Nydalen DPS

Nydalen DPS tilbyr spesialisthelsetjenester til voksne med moderat til alvorlige psykiske lidelser. Vi tilbyr vurdering, utredning, samtaleterapi, medikamentell behandling og krisehjelp. Tilbudet gis individuelt eller i gruppe.

De fleste får tilbud om poliklinisk behandling, men vi tilbyr også ambulant behandling og døgnbehandling når det er behov for dette. Opptaksområdet er bydelene Bjerke, Nordre Aker og Sagene. DPS-et har samarbeide med førstelinjetjenesten i alle tre bydeler.

Avdelingen ledes av Erlend Hangaard

Beredskap

Beredskap ved Nydalen DPS.

Hvem kan få behandling?

Inntak til både døgn- og poliklinisk behandling skjer etter henvisning fra lege. Alle som blir henvist har rett til å få sin helsetilstand vurdert innen 10 virkedager. DPS-et skal vurdere om det er nødvendig med helsehjelp og informere deg om når eventuell behandling forventes å starte opp.

DPS-et er inndelt i fire seksjoner med tilhørende enheter - se underliggende enheter. Det er Fritt sykehusvalg i Norge. Det betyr at du som pasient har rett til å velge hvilket DPS du vil bruke til poliklinisk behandling. Ved valg av DPS anbefaler vi at det legges vekt på bosted og tilhørighet.

Bydelene har et variert tilbud til mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende, og Nydalen DPS samarbeider nært med bydelene. Samhandlingens mål er å understøtte pasientens behov for en helhetlig helsetjeneste. Kontakt din bydel om psykisk helse. Ansatte i bydelen vil kunne gi råd og veiledning med tanke på andre egnede hjelpetiltak som for eksempel støttekontakt, hjemmesykepleie og bolig.


Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak


Mental helse
Mental Helse er landets største organisasjon for brukere, pårørende og andre interesserte innen psykisk helse. De arbeider for åpenhet og bekjempelse av tabuer og myter knyttet til det å være psykisk syk.

Rådet for psykisk helse
Rådet for psykisk helse er en humanitær organisasjon som arbeider med å påvirke myndighetene til å bedre tilbudet til mennesker med psykisk lidelser. Rådet ønsker også å bidra til mer åpenhet rundt psykisk helse og til å fjerne tabuer og myter rundt psykiske problemer. Her finner du nyttig informasjon og nyheter om temaet.

Angstringen
Angstringen er en selvhjelpsorganisasjon for mennesker med angst. Siden har mye informasjon om angst og behandling av angst.

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO)
Brukerorganisasjon som består av tidligere rusavhengige og som arbeider for å  bedre rusavhengiges rettigheter og tilbud innen hjelpeapparatet.

Leve - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
LEVE er en frivillig organisasjon som har som formål å sikre omsorg og støtte til etterlatte ved selvmord.

Landsforeningen for pårørende innen Psykisk helse (LPP)
LPP er Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, en forening for pårørende til personer med alvorlige psykiske lidelser. Foreningen arbeider primært for at mennesker som har en psykisk lidelse skal få bedre behandlingstilbud, bedre botilbud, og bedre levekår generelt. Her kan du få råd og veiledning om hvordan du kan takle rollen som pårørende.

PIO-senteret
PIO er pårørende i Oslos eget ressurssenter for psykisk helse, og retter seg mot alle som står nær mennesker med psykisk helsesvikt og/eller rusproblemer. Med pårørende menes: Foreldre, ektefelle/partner, venner og kolleger, søsken og barn.

Morild
Nettsted for barn og unge som har foreldre med psykiske problemer. Her finner du bl.a. informasjon om psykisk helse, en svartjeneste hvor du kan stille spørsmål anonymt om det du lurer på, og et "snakkerom" for ungdom hvor man kan prate med andre unge i samme situasjon.

Voksne for barn
Voksne for barn er en ideell organisasjon som skal bidra til at barn og unge får en god psykisk helse.

Barn av rusmisbrukere (BAR)
BAR er en bruker- og interesseorganisasjon for barn i alle aldre som opplever foreldres rusbruk som en belastning. Organisasjonen har som hovedmål å fremme barn av rusmisbrukeres posisjon og stemme i samfunnet.

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
FFO er Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke.

Familievernkontor
Familievernet, som inngår i den statlige barne-, ungdoms- og familieetaten - Bufetat, bistår alle som trenger hjelp for vanskelige familieforhold. Tilbudet er gratis, og du kan selv ta direkte kontakt med ditt nærmeste familievernkontor. 

Helsedirektoratet - psykisk helse
Nettsider med fakta og informasjon om psykisk helse.

Folkehelseintstituttet - psykisk helse
Nettsted med fakta og informasjon om psykisk helse.

Helsetilsynet
Statlig tilsyn med sosial- og helsetjenestene. Nettstedet har nyheter og informasjon rundt lovverk, rettigheter og klagemuligheter etc.

Helse- og omsorgsdepartementet - psykisk helse
Har det politiske ansvaret for helsetjenestene. Her finnes også rapporter og meldinger og psykisk helse.

Helse Sør-Øst
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Norsk forening for kognitiv terapi

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Felleskatalogen

Kontakt

Pakkeforløpskoordinator

  • Mandag 08:00 - 15:30
  • Tirsdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Postadresse

Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus
Nydalen DPS
Postboks 4956 Nydalen
0424 OSLO

Slik finner du fram

Oppmøtested

Nydalen DPS er på tre adresser:

  • Gullhaugveien 12 (poliklinikk)
  • Lovisenberggata 4 (døgnbehandling)
  • Trondheimsveien 233 (Psykiatrisk legevakt)

DPS Nydalen, Lovisenberggata

Lovisenberggata 4G

0455 Oslo

DPS Nydalen, Gullhaugveien

Gullhaugveien 12

0484 Oslo

En vei med en bygning langs den

Psykiatrisk legevakt i Trondheimsveien

Legevakten i Oslo

Trondheimsveien 233

0587 Oslo

Praktisk informasjon

​Parkering ved Nydalen DPS

Det er begrensede parkeringsmuligheter i Gullhaugveien 10–12 ved Nydalen DPS. 

Nærmeste parkering er Gullhaug Torg 1 og 2 ved Torgbygget handlesenter.

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

Fysisk helse og levevaner ved psykiske lidelser