TSO500

En utvidet genpanelanalyse som TSO500 gir mulighet for detaljert kartlegging av genforandringer i svulstvev og dermed informasjon om nytteverdien av utprøvende behandling.

Foto: Lars Petter Devik, OUS.

​I første omgang har InPreD konsentrert seg om å etablere analyser for detaljert kartlegging av genforandringer i svulstvev. Analysene gjøres i dag ved neste generasjons sekvensering (NGS) av mer enn 500 gener (DNA) og 70 transkripter (RNA) i en TSO500-analyse TruSight Oncology 500 panel Illumnia​. En slik utvidet molekylær analyse gir mulighet for å finne genforandringer som kan gi informasjon om nytteverdien av utprøvende behandling. Til forskjell fra genanalyser som i dag utføres i henhold til de nasjonale handlingsprogrammene for kreft, vil en så stor analyse blant annet kunne identifisere tumormutasjonsbyrde (TMB) og en rekke lavfrekvente biomarkører.

Alle klinikere kan be om at en pasient med kreft vurderes for utvidet molekylær analyse, uavhengig av pasientens bosted. Det er per i dag begrenset nasjonal kapasitet på analysen og derfor foretas det en ukentlig prioritering. Fortrinnsvis er det pasienter med avansert sykdom og få gjenværende behandlingsmuligheter som prioriteres. Henvis gjerne i god tid før pasienten står uten behandling, da analysen tar flere uker å gjennomføre. I tillegg vektlegges noen krefttyper eller undergrupper av krefttyper, som har vist seg å ha større potensiell nytteverdi av utvidet molekylær diagnostikk. Kapasiteten vil øke fortløpende ettersom flere sykehus får på plass analysen. ​​

Per 1. mars 2023 har Oslo Universitetssykehus (OUS), Akershus Universitetssykehus (Ahus), Haukeland Universitetssykehus (HUS) og Universitetssykehuset i Trondheim (St. Olavs) kapasitet til gjennomsnittlig å utføre diagnostikk på til sammen 18 pasienter per uke.

Nei, TSO500 er etablert som en del av helsetjenesten ettersom analysen muliggjør utprøvende behandling og sykehusene blir delvist refundert for utgifter. De som får tilbudet om analyse blir spurt om å delta i profileringsfasen i IMPRESS-Norway-studien. Pasientene som ønsker å delta i IMPRESS-Norway får i tillegg til TSO500 utført en «flytende biopsi» for detaljert kartlegging av celle-fritt tumor-DNA (cfDNA) i blodet. Dette er et finansiert samarbeid med Roche og Illumina, hvor man bl.a. ønsker å måle kost-nytteverdien av utvidet molekylær testing, og det bygges opp en nasjonal forskningsdatabase med resultatene fra TSO500-analysene.​

Prioritering av pasienter
Grunnet begrenset nasjonal kapasitet foretas det en ukentlig prioritering av pasienter som får tilgang til analysen.

Anmodning om molekylær utredning med utvidet genpanelanalyse (TSO500) sendes til: inpred.rekvisisjon@ous-hf.no med utfylt InPreD innmeldingsskjema til prioriteringsmøte versjon 2.0.pdfFrist for å få pasienten diskutert på ukens prioriteringsmøte er hver onsdag kl. 15:30.

OBS! Husk at pasientfølsomme opplysninger ikke skal sendes over mail. Dersom opplysningene ikke kan anonymiseres, f.eks. hos pasienter med sjeldne diagnoser, må innmeldingsskjema sendes kryptert eller tas over telefon.

Rekvirerende lege vil få tilbakemelding på om pasienten prioriteres inn torsdag ettermiddag eller fredag samme uke.

Innsending av rekvisisjon og materiale

Dersom pasienten blir inkludert utfylles Rekvisisjon_Utvidede molekylære analyser_V5.5.pdf av behandlende lege og lokal patolog (for pasienter tilhørende OUS gjør vi dette selv). Fyll gjerne ut digitalt. Forklaring finnes på side 2 av rekvisisjonen. Det er viktig for vår videre behandling at hvert felt blir utfylt så presist som mulig.

