Arbeidspakke 4

Tverrfaglig samarbeid for kunnskapsutveksling og kommunikasjon

Arbeidspakke 4 i PreVio-prosjektet fokuserer på mål 5: Etablere tverrsektorielle arenaer for kunnskapsutveksling og kommunikasjon.

Arbeidspakke 4 representerer en langsgående arbeidspakke som vedvarer gjennom hele prosjektperioden og representerer prosjektets kjerne: hvordan etablere en fungerende struktur mellom aktørene i feltet, representert ved våre samarbeidspartnere, som kan bidra til at forskningsspørsmålene utformes med utgangspunkt i hva de trenger kunnskap om, og at resultatene lar seg formidle tilbake til anvendbar kunnskap.

Prosjektgruppa representerer navet i arbeidspakken, og hovedparten av våre samarbeidspartneres bidrag vil være i form av deltakelse og aktivitet i regelmessige prosjektmøter hvor vi diskuterer ulike temaer knyttet til voldsrisiko og alvorlig psykisk sykdom; med utgangspunkt i hhv forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap. Gjennom felles diskusjoner på slike møter konkretiseres forskningsspørsmål som kan belyses ved hjelp av det datamaterialet vi har. Etter hvert som resultatene foreligger, vil vi ta dem med inn i gruppa for diskusjon av hvordan de kan formidles og anvendes i de respektive sektorer.

For å sikre både faglig og praktisk relevans av arbeidet, har vi lagt opp til årlige høstmøter med vår referansegruppe/advisory board, som representerer både ulike fagdisipliner og internasjonal erfaring med tematikken.

Sist oppdatert 22.03.2024