COSA Oslo 2022-2023

Hva er COSA

COSA står for Circles of Support and Accountability og er et lokalsamfunnsbasert tiltak for å støtte gjenintegrering av personer dømt for seksuallovbrudd etter løslatelse fra fengsel. Konkret består COSA av et organisert system (sirkler) av frivillige og profesjonelle som til sammen danner et støttende nettverk rundt den enkelte. Den indre sirkelen består av frivillige fra lokalmiljøet som tilbyr følelsesmessig, moralsk, sosial og praktisk støtte. Den ytre sirkelen består av profesjonelle aktører som bistår den indre sirkelen med opplæring og veiledning.

COSA ble etablert i Canada i 1994 og introdusert i Europa i 2002 da den første sirkelen ble startet i Storbritannia. Flere europeiske land har siden etablert COSA og det eksisterer i dag et omfattende europeisk nettverk (Circles Europe) som bidrar med kunnskap og ressurser i opprettelsen av nye COSA-initiativer.

Den britiske COSA-modellen, som de øvrige europeiske COSA er basert på, uttrykker sin målsetting i slagordet «no more victims», og reflekterer med det at hovedmålet er å forebygge tilbakefall

I Norge er COSA etablert ved Oslo friomsorgskontor. Etableringen av COSA Oslo  er første utprøving av modellen i en norsk kontekst.

 

Evaluering av COSA Oslo

Hovedspørsmålene evalueringen søker å belyse hvorvidt de tilpasningene som gjøres i COSA Oslo viser seg å fungere i den aktuelle konteksten, hvordan implementeringsprosessen forløper, og hvilke forbedringspunkter som viser seg.

Evalueringen av COSA Oslo baserer seg på anbefalingene fra det europeiske nettverket. Målet med evalueringen av pilotprosjektet er å belyse implementeringsprosessen og avklare eventuelle forbedringsområder.

Evalueringen av COSA Oslo gjennomføres av eksterne forskere, med Oslo universitetssykehus HF som forskningsansvarlig institusjon. Det er også lagt opp til et tett samarbeid mellom forskerne og COSA-teamet. Prosjektet har også rekruttert deltakere blant frisomsorgens ansatte og samarbeidspartnere til intervjuer. 

Pilotevalueringen ble påbegynt i juni 2022 og avsluttet med sluttrapport fra prosjektet i februar 2024. Hovedkonklusjonen fra evalueringen er at piloteringen av CoSA har vært vellykket. Det har vært interesse for CoSA både i og utenfor kriminalomsorgen, og det har vist seg mulig å rekruttere både frivillige og aktuelle deltakere til sirklene. CoSA-arbeidet fremstår som et godt eksempel på hvordan kriminalomsorgen kan jobbe kunnskapsbasert med rehabilitering av personer dømt for seksuallovbrudd. Fremover er det viktig å videreføre det systematisk arbeidet med å sikre at CoSA når sin tiltenkte målgruppe, at sirklenes balanse mellom støtte, kontroll og ansvarliggjøring opprettholdes, og at den profesjonelle delen av sirkelarbeidet (den ytre sirkelen) involveres tydelig.

  • Ønsker du å komme i kontakt med oss?

    Christine Friestad
    Forsker/prosjektleder
    christine.friestad@ous-hf.no

Sist oppdatert 16.04.2024