V-RISK-Y multisenterstudie

V-RISK-Y er et enkelt screeninginstrument/sjekkliste til hjelp for vurdering av voldsrisiko hos ungdom, spesielt i akuttsammenheng. Verktøyet er utarbeidet i perioden 2028-2021, og testet ut i et pilotprosjekt på Ungdomspsykiatrisk avdeling ved Oslo universitetssykehus HF. Multisenterprosjektet tar sikte på å undersøke den prediktive validiteten til V-RISK-Y for vold etter trusler om vold i løpet av oppholdet i akuttinstitusjon, og om V-RISK-Y er egnet til bruk for ungdom.

Gjennomføring

Det deltar fire akuttpsykiatriske ungdomsavdelinger og fire akutte barnevernsinstitusjoner fra Osloområdet og Midt-Norge. Alle ungdommer i alderen 12-18 år som innlegges/plasseres i avdelingen/institusjonen inngår i prosjektet. Det kreves ikke samtykke, men den enkelte har reservasjonsrett.

Designet er en prospektiv naturalistisk observasjonsstudie. Ved innleggelsen skåres V-RISK-Y og sammenliknes med episoder med vold eller trusler i løpet av oppholdet. På hvert av de åtte sentrene foregår prosjektet i ett år.  

Den praktiske gjennomføringen og registrering av data ble avsluttet sommeren 2023, og det er 520 ungdommer med i databasen til prosjektet. Noen ungdommer har hatt flere innleggelser/plasseringer, men hver ungdom teller bare med en innleggelse/plassering.

Bearbeidelsen av data og artikkelskriving er i gang per oktober 2023. Prosjektet er tildelt en PhD-kandidat fra OsloMet, som også er knyttet til Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykaitri.

 

Publikasjoner

  • Roaldset JO, Gustavsen CC, Lockertsen Ø, Landheim T and Bjørkly SK (2023). Validation of a violence screening for youth in psychiatric inpatient care – a pilot study of V-RISK-Y. Front. Psychiatry 14:1210871. doi: 10.3389/fpsyt.2023.1210871
  • Ønsker du å komme i kontakt med oss?

    Prosjektleder: John Olav Roaldset
    Kontaktinfo: john.olav.roaldset@ous-hf.no og johnolr@gmail.com

Sist oppdatert 25.10.2023