Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme (PUA)

PUA er en spesialisert utredningsseksjon ved Oslo universitetssykehus som tilbyr spesialisthelsetjenester i psykisk helsevern til personer over 16 år med utviklingshemming/autisme, tilhørende helseregion Sør-Øst.

Om seksjonen

PUA er en regionsdekkende tredjelinjetjeneste som tar imot pasienter med sammensatt problematikk der den øvrige spesialisthelsetjenesten ønsker bistand fra vår spesialiserte tjeneste.

Inntak skjer etter henvisning fra spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern eller habilitering. Fullstendig utredning for utviklingshemming (og autisme) må være utført eller forsøkt utført. Pasienten må også være forsøkt utredet for den psykiske lidelsen i annen spesialisthelsetjeneste for at søknad skal bli akseptert. PUA vil samarbeide med lokal spesialisthelsetjeneste gjennom hele utredningsforløpet.

PUA tilbyr utredning og behandling av psykisk lidelse hos

 • personer over 16 år med utviklingshemming, eventuelt med autismespekterforstyrrelser
 • personer over 16 år med autismespekterforstyrrelser med sammensatte vansker og funksjonsnivå tilsvarende utviklingshemming. Lavt funksjonsnivå må ha vært til stede også før debut av psykisk lidelse

PUA tilbyr arenafleksible pasientforløp som kan bestå av døgnbehandling, polikliniske og ambulante tjenester. Vi utreder, diagnostiserer, igangsetter behandling og tilrettelegger individuell miljøterapi. PUA samarbeider med habiliteringstjenesten i fylkene, distriktspsykiatriske sentre (DPS), kommuner/bydeler og annen spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern. PUA samarbeider også aktivt med pasientenes pårørende og tilbyr både pasient- og pårørendeundervisning. Seksjonen har et aktivt brukerråd.

Seksjonen ledes av Maria Hagen Engebretsen.

PUA har ansvar for Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse. Tjenesten er etablert for å bygge opp og spre kunnskap og erfaring om utredning og behandling av mennesker med utviklingshemning/autisme og samtidig psykisk lidelse. Tjenesten retter seg i første rekke mot spesialisthelsetjenesten og helsepersonell som jobber med denne pasientgruppen, men også mot brukere og befolkningen.

Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse

PUA tilbyr utredning og behandling av psykisk lidelse hos:

 • Personer over 16 år med utviklingshemning, eventuelt med autismespekterforstyrrelser. 
 • Personer over 16 år med autismespekterforstyrrelser med sammensatte vansker og funksjonsnivå tilsvarende utviklingshemning. Lavt funksjonsnivå må ha vært til stede også før debut av psykisk lidelse.

Spesialisthelsetjenesten må forplikte seg til å samarbeide med PUA i utrednings- og behandlingsprosessen.

Inntak til både døgn- og poliklinisk behandling skjer etter henvisning fra spesialisthelsetjeneste innen psykiatri eller habilitering. 

Henvisning sendes til sentralt henvisningsmottak ved Oslo universitetssykehus.
Henvisningen merkes: Psykisk helsevern for voksne - Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme.


Ved henvisning til PUA må følgende punkter være besvart:

Hovedårsak til henvisning

Dagens fungering

Bakgrunnsinformasjon

Grad av utviklingshemning
Autismespekter-diagnose
Oppvekst og utvikling
Sykehistorie med tidligere og nåværende problemområder


Tidligere utredning, behandling og diagnoser

Livssituasjon og sosialt nettverk
Problemer knyttet til utagering, selvskading, suicidalitet og rusmiddelbruk
Somatiske forhold
Medikamenter pasienten har brukt og bruker, virkning/bivirkning
Eventuelle vedlegg som Individuell plan, habiliteringsplan og tidligere epikriser


Samtykke
Pasienten/pårørendes innstilling til henvisningen
Pasientens samtykkekompetanse
Samtykke fra pasienten/nærmeste pårørende til å innhente opplysninger som er relevante for utredning / behandling


Kontaktinformasjon
Nærmeste pårørende og samarbeidspartnere med telefonnummer og adresse


Behandling av søknad
Vi vil behandle søknaden når disse opplysningene fra spesialisthelsetjenesten foreligger. Ta gjerne kontakt dersom det er spørsmål eller behov for nærmere informasjon (Telefon 915 91 405)

Døgnenhet 1 og 2 gir tilbud til personer med lett til dyp utviklingshemming og til personer med gjennomgripende utviklingsforstyrrelse med store sammensatte vansker som grenser mot en lett grad av utviklingshemming.

Vaktskift på døgnenhetene:

07.45 – 15.15            
14.30 – 22.30            
22.00 – 08.00           

Enhetsleder for Døgnenhet 1 er Gunn Klevmoen.
Enhetsleder for Døgnenhet 2 er Anne Aunaas.

