Allmennpsykiatrisk poliklinikk Nydalen DPS

Seksjon allmennpsykiatrisk poliklinikk utreder og behandler personer over 18 år med moderate til alvorlige psykiske lidelser bosatt i bydelene Sagene, Bjerke og Nordre Aker.

For å få tilbud må fastlege eller psykolog sende henvisning. Henvisninger prioriteres i henhold til lov om pasientrettigheter. Et tilbud ved poliklinikken er avhengig av hvor omfattende lidelsen er, funksjonsfall og om man forventer nytte av behandlingen. Poliklinikken tilbyr utredning av om det foreligger psykisk lidelse, og tidsavgrenset behandling i form av individualsamtaler, grupper, eller kurs. Noen pasienter vil også trenge medisiner.

Seksjonen ledes av Christine Bull Bringager.

• Til første time vil vi be deg møte 15 minutter før for å fylle ut en del skjemaer

• Timene varer i 45 minutter (gruppeterapi/kurs kan vare lenger). Om du kommer for sent, blir timen avkortet tilsvarende.

• Fra 01.01.19 gis all utredning og behandling ved Nydalen DPS i henhold til Pakkeforløp for psykiske lidelse hos voksne. Les mer om pakkeforløp her.

• Behandlingsforløpene ved allmennpsykiatrisk poliklinikk Nydalen DPS er relativt korte. Ønsker du lengre terapi bør du tenker over om du vil søke tilbud hos en privatpraktiserende psykolog eller psykiater selv om det kan være ventetid for å få time der.

Undersøkelse hos fastlegen
Før du kommer til første time ved Nydalen DPS ønsker vi at du har gjort en generell helseundersøkelse og tatt blodprøver hos fastlegen. Ta med resultatene fra fastlegen til din behandler på Nydalen DPS. Vi anbefaler at det gjøres følgende undersøkelser:

• Høyde/vekt
• Blodtrykk, puls, EKG
• Undersøkelse av hjerte og lunger
• Munn og slimhinner (tannstatus ved spiseforstyrrelse og bruk av antipsykotika)
• Blodprøver: Hb, leukocytter, MCV, SR, CRP, Na, K, Ca, Mg, vitamin B6, vitamin B12, vitamin D, ALAT, gGT, kreat, albumin, blodsukker, TSH, fritt T4, T3, Peth, serumspeil ved bruk av psykofarmaka.


Tenk gjennom hva du selv kan gjøre for å få det bedre.
Vi vet at mange som har psykiske helseplager kan få det mye bedre ved å drive fysisk aktivitet, forbedre kostholdet sitt og ha bedre søvnrutiner. Tenk gjennom om det gjelder deg. Noen tips kan du få i denne brosjyren fra Helsedirektoratet
Du kan også få nyttige råd på helsenorge.no  


Undersøk hvilke tilbud som finnes i kommunen.

Flere bydeler har tilbud om kurs i depresjonsmestring (KID-kurs) og andre tiltak du kan ha nytte av ved Frisklivssentralen. Gå inn på Oslo kommune og finn tilbudene i din bydel.

I den første samtalen vil du møte en eller to behandlere som vil kartlegge dine behov og ønsker for oppfølging hos oss. De vil også informere deg om hva slags utredning og behandling Nydalen DPS kan tilby. Hvis dere i løpet av denne samtalen finner ut at du ikke har en moderat til alvorlig psykisk lidelse som kan ha nytte av behandling ved DPS, eller du ikke ønsker den oppfølgingen vi kan tilby, vil kontakten avsluttes og vi vil sende en tilbakemelding til den som har henvist deg til oss. Vi vil ofte gi både deg og fastlegen råd om andre tilbud som kan være aktuelle. Hvis dere derimot finner at du sannsynligvis har en psykisk lidelse som kan ha nytte av behandling ved DPS og du ønsker slik behandling, vil du få en ny time innen kort tid for å starte utredning.

