Voldsrisikovurdering i en akuttpsykiatrisk avdeling

V-RISK-10 og Brøset Violence Checklist (BVC) er enkle instrumenter for å vurdere voldsrisiko hos voksne psykiatriske pasienter. Målet med prosjektet var å undersøke hvor godt disse to instrumentene og andre risikofaktorer predikerte vold i en akuttpsykiatrisk avdeling for voksne. De andre risikofaktorene var SRS (pasientens egen oppfatning av risiko), HDL og Totalkolesterol. Det var også en målsetting å undersøke om kombinasjonen av ett eller flere instrumenter og risikofaktorer bedret voldsprediksjonen, og om resultatene viste forskjeller mellom kjønnene.

Gjennomføring av prosjektet

Designet var en prospektiv naturalistisk observasjonsstudie, hvor skåringene på instrumentene/risikofaktorene ble sammenliknet med vold eller trusler om vold under oppholdet i avdelingen og de første tre måneder etter utskriving. V-RISK-10, SRS og lipider ble skåret/målt ved innleggelsen, BVC ble skåret på slutten av hver vakt i løpet av hele oppholdet, og V-RISK-10 ble skåret på nytt ved utskrivelsen.

Deltakerne i prosjektet var alle pasienter som ble innlagt i Voksenpsykiatrisk akuttavdeling på Ullevål sykehus løpet av et år (2012-2013), og i alt 528 innlagte pasienter hadde komplette data og deltok i prosjektet. I overkant av 100 av disse pasientene deltok i en tremåneders oppfølgingsstudie etter utskriving. Episoder med vold ble registrert av miljøpersonalet i løpet av oppholdet, og av DPS-terapeut etter utskriving. I løpet av innleggelsen ble det registrert vold eller trusler om vold hos 16% av pasientene, og hos 27% av pasientene i oppfølgingsstudien.

 

Funn

Resultatene viste at V-RISK-10 og SRS var prospektivt signifikante prediktorer for vold hos begge kjønn, mens HDL viste varierende resultater. Gjentatte målinger viste at BVC var signifikant assosiert med vold under hele oppholdet for begge kjønn.

Prosjektet viste også en liten, men ikke signifikant, økning i prediktiv validitet ved å kombinere V-RISK-10, SRS og HDL. En utvidet modell bestående av BVC, SDS og ledd 2 på V-RISK-10 (tidligere / aktuelle trusler om vold) hadde en sterkere assosiasjon til vold enn BVC alene.

Prosjektet er avsluttet.

 

Kobling av to databaser for å undersøke prediktiv validitet av «Vet ikke»

Betydningen av «Vet ikke» skåre på risikoinstrumenter har etter det vi kjenner til ikke vært undersøkt tidligere. Det vanligste har vært å se bort i fra «Vet ikke» (blir ekskludert når data bearbeides) eller å la Vet ikke telle med som «Nei». Å undersøke betydningen av «Vet ikke» krever mange pasienter, og for å få et stort nok utvalg brukte vi to databaser, en fra akuttpsykiatrisk avdeling på Ullevål og en fra de akuttpsykiatriske avdelingene på Ålesund/Aker sykehus.

Anonymiserte data fra «Voldsrisikovurdering i en akuttpsykiatrisk avdeling» ble koblet med anonymiserte data fra prosjektet «Risikovurdering av farlig atferd hos psykiatriske pasienter» (REK id 20907) fra Ålesund og Aker sykehus, totalt utgjorde dette 1431 innlagte og 431 utskrevne pasienter.

Begge prosjektene var prospektive naturalistiske observasjonsstudier. Prediksjonsverdien av «Vet ikke» skåre på de 10 leddene i V-RISK-10 (for voldelig atferd under sykehusopphold og det første året etter utskriving) ble undersøkt. Resultatene viste en signifikant prospektiv sammenheng mellom «Vet ikke» skåre og voldsepisoder, og indikerer at «Vet ikke» skal betraktes som en risikoskåre. Dette er særlig aktuelt i akuttsammenheng hvor pasienten kan være ukjent eller det er mangelfull informasjon.

 

Publikasjoner

 • Eriksen, Bjørn Magne Sundsbø; Bjørkly, Stål; Færden, Ann; Friestad, Christine; Hartvig, Pål; Roaldset, John Olav (2016): Gender differences in the predictive validity of a violence risk screening tool: a prospective study in an acute psychiatric ward. International Journal of Forensic Mental Health 15 (2) s. 186-197
 • Eriksen, BM; Bjørkly, S; Lockertsen, Ø; Færden, A; Roaldset, JO (2017): Low cholesterol level as a risk marker of inpatient and post-discharge violence in acute psychiatry – A prospective study with a focus on gender differences. Psychiatry Research 255, s1–7 
 • Eriksen, Bjørn Magne Sundsbø; Færden, Ann; Lockertsen, Øyvind; Bjørkly, Stål; Roaldset, John Olav: Predictive validity and gender differences in a biopsychosocial model of violence risk assessment in acute psychiatry. Psychiatry Research 2018; Volum 264.(June) s. 270-280
 • Lockertsen, Øyvind; Procter, Nicholas; Vatnar, Solveig Karin Bø; Færden, Ann; Eriksen, Bjørn Magne Sundsbø; Roaldset, John Olav; Varvin, Sverre: Screening for risk of violence using service users' self-perceptions: A prospective study from an acute mental health unit. International Journal of Mental Health Nursing  27 (2018), 1055-1065.
 • Øyvind Lockertsen, Sverre Varvin, Ann Færden, Bjørn Magne Sundsbø Eriksen, John Olav Roaldset, Nicholas G. Procter and Solveig Karin Bø Vatnar: Risk assessment of imminent violence in acute psychiatry: a step towards an extended model. The Journal of Forensic Psychiatry and Psychology. Published online 05.09.2019. https://doi.org/10.1080/14789949.2019.1663898
 • Lockertsen, Ø; Varvin, S; Færden, A; Vatnar, S: (2021); Short-term risk assessments in an acute psychiatric inpatient setting: A re-examination of the Brøset Violence Checklist using repeated measurements – Differentiating violence characteristics and gender. Archives of Psychiatric Nursing, 35 (1), p 17-26
 • Bjørn Magne S. Eriksen, Ingrid Dieset, Øyvind Lockertsen, John Olav Roaldset: The risk of not knowing – A predictive validity study of the “Don't know” scores on a violence screen in acute psychiatry. Psychiatry Research Communcations   2 (2022) 100076, https://doi.org/10.1016/j.psycom.2022.100076
 • Ønsker du å komme i kontakt med oss?

  Prosjektleder: John Olav Roaldset
  Kontaktinfo: john.olav.roaldset@ous-hf.no og johnolr@gmail.com

Sist oppdatert 25.10.2023