Komplett utfylt rekvisisjon, utvalgt materiale og kopi av alle relevante remisser sendes til regional InPreD-node etter avtale. For pasienter som har materiale på OUS innhenter vi materiale og remisser selv.

Adresse for rekvisisjoner som skal sendes til InPreD OUS:

InPreD OUS c/o Anne Renolen

Avdeling for patologi, Enhet for studierelatert diagnostikk

OCCI, Blå lamell, Inngang 2A

OUS-HF, Radiumhospitalet

Ullernchausseen 70

0379 Oslo

Leveres til bemannet resepsjon (4. etasje blå lamell) eller direkte til lab (5. etasje rød lamell) Ullernchausseen 64. Adgangskontroll, benytt ringeklokke ved dør.

Lokal InPreD-node sender mail til inpred.forsendelse@ous-hf.no om at forsendelsen er underveis. Det er ønskelig at tracking-nummer oppgis.

​Utover generell informasjon er det viktig å informere pasienten om at det ikke er sikkert at analysen leder til funn som kan gi mulighet for ytterligere behandling. Enten fordi vi i dag ikke har nok kunnskap om betydningen av genforandringene som finnes, fordi det ikke finnes tilgjengelig behandling på markedet, eller fordi vi ikke finner ny informasjon. I tillegg bør pasienten informeres om risikoen for at man finner arvelige genforandringer som kan gi økt risiko for kreft, og som kan ha betydning for friske slektninger av pasienten dersom disse er bærere av forandringen. Trykk på linken Pasientinformasjon om TSO500.pdf​​ for informasjon om utvidet genpanelanalyse med TSO500 som kan utleveres til pasienten.

Fra kliniker har fått klarsignal til å sende rekvisisjon til prøvesvaret er ferdig tar det erfaringsmessig fra 4-5 uker:

Uke 0: Rekvisisjon og materiale finnes frem/sendes

Uke 1: Materiale vurderes og sendes til snitting

Uke 2: Ekstraksjon og biblioteksoppsett

Uke 3: Sekvensering

Uke 4: Dataanalyse, tolkning, Pre-Mol-MDT og eventuelt Mol-MDT

Det tar ca. 2-3 uker å transportere og vurdere egnethet av prøven, rense ut DNA og RNA, lage sekvenseringsbibliotek og sekvensere prøven. Påfølgende uke brukes til å analysere dataene og gjøre tolkningsarbeid. Da sorteres endringer som kan ha betydning for behandlingsmuligheter ut og studeres ekstra nøye. I vurderingen ser man på om forandringene er godt karakterisert og om det er forskningsresultater som tilsier at det kan være mulighet for effekt av ett eller flere medikamenter. 

Deretter blir resultatene diskutert på et tverrfaglig formøte (Pre-Mol-MDT-møte) før resultatet ferdigstilles. Dersom det er funn av behandlingsmessig eller annen klinisk betydning drøftes resultatene med behandlende lege i et nasjonalt molekylært tumorboard (Mol-MDT-møte). 

​Underveis i hele prosessen er det kvalitetsmålinger, og for noen prøver påløper det forsinkelser, for eksempel fordi man må sikre at resultatene er av høy nok kvalitet eller fordi man må gjenta noen analysetrinn.

Analyseresultatene blir svart ut i lokalt pasientjournalsystem. Henvisende lege vil motta en standardisert patologiremisse som lister opp de viktigste resultatene fra analysen. I tillegg ligger vedlagt Mol-MDT-rapport som skjematisk rapporterer alle funnene fra analysen, samt kommenterer på funn av klinisk betydning. Det er alltid mulig å ta kontakt med oss ved spørsmål.

Forklaring av Mol-MDT-rapporten.pdf

Dersom det er funn av behandlingsmessig konsekvens eller med annen klinisk betydning vil analyseresultatene i tillegg bli diskutert med behandlende lege i et nasjonalt molekylært tumorboard; Mol-MDT-møtet. Innkalling kommer på mail oppgitt på rekvisisjonen. Les mer om Mol-MDT her: Nasjonalt molekylært tumorboard​​​

Per mars 2023 har vi erfart følgende:

• For omkring 1/5 pasienter finner vi biomarkører som gir mulighet for kohort i IMPRESS-Norway-studien.