Utredning av psykiske lidelser skjer ved samtale med en behandler som er psykolog, lege med spesialisering i psykiatri, eller psykiatrisk sykepleier. Behandleren din vil i tillegg bruke ett eller flere strukturerte intervjuer for å kartlegge hva slags psykiske helseplager du har. Hensikten med utredningen er å danne seg et bilde av hvem du er, hvilke vanskeligheter du har og hva som er dine ressurser. Utredningen vil resultere i en vurdering og eventuelt en diagnose. Dersom det etter endt utredning ikke vurderes at du er i behov av behandling ved allmennpsykiatrisk poliklinikk, vil du bli utskrevet til fastlegen.

Før behandlingen starter vil du sammen med din behandler lage en behandlingsplan. I planen vil det stå hva som er mål for behandlingen, hvilken tilnærming dere er blitt enige om, hvordan du selv kan bidra i behandlingen, hvor lenge man antar at den skal vare, hvor hyppig du skal komme til timer og hvem vi skal samarbeide med. Du og fastlegen vil få en skriftlig kopi av behandlingsplanen. Hva slags type behandling allmennpsykiatrisk poliklinikk ved Nydalen DPS kan tilby kan du lese om nedenfor. Det er mange som vil ha oppfølging hos oss, derfor er forløpene relativt korte (ofte mellom 10 og 15 timer). For å ha nytte av behandlingen, er det viktig at du selv engasjerer deg, møter til timene og følger opp det du og behandleren din er blitt enig om. Behandlingen vil bli evaluert sammen med deg etter seks uker og deretter hver 3. måned. Når forløpet avsluttes vil vi lage en skriftlig oppsummering (epikrise) til deg og fastlegen din.

Møter du ikke til oppsatte avtaler, uten å gi beskjed, medfører det at kontakten med poliklinikken avsluttes. Du vil få tilsendt brev om dette skjer.

Individualterapi
De fleste pasientene går i individualterapi. Det betyr at du får en fast behandler du kan snakke med om dine psykiske helseplager. Målet med samtalene er at du skal forstå dine vanskeligheter bedre og at dere kan finne måter og mestre dem på. Psykoterapi er en type hjelp til å kunne hjelpe seg selv. For å ha nytte av behandlingen er det viktig at du prøver ut de tiltakene som du og din behandler har kommet frem til at kan være bra for deg. Les mer om psykoterapi ved å følge lenken under.


Kurs for pasienter som går i utredning og behandling ved Nydalen DPS
Kursdeltakelse skjer i kombinasjon med individualterapi. For tiden har vi følgende kurs:

• Kurs i mestring av sosial angst.
• Stabiliseringskurs for pasienter med pågående symptomer på traumelidelse
• Psykoedukativt kurs for pasienter med bipolar lidelse
• Forberedende, psykoedukativt kurs for pasienter som er aktuelle for videre gruppeterapi


Gruppeterapi for pasienter som er diagnostisert med personlighetsforstyrrelse

Behandlingen er av typen mentaliseringsbasert terapi som består av individualterapi, kurs (psykoedukasjon i gruppe) og gruppeterapi. Gruppeterapien har en varighet på inntil to år.


Medikamenter

Noen pasienter bruker allerede medisiner når de kommer til oss og noen vil ha nytte av å begynne med medisiner som en støtte i behandlingen av alvorlig angst, depresjon eller psykose. Det er viktig at du forteller om alle medisinene du tar (også naturlegemidler og andre medisiner som ikke er på resept) og om det er noen du skulle ta som du velger å ikke ta. Det er også viktig at du forteller om bivirkninger du kan ha av medisinene. 

