Nasjonalt molekylært tumorboard

Molekylært multidisiplinært teammøte (Mol-MDT) er et nasjonalt, ukentlig og tverrfaglig molekylært tumorboard, hvor formålet er å diskutere potensielle terapeutiske behandlingsstrategier basert på resultater fra utvidede molekylære analyser. Møtet foregår virtuelt på Norsk helsenett, og driftes av InPreD OUS med faste medlemmer inkludert onkolog, patolog, medisinsk genetiker, molekylærbiolog og bioinformatiker. I tillegg sitter det en rekke bisittere innen kreftdiagnostikk, behandling og forskning fra hele Norge.

Bilde fra virtuelt nasjonalt molekylært Mol-MDTmøte InPreD

Foto: OUS

​​Møtet avholdes hver tirsdag fra kl. 14:00. Rekvirerende lege vil motta innkalling til møtet per epost med et tentativt tidspunkt for når pasienten skal diskuteres og forklaring til hvordan man kobler seg opp på Norsk helsenett. Innkallingen kommer normalt torsdag ettermiddag uken før møtet.

• Hvert pasientkasus innledes med at behandlende lege presenterer kort sykehistorie på pasienten. Kopi av rekvisisjonen vil vises på skjermen.

• Deretter presenterer molekylærbiolog de molekylære funnene fra analysen. 

Forklaring av Mol-MDT-rapporten.pdf

• Til slutt diskuteres det om de molekylære funnene har behandlingsmessig konsekvens ved onkolog, og eventuelt ved studieleger fra IMPRESS-Norway-studien dersom det finnes terapeutiske muligheter i denne studien.

Det er behandlende leges oppgave å journalføre konklusjonen fra Mol-MDT-møtet. Still gjerne oppfølgende spørsmål hvis det er noe du er i tvil om eller ikke forsto. Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss i etterkant. Alt som blir sagt av molekylærbiolog vil fremgå av Mol-MDT-rapporten som blir tilsendt som vedlegg til patologir​emissen i etterkant av møtet.

Det er viktig å presisere at vi ikke kommer med en anbefaling om terapivalg, men at vi skisserer hvilke terapeutiske muligheter som finnes for pasienten basert på analyseresultatene på det aktuelle tidspunktet. En rapportering av funn med mulig terapeutisk implikasjon er ingen garanti eller lovnad om behandlingseffekt i pasienten. Det er altså opp til behandlende lege å beslutte eventuell strategi for behandling basert på analyseresultatene og en klinisk helhetsvurdering av pasienten.

​​For alle pasientprøver som blir sekvensert med utvidet genpanelanalyse i InPreD vil behandlende lege motta en Mol-MDT-rapport når analyse og tolkning av resultatene er ferdig. For prøver hvor det er relevante funn vil denne først bli diskutert på et Mol-MDT-møte, men for prøver uten funn av betydning vil behandlende lege motta rapporten direkte som vedlegg til patologiremissen i lokalt pasientjournalsystem.

Vi rapporter og løfter kun opp funn som etter nøye kvalitetssikring, sortering, analyse og tolkning vurderes å være av klinisk relevans for pasienten. I vurderingen ser man på om forandringene er godt karakterisert og om det er forskningsresultater som tilsier at det kan være mulighet for å ha effekt av ett eller flere medikamenter. Det kan forekomme at tilsynelatende kjente varianter som endrer proteinkoden ikke løftes opp, hvis varianten for eksempel er definert som en variant av usikker betydning (VUS) og dermed ikke har noen diagnostisk eller behandlingsmessig konsekvens.

Fullstendig forklaring av Mol-MDT-rapporten inkludert ordforklaringer kan finnes her: 

Forklaring av Mol-MDT-rapporten.pdf

Resultater og tolkning er i henhold til og innenfor rammene av kvalitet på prøvemateriale, det genomiske dekningsområdet til genpanelet, metodologi og anvendte kunnskapsdatabaser ved analysetidspunktet. Både det biomolekylære og det onkologiske kunnskapsområdet er i rivende utvikling, og tolkning av resultatene og terapeutiske muligheter kan se annerledes ut om bare et år. Ta kontakt med oss dersom du ønsker en ny vurdering av resultatene på et senere tidspunkt.

​​​For spørsmål omkring Mol-MDT ta kontakt med inpred.kreft@ous-hf.no​

Sist oppdatert 11.04.2024