Bilde av jente som løper

Overvektspoliklinikken for barn og unge

Ved 'Overvektspoliklinikken for barn og unge' (tidligere 'Stor & Sterk') tilbyr vi helsehjelp til barn og unge (2-18 år) og deres familier. Vi holder til på Ullevål sykehus, i bygget bak Barnesenteret.

Overvektspoliklinikken for barn og unge er organisert under Sosialpediatrisk seksjon, og hos oss jobber medisinsk sekretær, barnelege, sykepleier, psykolog, fysioterapeut og klinisk ernæringsfysiolog. 

Ved poliklinikken jobber vi med å utrede og behandle fedme og sykelig overvekt, og dette inkluderer medisinsk vurdering og oppfølging, forebygging og utredning av følgetilstander, samt livsstilsveiledning. For enkelte kan det være aktuelt med medikamentell behandling når øvrige tiltak er forsøkt. Utredningen og behandlingen består av polikliniske timer med barnelege, klinisk ernæringsfysiolog og en vurdering av psykolog. Vi tilbyr oppfølging i cirka to år, og med kontroller hver 3-4 måned. Vi tilbyr ikke kirurgisk behandling, men henviser Sykehuset i Vestfold der det er aktuelt. Vi har laget en brosjyre med informasjon om helsetilbudet hos oss. Informasjon om Overvektspoliklinikken 01.2023.pdf

Fastlege, helsesykepleier og annet helsepersonell kan sende henvisning, og pasienter som oppfyller kriteriene får innkalling til poliklinikken. Kontakt oss for spørsmål om ventetid. Vi samarbeider med fastlege og helsesykepleier i primærhelsetjenesten, og anbefaler at det lokale tilbudet fortsetter parallelt med tilbudet hos oss.

Alle som følges hos oss får tilbud om å delta i vårt lokale kvalitetsregister (KOBU Oslo). Deltagelse er helt frivillig, og krever samtykke fra dere.

Her har vi samlet litt nyttig informasjon til behandlere i primærhelsetjenesten. Vi har også laget en brosjyre med informasjon om tilbudet på Overvektspoliklinikken.

Informasjon om Overvektspoliklinikken_2023.pdf

Henvisning: Helsesykepleier, fastlege og annet helsepersonell kan sende henvisning elektronisk eller via post. Aktuell vekt- og høydemåling foreligge. Informasjon om relevante arvelige sykdommer og/eller følgetilstander skal også foreligge for at henvisningen skal kunne vurderes (se kriterier under).

Henvisningskriterier:

Barn og ungdom 2-18 år kan få behandling hos oss, og må oppfylle ett av punktene under:

Overvekt (iso-KMI ≥ 25) med følgetilstand hos barnet/ungdommen

Fedme (iso-KMI ≥ 30) med hereditet og/eller følgetilstand hos barnet/ungdommen

Alvorlig fedme (iso-KMI ≥35)

Følgetilstander: Insulinresistens/redusert glukosetoleranse, diabetes mellitus type 2, hypertensjon, hyperlipidemi/hyperkolesterolemi, fettlever, søvnapné, PCOS.

Hereditet: En førstegradsslektning eller flere andregradsslektninger med overnevnte tilstander, tidlig debuterende hjerte- og karsykdom (debut: < 55 år menn, < 65 år kvinner) eller fedmeoperasjon.

For henvisning i CGM se informasjon under. For henvisning via post se henvisningsskjema.Henvisningsskjema 2021.pdf

PLO-melding og 'Ny henvisning' (CGM) kan brukes for å sende hhv. kopi av journalnotat/spørsmål og henvisning til Overvektspoliklinikken. Adresseres Oslo universitetssykehus - 'Barnehabiliteringen'. Se brukerveiledninger. 