• For omkring 1/20 pasienter finner vi biomarkører som kan gi tilgang til andre biomarkørdefinerte studier i Norge.

• For omkring 1/10 pasienter finner vi biomarkører som kan gi tilgang til et Compassionate Use-program eller annen off-label behandling.

• For et fåtall av pasientene fører analysen til endret diagnose slik at annen standardbehandling er mulig.

• For omkring 1/15 av pasientene finner vi flere muligheter for behandling.

• For litt over halvparten av pasientene finner vi dessverre ingen funn som gir mulighet for ytterligere behandling på nåværende tidspunkt. Det kan enten være fordi det ikke finnes tilgjengelig behandling for genforandringene som detekteres, fordi pasienten allerede har fått den aktuelle behandlingen eller ikke kvalifiserer til behandling i studie, eller fordi det ikke er funnet molekylære funn av betydning.

​Det er viktig å poengtere at mulighetene for både onkologisk standardbehandling og utprøvende behandling er dynamisk og i rivende utvikling, og vi har mange flere behandlingsmuligheter i dag, enn vi hadde for bare ett år siden. De terapeutiske mulighetene vi skisserer under Mol-MDT-møtet er derfor basert på de terapeutiske mulighetene på det aktuelle tidspunktet.

Les mer om Mol-MDT og Mol-MDT-rapporten her: Nasjonalt molekylært tumorboard​

Det er vanlig med genetiske forandringer i svulstvev, og noen av disse kan være mål for behandling. Dette er hensikten med utvidet genpanelanalyse i InPreD. Noen ganger kan en slik analyse også identifisere genetiske varianter som er medfødt eller var til stede i kimbanen før svulstutviklingen. Noen slike medfødte varianter er forbundet med en arvelig økt risiko for kreft, som kan være av betydning for pasienten og eventuelt for friske slektninger med samme variant. ​

Vi vurderer alle slike varianter etter egne retningslinjer med tanke på om pasienten bør henvises til genetisk veiledning, og få tilbud om separat kimbanetest for å bekrefte eller avkrefte om den påviste varianten er medfødt eller var tilstede i kimbanen. Vurderingen bygger på empiriske data på hvor ofte en variant påvist i svulstvev også påvises i kimbane (dette avhenger blant annet av pasientens alder, tumortype samt i hvilket gen den aktuelle varianten sitter) i kombinasjon med kunnskap om den aktuelle arvelige tilstanden, blant annet sykdomsrisiko, alvorlighetsgrad, og om det finnes forebyggende kontroller og tiltak som gir redusert sykelighet eller dødelighet. Vil det å kjenne til en slik arvelig økt kreftrisiko føre til et endret helsetilbud for personen? Et typisk eksempel er arvelig bryst- og eggstokkreft, hvor man vil anbefale å bekrefte funn av BRCA1/2 i kimbane med tanke på å kunne tilby prediktiv test til friske slektninger.

Vi vil presisere at vi ikke undersøker målrettet for kimbanevarianter i TSO500. Dersom det foreligger indikasjon for genetisk testing med tanke på arvelig økt kreftrisiko, jf. handlingsprogram for krefttypen, må dette rekvireres separat ved medisinsk genetisk laboratorium.​​​​

Eget informasjonsskriv omkring TSO500 som kan skrives ut og utleveres til pasienten finner du i vedlegget Pasientinformasjon om TSO500.pdf

For spørsmål omkring TSO500 ta kontakt med inpred.kreft@ous-hf.no.​

For sykehus som sender til OUS eller Ahus vil følgende takster benyttes for TSO500 analyse:

TSO500 DNA: 705u: Utvidet genpanel analyse: 18.995,60 kr 

TSO500 RNA: 705s: RNA-gensekvenserings analysepakke: 7.742,6 kr 

Data analyse og tverrfaglig tolkning: 705v: 977,61

 

Dersom vi også skal vurdere preparatet, velge blokk, snitte, makrodissekere og ekstrahere kommer disse takstene i tillegg:

705t: Revurdering av preparat for utvidet molekylær analyse, seleksjon av vevsområde: 190,1 kr

701b: Organisk ekstraksjon av DNA/RNA: 58,19 kr

 

Informasjonen fra Lovdata om takster ligger også her:

Sist oppdatert 24.01.2024