Spesialpoliklinikken inngår i seksjonens behandlingstilbud. 

Inntak til poliklinisk behandling skjer etter henvisning fra spesialisthelsetjeneste innen psykiatri eller habilitering. 
Henvisning sendes til sentralt henvisningsmottak ved Oslo universitetssykehus. Seksjonen vurderer om tilbudet skal gis som et rent poliklinisk tilbud eller i kombinasjon med døgnbehandling.

I samarbeid med lokal spesialisthelsetjeneste og førstelinje, tilbyr poliklinikken:

 • Ambulant utredning
 • Medikamentell behandling
 • Anbefalinger om igangsetting av behandling
 • Kompetanseoverføring


 

Ambulante tjenester vil også gjelde før og etter et opphold på døgnenhetene, og i samarbeid med lokale instanser.

Enhetsleder er Vibeke Johnsen Mellemsæter.

Samarbeidsavtale

Samarbeidsavtale utarbeides sammen med lokal helsetjeneste. Samarbeidsavtalen beskriver pasientforløpet så lenge seksjon PUA er involvert i pasientforløpet til pasienten. Samarbeidsavtalens mål er å gi pasienten et helhetlig tilbud hvor alle aktører vet hva de skal bidra med.


Poliklinisk/ambulant tilbud

Poliklinikken tilbyr ambulante tjenester hvor pasienten utredes i sitt nærmiljø. Utredningen skal avdekke psykisk lidelse og se på miljøfaktorer som kan bedre pasientens livssituasjon.

Døgntilbud

Ved behov for døgnkontinuerlig observasjon, legges pasienten inn ved en av døgnenhetene.

Døgnbehandling har tre faser:

 1. Poliklinisk forarbeid hvor det innhentes opplysninger, relasjonsbygging og tas nødvendige prøver.
 2. Innleggelse i døgnenhet hvor pasienten utredes.
 3. Poliklinisk etterarbeid. Fagdag med kompetanseoverføring til samarbeidspartnere. PUA hospiterer i bolig og overføre ansvaret for faglig oppfølging og behandling i henhold til samarbeidsavtalen.

PUA samarbeider med Kongsskogen videregående skole, avdeling Dikemark. Pasienter som er inntatt til døgnbehandling får tilbud om undervisning og/eller bistand til skoleoppgaver. Skoletilbudet tilpasses den enkelte elevs forutsetninger og behov.

Brukermedvirkning er sentralt for å kunne gi et godt tilbud til brukere og pårørende.

Brukerrådet arbeider for å tale brukernes og de pårørendes sak og har som mål å styrke deres innflytelse ved å skape gjensidig tillit og forståelse gjennom dialog og brukermedvirkning. Medlemmene representerer nåværende brukere/pårørende og ulike organisasjoner innenfor psykisk helse samt representanter for de ansatte.

Mandat
Brukerrådet skal være et formalisert og rådgivende organ for PUA. Det skal:
 • Sikre kontakten mellom PUA-brukerråd og klinikkens brukerråd
 • Være med å utforme og kvalitetssikre tjenestetilbudet til pasienter ved PUA
 • Involvere pasienter og pårørende om forhold som er av betydning for pasientene ved PUA
 • Bli informert om, og vil kunne uttale seg om, budsjett, virksomhetsplaner, prosjekter, utviklingstiltak og større omstillinger ved PUAKontakt

Telefon

Mandag - fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF, Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

PUA holder til på Dikemark i Asker. 
Besøksadresse er Verkensveien 19, 1385 Asker

​Det går tog til Asker stasjon. Fra Asker stasjon går det buss (rute 280) til Dikemark 2-4​ ganger i timen.

Praktisk informasjon

​Mellom døgnenhet 1 og døgnenhet 2 finnes det et besøksrom som skal benyttes når det er besøk. Barn er hjertelig velkomne til besøksrommet.

​Nærmeste dagligvarebutikk, Coop Extra Vardåsen, ligger ca 3 km fra PUA. Adresse: Slottsberget 2, 1385 Asker.

​Det er ikke kantine på området, måltider bestilles og leveres fra kjøkkenet sentralt på Ullevål sykehus. Du må derfor avtale med døgnenheten på forhånd hvis du ønsker å spise hos oss.

​Vi har en stor parkeringsplass som er tilknyttet seksjonen. Parkering er gratis. (Parkeringsplassen rett utenfor bygningen er reservert seksjonens biler.)

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

​Vi har ingen faste visitt-tider på døgnenhetene. Det er allikevel fint om du ringer på forhånd og avtaler tid slik at vi kan tilrettelegge for besøk med tanke på dags-/kveldsaktiviteter.

Nyheter