Fysisk helse og gode levevaner
Selv om du kommer til Nydalen DPS for å få hjelp med psykiske helseplager, vil vi være opptatt av hele deg og derfor har vi også fokus på din fysiske helse og gode levevaner. Vi ber deg derfor om å gjøre en helseundersøkelse og ta blodprøver hos fastlegen før du kommer til oss og ta med deg resultatene til din behandler. Vi vil også snakke med deg om viktigheten av fysisk aktivitet, riktig ernæring, søvn, røyking og bruk av rusmidler når du er i behandling hos oss.

Vi samarbeider med NAV, bydelshelsetjenesten og barnevern. I noen tilfeller vil vi også henvise til andre avdelinger i vårt sykehus hvis vi mener du vil få best behandlingstilbud der. Hvis vi vurderer at du trenger samtaleterapi over lengre tid enn vi kan tilby vil vi bistå med henvisning til privatpraktiserende psykologspesialist eller psykiater med avtale. Du vil få god informasjon om noe av dette skulle være aktuelt for deg.

Helsepersonell har plikt til å føre journal. Din journal er tilgjengelig for deg ved å logge deg inn på Helsenorge.no. Om du ikke ønsker tilgang til journalen, må du gi beskjed om det til din behandler. Du kan lese mer om tilgang til journal under dine rettigheter nederst på siden.

Helsepersonell har taushetsplikt. Du kan lese mer om hva det betyr for deg under dine rettigheter nederst på siden eller på helsenorge.no

Vi har ett sentralbord og mange behandlere, det kan derfor være kø på telefonen. Når behandleren er opptatt tar vi imot beskjed slik at den kan ringe deg tilbake ved leilighet.

Klinikk psykisk helse og avhengighet arrangerer månedlige temakvelder for pasienter og pårørende. Du vil finne brosjyre om dette på vårt venterom. Disse temakveldene er gratis.

På dagtid:
• Akuttenheten ved Nydalen DPS , tlf:  23023300  - åpningstid  mandag-fredag kl. 0800-1530  


På kveldstid: 
  
Oslo psykiatrisk legevakt, tlf: 116 117 
Åpningstid mandag- fredag  kl 1600-2200
Åpningstid lørdag-søndag   kl 1200-2000

• Sosial og ambulant akutteam, tlf: 23487090 - åpningstid mandag-søndag, hele døgnet

Henvisningen bør inneholde informasjon om følgende:

 • Aktuell problemstilling, sykehistorie og eventuelle diagnoser
 • Tidligere behandling og tiltak og resultatet av disse
 • Aktuelle medisiner
 • Somatisk status med aktuelle blodprøver
 • Pasientens mål og motivasjon for behandling og ressurser
 • Informasjon om livssituasjon, familie, arbeid/skole, kontakt i NAV m.m

I vurderingen av henvisning blir det alltid tatt hensyn til hvilken grad det haster og hvor alvorlig situasjonen er for pasienten.
Henvisninger blir vurdert kontinuerlig. Skriftlig tilbakemelding til pasient og fastlege blir gitt innen 10 dager.

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Oslo universitetssykehus Ullevål sykehus Nydalen DPS Allmennpsykiatrisk poliklinikk Postboks 4956 Nydalen 0424 OSLO

Slik finner du fram

Oppmøtested

Gullhaugveien 12, Nydalen

DPS Nydalen, Gullhaugveien

Gullhaugveien 12

0484 Oslo

Praktisk informasjon

Du må betale en egenandel for å gå i behandling inntil du har frikort. Hvis det er vanskelig for deg å betale må du ta det opp med din behandler så fort som mulig så dere kan se om det finnes løsninger. Hvis du ikke betaler kan det være at behandlingen avsluttes.
Les mer om egenandeler og frikort under dine rettigheter nederst på siden.
Bytter du adresse eller telefonnummer, er det viktig at du gir beskjed om dette i skranken når du melder din ankomst.​

​Parkering ved Nydalen DPS

Det er begrensede parkeringsmuligheter i Gullhaugveien 10–12 ved Nydalen DPS. 

Nærmeste parkering er Gullhaug Torg 1 og 2 ved Torgbygget handlesenter.

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.