En mann som legger en hånd på en skulder

Klinikk psykisk helse og avhengighet

Klinikk psykisk helse og avhengighet har ansvar for pasientbehandling, fagutvikling, forskning og undervisning innen psykisk helse og rus- og avhengighetsbehandling på lokalt-, område- og regionsnivå. Klinikken har også noen landsfunksjoner. Klinikken tilbyr døgnbehandling, dagbehandling og polikliniske tjenester.

Klinikken samarbeider med førstelinjetjenesten, og ønsker på denne måten å bidra til at pasientene får tilbud på riktig behandlingsnivå. Samarbeidet med pasienter og pårørende er viktig, og klinikken har eget brukerråd. Klinikken har åtte avdelinger, som har en rekke seksjoner og enheter lokalisert på flere steder i Oslo-området.

Hva vil det si å være i behandling og hva gjør du hvis du ikke kan møte til timen?

 

Samme film på flere språk:

engelsk

urdu

somali

tyrksisk

polsk

arabisk

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak.

Har du psykiske lidelser eller lidelser knyttet til rus og avhengighet, får du og dine pårørende nyttig informasjon via lenkene nedenfor.

Klinikk psykisk helse og avhengighet har spesialister som gir behandling til voksne, ungdom og barn

Psykiske lidelser, voksne:

Primært for deg som bor i en av disse bydelene i Oslo:

Bjerke, Nordre Aker eller Sagene, se nettsiden:
Nydalen DPS - For deg som trenger hjelp
Østensjø, Nordstrand eller Søndre Oslo, se nettsiden:
Søndre Oslo DPS - For deg som trenger hjelp
Andre bydeler, se Veiviseren Hjelpemiddel for alle som har å gjøre med henvisning og innleggelse av Oslo-pasienter.

Psykiske lidelser, barn og ungdom:

Lidelser knyttet til rus og avhengighet:

Behandling av lidelser for deg med spesielle behov:

  • Hørsel og psykisk helse
  • Psykiatri og utvikllingshemning/autisme
  • Spiseforstyrrelser
  • Angstlidelser
  • Personlighetsforstyrrelser

Med mer.
Se nettsiden til Avdeling for psykisk helse, nasjonale og regionale funksjoner

Arrangementer i regi av Klinikk psykisk helse og avhengighet vises på denne siden (scroll nedover siden)

Pasienter og pårørende skal få god informasjon og opplæring om egen sykdom/skade, for å være i best mulig stand til å mestre endringer som sykdom/skade kan føre til. Læring og mestring, trygghet og forutsigbarhet er viktige mål for opplæring og informasjon til pasienter og pårørende.

Les mer om hva sykehuset og Klinikk psykisk helse og avhengighet kan tilby her.

Hva er nasjonale pasientforløp for psykisk helse og rus?

Et pasientforløp skal gi deg som pasient et helhetlig og forutsigbart behandlingforløp, uten unødvendig ventetid.

Målet er at pasientforløpene gir mer forutsigbarhet og mindre variasjon, og et mer likeverdig tilbud uavhengig av hvor i landet du bor. 

Les mer på Helsedirektoratets sider

Les mer på Helsenorge.no

Hva betyr pasientforløp for fastlegene?

For fastleger betyr pasientforløpene for psykisk helse og rus at pasientene henvises på vanlig måte.  Helsedirektoratet har laget en oversikt over hva henvisningene innenfor de forskjellige løpene bør inneholde. I følge direktoratet vil en henvisning i tråd med anbefalingene i pasientforløpene forventes å gi færre avslag fra spesialisthelsetjenesten. Dette forutsetter at fastlegene skriver gode henvisninger, med opplysninger som vektlegges i spesialisthelsetjenestens prioriteringsveileder.

Se nyhetssak fra Helsedirektoratet

Forløpskoordinatorer i Klinikk psykisk helse og avhengighet

Innføring av pasientforløp innebærer at alle virksomheter innen spesialisthelsetjenesten som utreder og behandler pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) skal ha forløpskoordinatorer.

Forløpskoordinatorene skal sikre at utredning og/eller behandling i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er koordinert og samordnet.

