Ekspertsykehuset

Intensiv traumebehandling på døgnavdeling: En ny ressurs for en symptombelastet pasientgruppe

Traumebehandlingsprosjektet mottok første pasientgruppe høsten 2021 og har tatt imot en ny pasientgruppe denne våren. Denne tverrfaglige behandlingen er basert på en nederlandsk modell der pasientene mottar en to uker lang intensiv behandling med to ulike terapiformer.

illustrasjonsbilde av ENDR
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), illustrasjonsbilde OUS.

Tekst av: Julie Horgen Evensen, forskningskoordinator, PhD og overlege, Nydalen DPS, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus (OUS). Foto og illustrasjon OUS.

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en psykisk lidelse som kan oppstå etter å ha opplevd traumer og livstruende hendelser. Symptomene fører ofte til betydelig lidelse, kan begrense arbeids- og sosial kapasitet og øke risiko for å utvikle andre tilstander som depresjon, angst- og ruslidelser.

Bilde av Julie horgen Evensen

Julie Horgen Evensen

Intensiv traumebehandling med både Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) og Prolonged Exposure (PE) er ikke tidligere gjort på døgnavdeling i Norge, og er ett nytt behandlingstilbud for en pasientgruppe som ofte går lenge med udiagnostisert lidelse, og som, når de får behandling, ofte er i behov av lengre behandlingsløp.


Ønske om et annerledes behandlingstilbud

Da overlege Hans Petter Schrader skulle ha spesialistpermisjon sommeren 2020, ønsket han å gi pasientene med PTSD et annerledes behandlingstilbud. Schrader hadde erfart at disse pasientene gikk fra behandlingstime til behandlingstime og gruet seg til å jobbe med traumehistorien sin. Han ville derfor at pasientene skulle sette av to uker til daglige EMDR behandlingstimer for å få gjennomgått og prosessert en eller flere traumatiske hendelser skikkelig.

Schrader opplevde at pasientene stort sett hadde god effekt av behandlingen, men at det for mange ble krevende å følge det på forhånd planlagte programmet for daglig aktivitet, og at flere også opplevde å midlertidig få mer symptomer.

I samarbeid med seksjonsleder Wenche Andreassen og medarbeidere på distriktspsykiatrisk senter (DPS) startet de opp et to ukers intensivt traumebehandlingsprosjekt på DPSets døgnenhet. Psykologspesialist fra poliklinikken Kristin Haukebø og psykiater Marianne Jakobsen ble rekruttert inn i prosjektet da de hadde stor kompetanse innen de to ulike traumebehandlingsformene.

Begge behandlingsformer har vist seg effektive i behandlingen av PTSD​

Prosjektet intensiv traumebehandling på døgnavdeling (ITBD) er basert på en nederlandsk modell for traumebehandling, der pasientene mottar en to uker lang intensiv behandling med to ulike terapiformer: Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) og Prolonged Exposure (PE). Begge behandlingsformer har vist seg effektive i behandlingen av PTSD og er anbefalt i World Health Organization sine retningslinjer for traumebehandling. Behandlingene supplerer hverandre. Det tenkes at de fleste vil ha effekt av begge, men noen vil kanskje ha mer nytte av den ene enn den andre. Behandlingen er tverrfaglig, med en behandlergruppe bestående av psykologer, leger, psykiatriske sykepleiere og miljøpersonale, og behandlingsdagene fylles opp med eksponeringsterapi, fysisk aktivitet og undervisningsgruppe.

Ukeplan for ITBD

 • 08:00-09:00: Frokost
 • 09:00-10:00: PE
 • 10:30-12:00: In vivo eksponering
 • 12:00-12:45: Lunsj
 • 12:45-13:40: Fysisk aktivitet
 • 14:00-15:00: EMDR
 • 15:00-15:30: Ettermiddagsmåltid og pause
 • 16:00-17:00: Lytte til PE opptak
 • 17:00-18:00: Middag
 • 18:00-18:45: Undervisningsgruppe / psykoedukasjon
 • 20:00-20:30: Kveldsmat​

ITBD prosjektet mottok første pasientgruppe høsten 2021 og har tatt imot en ny pasientgruppe våren 2022. Pasientene er blitt godt utredet og kartlagt på forhånd, slik at traumebearbeidingen kan komme raskt i gang.

Klinisk studie av effekt

Vi er nå i gang med å evaluere om denne intensive formen for traumebehandling er nyttig og virkningsfull for norske PTSD pasienter i en pilotstudie. Studien kartlegger symptomtrykk og funksjonsnivå før og etter behandlingsforløpet, samt to og seks måneder etter endt døgnbehandling. Vi inviterer også pasientene fra den siste forløpsgruppa til å delta på et kvalitativt intervju der de blir spurt om hva de opplevde som nyttig eller unyttig i behandlingen. Logistikkansvarlig og enhetsleder på døgnavdelingen Jeanette Engeset understreker viktigheten av å få pasientenes innspill til denne nye behandlingsformen, for å kunne justere programmet og behandlingen slik at dette skal være best mulig tilpasset pasientenes behov.

Resultatene av pilotstudien foreligger ikke ennå, men tidlige analyser viser at behandlingen ble godt mottatt, og at ingen av pasientene​ droppet ut av behandlingen eller etteroppfølgingen.

«Vi har et godt håp og ønske om å bedre kunne hjelpe denne pasientgruppa» sier avdelingsoverlege på DPSets døgnavdeling Veronica Vaage-Kowalzik.​​

For mer informasjon om pilotstudie av intensiv traumebehandling på døgnavdeling​

For mer informasjon om traumelidelser og behandling se traumebehandling.no​

Les flere nyhetssaker om fremtidens pasientbehandling på helse-sorost.no

Sist oppdatert 07.09.2022