Elektronisk henvisning til Overvektspol Brukerveiledning 04.2023.pdf

PLO-melding til Overvektspoliklinikken Brukerveiledning 04.2023.pdf

Samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten: Vi har utviklet flere ressurser for å få til et bedre samarbeid mellom bydel og sykehus, f.eks. videomøter og hospitering, og en tilhørende brosjyre. Samhandlingsbrosjyre 01.2023.pdf

Fagdager, grupper og kurs 2023: 

Årets fagdag med fokus på psykisk helse blir 16. november, 8.30-15.30. Påmelding og informasjon: påmelding fagdag 2023

Det blir fem faggrupper i 2023 (13.01, 10.02, 28.04, 01.09, 20.10) for fagutvikling og case-diskusjon. Meld deg på til: maria.lindseth@bbj.oslo.kommune.no. Det er også mulig å delta i pasientgrupper (oppstartsgruppe, ernæringsgruppe) og på konsultasjon sammen med familien man følger opp (med samtykke fra familien). Se mer informasjon om oppfølging vi anbefaler. Informasjon om oppfølging i bydel 2021.pdf

Nyttige linker:

Kostverktøyet

Aktivitetsguiden Oslo

Søk midler til lokale aktiviteter

Helsenorge - Overvekt og fedme hos barn og unge

Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos b.pdf
 

Informasjon kommer.

Kvalitetsregister om overvekt og fedme hos barn og unge i Oslo (KOBU Oslo):

I 2020 fikk vi tillatelse fra Personvernombudet ved Oslo universitetssykehus til å opprette et lokalt kvalitetsregister, KOBU Oslo, med en tilhørende forskningsbiobank. Deltagelse er helt frivillig, og krever samtykke fra dere.  

Kvalitetsregister brosjyre 12.2022.pdf

Spør meg! Brukerrapporterte data hos barn og unge med overvekt og fedme:

Sammen med Folkehelseinstituttet jobber vi med å utvikle og validere spørreskjemaer om pasienter og pårørendes erfaringer med helsetilbudet for overvekt og fedme (PREM - Patient Reported Experience Measures). Skjemaet forventes ferdig høsten -23, og testes nå av pasienter og pårørende på Overvektspoliklinikken. 

Samhandlingsprosjekt om barnefedme:

I 2019 og 2020 fikk vi, sammen med bydelene Bjerke og Grünerløkka, støtte fra Oslo kommune til å gjennomføre 'Samhandlingsprosjekt om barnefedme'. I dette prosjektet tester vi en ny samhandlingsmodell for behandling av overvekt og fedme hos barn og unge. Dette prosjektet går i perioden 2019-2021. Familier fra bydelene Grünerløkka og Bjerke kan bli spurt om de vil delta i prosjektet.  Deltagelse krever samtykke.

Leder for register og prosjekt er barnelege Sara Shah. For mer informasjon ta kontakt på e-post: shasar@ous-hf.no, eller telefon: 23 02 55 50. 

Er du henviser se fanen over 'Til helsesykepleier, fastlege og annet helsepersonell'. 

Ta kontakt med helsesykepleier eller fastlege om du ønsker å bli henvist til oss. Ansvarlig lege hos oss vurderer henvisningen, og de som oppfyller kriteriene vil få tilbud om behandling.
Barn og ungdom 2-18 år kan få behandling hos oss, og må oppfylle ett av punktene under:
Overvekt (iso-KMI ≥ 25) med følgetilstand hos barnet/ungdommen
Fedme (iso-KMI ≥ 30) med hereditet og/eller følgetilstand hos barnet/ungdommen
Alvorlig fedme (iso-KMi ≥ 35)
Følgetilstander: Insulinresistens/redusert glukosetoleranse, diabetes mellitus type 2, hypertensjon, hyperlipidemi/hyperkolesterolemi, fettlever, søvnapné, PCOS.
Hereditet: En førstegradsslektning eller flere andregradsslektninger med overnevnte tilstander, tidlig debuterende hjerte- og karsykdom (debut: < 55 år menn, < 65 år kvinner) eller fedmeoperasjon.
Se fanen 'Informasjon til helsesykepleier, fastlege og andre behandlere' for henvisningsskjema og veiledning.

Kontakt

Telefon

Telefontid: mandag-fredag, 8.00-15.30.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Bygg 95, Ullevål sykehus (bygg bak Barnesenteret)