Understanding recidivism - Narrativer om tilbakefall til seksuallovbrudd

Prosjektet undersøker hvordan personer som har hatt tilbakefall til nye seksuallovbrudd, forklarer og forstår sin egen tilbakefallsprosess. Hovedmålet er å fremskaffe ny kunnskap som kan brukes i utvikling av forebyggende tiltak.

Om prosjektet

Personer som er dømt for seksuallovbrudd utgjør en stadig større del av fengselspopulasjonen i Norge. Årsakene er flere, blant annet har skjerpede straffer for denne typen lovbrudd ført til flere og lengre ubetingede dommer. Selv om de offisielle tilbakefallstallene er lave og de færreste blir dømt for seksuallovbrudd på nytt etter endt straffegjennomføring, er konsekvensene av nye overgrep svært alvorlige. De siste årene har vi derfor satt økt fokus på rehabilitering og behandling for denne gruppen under straffegjennomføring, samt på god tilbakeføring til samfunnet ved løslatelse, for å forhindre nettopp tilbakefall.  

Det meste av forskningen som foreligger på tilbakefall til nye seksuallovbrudd, er av kvantitativ art. Mye av denne forskningen dreier seg om å anslå risiko for tilbakefall, og hva slags former for intervensjoner som gir best forutsetninger for å senke tilbakefallsrisikoen. Når det gjelder den subjektive forståelsen av tilbakefall og årsakene som ligger bak, kan imidlertid kvalitative tilnærminger bidra til økt innsikt. Prosjektet «Understanding Recidivism: Narratives of Individuals Re-Imprisoned for Sexual Offenses» vil derfor kvalitativt undersøke tilbakefallsprosessen ved å intervjue personer som selv har erfart den. 

Metode

Prosjektet er godkjent av Kriminalomsorgen og tilrådd av Personvernombudet i OUS. Deltagelse er frivillig og samtykkebasert. Innsatte i målgruppen blir rekruttert via ansatte i aktuelle fengsler over hele landet, herunder fengsler med høyt sikkerhetsnivå, lavt sikkerhetsnivå og overgangsboliger. Gjennom doble, semi-strukturerte intervjuer utforsker kandidaten informantenes livshistorie og kriminalitetshistorikk, samt hva som skjedde i tiden før tilbakefallet, hva slags mekanismer informantene tror bidro til tilbakefallet, og hva som - fra deres eget perspektiv - kunne vært gjort annerledes for å unngå det. Intervjuene blir tatt opp med digital lydopptaker og deretter transkribert.

Prosjektperiode og organisering

Prosjektet går over fire år med oppstart 1. januar 2021. 

Veiledere er Thomas Ugelvik ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, juridisk fakultet, Universitetet i Oslo og Christine Friestad ved Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Oslo universitetssykehus HF, Helse Sør-Øst (SIFER).  

Les mer om prosjektet på UiO sine nettsider. 

 

 • Ønsker du å komme i kontakt med oss?

  Prosjektleder: Christine Friestad
  Kontaktinfo: christine.friestad@ous-hf.no

  Stipendiat: Ingeborg Jenssen Sandbukt
  Kontaktinfo: ingeborg.jenssen.sandbukt@ous-hf-no

   

Sist oppdatert 26.10.2023