Ved Oslo universitetssykehus, Klinikk psykisk helse og avhengighet gjelder følgende:


Søndre Oslo DPS

Forløpskoordinator ved Søndre Oslo DPS treffes via avdelingens hovedtelefonnummer: 23023000


Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

Forløpskoordinator er den behandlingsansvarlige på hvert behandlingssted. For mer informasjon, ta kontakt: 

BUP Oslo Nord, tlf: 24093600
BUP Bjerke, tlf: 24093600
BUP Nordre Aker, tlf: 24093600
BUP Sagene, tlf: 24093600
Enhet ambulante tjenester, tlf: 24093600 

BUP Oslo Syd, tlf: 23023000
Bup Nordstrand, tlf: 23023000
BUP Søndre Nordstrand, tlf: 23023000
BUP Østensjø, tlf: 23023000
Spesialenheten BUP, tlf: 23023000

Barneseksjonen, tlf: 23023880
Enhet A, tlf: 23023880
Enhet B, tlf: 24093650
Front-team barn, tlf: 23023880 og 90913282 og 97685143
Nevropsykiatrisk enhet, tlf: 23492249, og 23492267


Ungdomsseksjonen
, tlf: 23492100
Akutt døgnbehandlingsenhet (UPA) tlf: 22117700 og 22117708
Intermediær døgnbehandlingsenhet (IME), tlf: 23492100 og 23492344
Front Ungdom hjemmesykehus, tlf: 91870463


Avdeling rus- og avhengighetsbehandling

Forløpskoordinator i Seksjon henvisningsmottaket, analyse og pasientstrøm: 23 02 63 50 (man-fre 08.00-15.00)

Koordineringsansvaret er fordelt på flere personer og seksjoner, ta kontakt for mer informasjon.


Akuttpsykiatrisk avdeling

Forløpskoordinator ved Akuttpsykiatrisk avdeling treffes via avdelingens hovedtelefonnummer: 22118420 på hverdager fra 08:00 – 11:30 og 12:00 -15:00.

Akuttpsykiatrisk enhet - affektive lidelser: Pakkeforløpskoordinator treffes på telefon: 22118420 på hverdager fra 08:00 – 11:30 og 12:00 -15:00.
Akuttpsykiatrisk konsultasjon/liaisonenhet: Pakkeforløpskoordinator treffes på telefon: 22118420 på hverdager fra 08:00 – 11:30 og 12:00 -15:00.
Akuttpsykiatrisk mottaksenhet: Pakkeforløpskoordinator treffes på telefon: 22118420 på hverdager fra 08:00 – 11:30 og 12:00 -15:00.
Akuttpsykiatrisk psykose og krise UL: Pakkeforløpskoordinator treffes på telefon: 22118420 på hverdager fra 08:00 – 11:30 og 12:00 -15:00.
Akuttpsykiatrisk psykose- og rusenhet: Pakkeforløpskoordinator treffes på telefon: 22118420 på hverdager fra 08:00 – 11:30 og 12:00 -15:00.
Akuttpsykiatrisk psykoseenhet: Pakkeforløpskoordinator treffes på telefon: 22118420 på hverdager fra 08:00 – 11:30 og 12:00 -15:00.
Psykosomatikk/CL-voksen poliklinikk: Pakkeforløpskoordinator treffes på telefon: 22118420 på hverdager fra 08:00 – 11:30 og 12:00 -15:00.


Avdeling for psykisk helsevern, døgnbehandling

Forløpskoordinator ved Avdeling døgnbehandling treffes på telefonnummer: 95079551 (hverdager 09 - 14)
Alderspsykiatrisk seksjon, tlf: 95079551 (hverdager 09 - 14)
Seksjon for psykosebehandling – Dikemark, tlf: 95079551 (hverdager 09 - 14)
Seksjon for psykosebehandling – Gaustad, tlf: 95079551 (hverdager 09 - 14)
Seksjon for tidlig psykosebehandling, tlf: 95079551 (hverdager 09 - 14)


Nydalen DPS

Forløpskoordinator ved Nydalen DPS treffes via avdelingens hovedtelefonnummer: 23023300


