartberg, Kari Hengebøl og Karl Øyri.

Kristian Bernhard Nilsen, Cecilie Bhandari Hartberg, Kari Hengebøl og Karl Øyri. Foto:OUS.

Psykisk syke pasienter som kommer inn til akuttpsykiatrisk avdeling, er ofte urolige og kan ha impulser om å skade seg selv eller andre. Mange klarer ikke å be om hjelp av personalet når de trenger det, og hvert år tar mellom 20 og 30 personer sitt eget liv inne på Psykiatrisk avdeling.

Overraskende mange av disse pasientene sliter i tillegg med alvorlige somatiske tilstander, som hjertesykdom eller infeksjon.

Personalet må som følge av dette være tett på pasientene, de må blant annet sjekke tilstanden gjennom natten. Denne oppfølgingen er ment som en trygghet for pasienten, men den kan samtidig oppleves som både inngripende og forstyrrende.

Innovasjon som møter brukernes behov

Med dette utgangspunktet tok forskere ved Akuttpsykiatrisk avdeling og Intervensjonssenteret ved Oslo universitetssykehus kontakt med teknologiselskapet Equanostic. Kunne de skape en teknologisk løsning for å bedre situasjonen på nettene?

Equanostic tok utfordringen, og resultatet ble samarbeidsprosjektet Trygg Natt. Prosjektet ble utvidet med eksperter fra Nevroklinikken ved Oslo universitetssykehus og representanter fra brukerråd for å ivareta pasientenes perspektiv. Våren 2020 fikk prosjektet innovasjonsmidler fra Klinikk for psykisk helse og avhengighet, og i 2021 midler fra Helse Sør Øst.

Bilde av Martine Michelsen

Martine Michelsen er representant for et brukerråd som har vært involvert i prosjektet: Foto:OUS.

– Trygg Natt kan bidra til at pasienter blir raskere bedre fordi de får bedre søvnkvalitet. Personalet blir varslet når situasjoner oppstår utenom rutinesjekkene og får bedre forvarsel om hva som venter dem når de går inn til pasienten. Pasientene kan oppleve større trygghet ved å vite at personalet blir varslet om noe skulle skje, forteller Michelsen.

Nå har prosjektet satt seg som mål å utvikle en kontaktløs og usynlig sensorløsning som kan brukes i både nye og gamle bygg. Den kan måle pust, søvn og bevegelser hos pasienter innlagt på sykehus.

Sensorteknologien kan med stor nøyaktighet avdekke endringer i måleparameterne i et rom. Signaler fra flere sensorer integreres og sendes til en app på håndholdte enheter hos personale. Ved vesentlig endring i pustefrekvens eller motorisk uro, utløses en alarm på den håndholdte enheten. 

Når alarmen går, får personalet mulighet til å bistå pasienten og forebygge uønskede hendelser. Tanken er at pasienten får være i fred hvis de ønsker det, men få nødvendig hjelp av personale ved behov.

bilde av sensorteknologi og skjermbilde av app

Signaler fra flere sensorer i taket integreres og sendes til en app. Foto:OUS.

Sensorteknologien baserer seg på ultrabredbånd impuls-radar. Den kombineres med en kompleks digital signalbehandling for å gi kontinuerlig og nøyaktig informasjon om måleparameterne i sanntid. Den reduserer også feilkilder og falske målinger. 

Denne typen sensorteknologi blir benyttet i en rekke andre sammenhenger i andre samfunnssektorer, og har den fordelen at den kan skreddersys til formålet den skal brukes til. At flere sensorer brukes samtidig øker presisjon, sikkerhet og robusthet, og gir nødvendig kvalitet til det nye systemet.

Vi tror at Trygg Natt teknologien vil bli det beste på markedet for beslutningsstøtte i psykiatrien. For pasientene med behov for ro og søvn, betyr dette at de kan få uforstyrret hvile, vel vitende om at personalet passer på, både med tanke på forverring av psykisk og somatisk helse.

En ny måte å jobbe på

Målet er at personalet på avdelingen fremdeles har tett kontakt med pasientene, men at de raskt kan komme til der hvor de trengs, og slik sett bruke ressursene på en hensiktsmessig måte. 

I dag går personale fysiske runder i avdelingen, men har likevel ikke mulighet til å gi kontinuerlig oppfølging av pasientene. En sammenstilling av digital informasjon fra alle rom vil kunne gi god beslutningsstøtte og en god oversikt slik at de kan gi intensivt trengende pasienter hjelp når de trenger det.

Underveis i prosessen har både ansatte og brukere beskrevet ønsker og behov til løsningen. Fortsatt er det noen utfordringer som må løses, som begrensninger i gamle bygg og uforutsigbar atferd ved psykisk sykdom. Men når disse løsningene er på plass, tror vi at antall selvmord og alvorlige hendelser knyttet til somatisk sykdom og bruk av rus og legemidler kan bli vesentlig redusert ved bruk av sensorsystemet.

Videre samarbeid med næringsliv

Vi er allerede i gang med å teste systemet på Akuttpsykiatrisk avdeling. Neste skritt blir systematiske undersøkelser gjennom kliniske studier av psykiske symptomer, atferd og søvn for å kunne måle effekten av Trygg Natt-teknologien.

Våren 2022 søkte prosjektgruppen midler fra Forskningsrådet sammen med Vital Things. Vital Things bringer med seg kunnskap og erfaring med regulatoriske krav for godkjenning som medisinsk utstyr, samt kommersialisering.

Sammen med prosjektgruppen fra sykehuset, Vital Things og Equanostic fikk prosjektet tilslag på 16 millioner kroner fra Forskningsrådet til et prosjekt med totalbudsjett på 32 millioner kroner for å utvikle teknologien og produktet ytterligere mot kommersialisering. Målet er CE-merking, som underbygger produktets sikkerhet og trygg bruk.

Nytte for flere deler av samfunnet

Det er liten tvil om at prosjektet har stor overføringsverdi til andre samfunnsgrupper og andre pasientgrupper. Teknologien som utvikles i Trygg Natt-prosjektet kan bli svært nyttig for andre deler av samfunnet. Det kan tenkes at dette vil kunne være nyttig også for politi og fengselsvesenet.

Søvnforstyrrelser er dessuten svært utbredt og påvirker sykdomsforløpet til mange pasientgrupper. Teknologien vi utvikler blir i første omgang testet ut på psykiatriske sykehus, men kan i framtiden bli svært viktig for pasienter på alle typer sykehus i hele verden.  

Lenken til prosjektsiden- Trygg natt.​

Les mer om TryggNatt | VitalThings

Les mer om teknologiselskapet Equanostic

Les mer om intervensjonssenteret IVS

Les flere nyhetssaker om fremtidens pasientbehandling på helse-sorost.no

Sist oppdatert 27.09.2022