Avdeling for psykisk helse, nasjonale og regionale funksjoner

Forløpskoordinator er den behandlingsansvarlige på hvert behandlingssted. For mer informasjon, ta kontakt:
Seksjon for personlighetspsykiatri og spesialpoliklinikker, tlf: 22118375
Regional sikkerhetsseksjon (RSA), tlf: 23301933
Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP), tlf: 23016230, telefontid 09.00-11.30 og 12.00-14.00.
Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP): Barne- og ungdomsenheten, tlf: 22923520 og 94155181 og Voksenenheten, tlf: 22923502 og 95157782

Informasjonsfilm

Oslo universitetssykehus har laget en informativ animasjonfilm om pasientforløpene. Se filmen her!

Klinikk psykiske helse og avhengighet har en omfattende og variert forsknings- og innovasjonsaktivitet, både på psykisk helse for voksne, barn- og unge og for rus- og avhengighetslidelser.  Klinikken har internasjonalt ledende forskningsmiljøer innen flere av disse områdene. Klinikken representerer samlet sett det største forskingsmiljøet på psykiske lidelser i Norge.

I klinikken forsker vi både på hvilke behandlingstiltak som virker (kliniske studer) og på mer grunnleggende forhold ved forståelsen av lidelsene (bl.a. med studier av genetikk og hjerneanatomi ved psykiske lidelser).

Det drives også et omfattende arbeid med å forbedre tjenestene og å finne nye og bedre måter å løse oppgavene på (innovasjon og forbedringsarbeid). Noen ganger er det en flytende overgang mellom forskning og innovasjon/forbedring.

Klinikken ser det som svært viktig å involvere av brukere i forskningen på et tidligst mulig stadium, og innsatsen på dette området er økende.

På nettsidene «Forskning i KPHA» finnes en oversikt over alle forskningsmiljøer i klinikken med kontaktinfo og en beskrivelse av hvordan forskningen er organisert.

På vår oversiktsside for kliniske studier ved sykehus i Norge finner du en oversikt over de kliniske studier (behandlingsutprøvning med pasienter) på mental helse ved Oslo universitetssykehus som er pågående (siden er ikke komplett, men innholdet vil øke fremover). 

Vi har også en egen forskningsenhet som organiserer store deler av forskningen i klinkken.

Kontakt

Sentralbord Oslo universitetssykehus:

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Klinikk pyskisk helse og avhengighet
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Klinikkledelsen:
Kirkeveien 166,
Ullevål sykehus
Bygg 2, inngang 2B, 3. etasje

Ullevål hovedinngang i sol

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Til deg som er pårørende

Er du pårørende til en pasient ved klinikken? Her finner du mange gode tips – blant annet om dine rettigheter og hvordan du fremmer en klage.
Les mer på siden for pårørende ved PHA
Et hjerte bak et vindu med regn på.

Pasientforløp for psykisk helse og rus

Et pasientforløp skal være et helhetlig, kunnskapsbasert og standardisert behandlingsforløp som skal bidra til at alle pasienter får rett behandling til rett tid. Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. Målet er at pasientforløpene skal medvirke til at pasienter med psykisk helse- og rusproblemer og deres pårørende får mer forutsigbarhet og mindre variasjon samt et mer likeverdig tilbud uavhengig av hvor i landet de bor.

Les mer om pakkeforløp for psykisk helse og rus og koordinatorfunksjonen her
En person som stryker et strå i en åker

Brukerrådet i Klinikk psykisk helse og avhengighet

Klinikken har et brukerråd på overordnet nivå, i tillegg har de fleste avdelinger og DPS-er egne brukerråd. Brukerrådet er et rådgivende organ for ledelsen i saker som angår tilbudet til pasientene, slik at pasienters og pårørendes rettigheter og plikter blir ivaretatt. Brukerrådet skal ikke behandle enkeltsaker.
Les mer om brukerrådet i Klinikk psykisk helse og avhengighet
En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Lovende behandling for pasienter med unnvikende personlighetsforstyrrelse

Å kombinere gruppe- og individualterapi for mennesker med unnvikende personlighetsforstyrrelse har gitt lovende resultater.
Les mer om behandlingen her
En kvinne som sitter og ser ut av vinduet og er trist