Seksjon for nevrohabilitering – barn, Ullevål

Vi har ansvar for barn og unge med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse som har behov for tverrfaglige habiliteringstjenester på spesialistnivå. Tjenestene vi tilbyr retter seg også mot familiene deres og mot fagpersoner i kommunene.

Habiliteringstjenestene for barn og unge ved Oslo universitetssykehus er lokalisert både på Ullevål og Rikshospitalet.

Habilitering omfatter den totale livssituasjonen til barnet, og er summen av de tiltak som må til for at det enkelte barn skal mestre livssituasjonen sin best mulig. Habilitering setter barnets behov og forutsetninger i fokus, og er livsløpsorientert. 

Tjenestetilbud innen habilitering har som mål at barnet og familien skal kunne fungere best mulig og er individuelt tilpasset behovet til det enkelte barn og familien. 

Vi skal bidra til diagnostikk, funksjonsutredning, behandling og igangsetting av ulike tiltak. Vi gir informasjon, opplæring og veiledning til både barn/ unge, familien og til den kommunale helsetjenesten.

Enheten på Ullevål ledes av Petra Aden.

Habiliteringstjenesten har mange ulike fagprofesjoner i samme avdeling, blant annet psykolog, lege, fysioterapeut, sosionom, pedagog, vernepleier, sykepleier og ergoterapeut. Hvilke av disse du vil møte er avhengig av hvilke behov ditt barn har for utredning. Spørsmål som kan avklares gjennom en utredning er for eksempel:

 • Hva er årsaken til at barnet ditt har en annen utvikling enn forventet?
 • Hva slags hjelp, trening eller tilrettelegging trenger barnet ditt for å kunne delta aktivt i barnehage/ skole og på fritiden?
 • Trenger barnet ditt spesiell medisinsk oppfølging?
 • Trenger dere som familie støtte for å håndtere hverdagen med et barn eller ungdom med funksjonsnedsettelse?
 • Trenger kommunen/ bydelen informasjon eller veiledning for å kunne gi dere et godt habiliteringstilbud?

Det er kommunen/ bydelen din som har hovedansvaret for å følge opp og gi habiliteringstjenester til barn og unge med funksjonsnedsettelse. De skal henvise til spesialisthelsetjenesten når det er nødvendig med mer spesialisert hjelp i kortere eller lengre tid. Vi i spesialisthelsetjenesten og på sykehuset har en plikt til å bistå i dette arbeidet samt veilede foreldre eller ansatte i kommunen/ bydelen.

Spesialisthelsetjenesten skal gi nødvendig informasjon og veiledning både til dere som familie, og til ansatte i kommunen/ bydelen. Dette kan gjøres individuelt eller i form av kurs og gruppesamlinger. 

Habiliteringstjenesten ved Oslo universitetssykehus har blant annet spesialistkompetanse på bevegelseutfordringer, spisevansker, kommunikasjon og ASK (alternativ supplerende kommunikasjon). Vi har også avtale med Kapellveien habiliteringssenter og Nordre Aasen bo- og habiliteringssenter som yter tjenester lokalt. Et regionalt tilbud for aldersgruppen 0- 6 år ved PITH (Program intensiv trening og habilitering) kan søkes om via oss.

Kapellveien veileder også i saker hvor det er spørsmål om bruk av tvang og makt etter Lov om helse- og omsorgstjenester, kapittel 9. Her er skjema til utfylling ved henvisning for dette:

Utfyllende opplysninger fra bydel til henvisning om bistand i kapittel 9 saker.pdf

Retningslinje Down Syndrom versjon 030217.pdf

Informasjon til barna, om Seksjon for nevrohabilitering.pdf

Barn og unge opp til 18 år som har en medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse kan ha rett til helsehjelp fra habiliteringstjenesten.

En veileder fra Helsedirektoratet beskriver målgrupper som ofte blir henvist til habilitering i spesialisthelsetjenesten. Oversikten her bygger på denne veilederen. Den er ikke uttømmende, men omfatter de fleste som får tjenester hos oss:

 • Mistanke om, eller påvist utviklingsforstyrrelse/ forsinkelser av kognitive funksjoner. Dette gjelder eksempelvis barn og unge med mulig utviklingshemning.
 • Mistanke om, eller påvist omfattende motorisk utviklingsforsinkelse/ forstyrrelse. Dette gjelder eksempelvis barn og unge med cerebral parese. 
 • Mistanke om gjennomgripende utviklingsforstyrrelse. Dette gjelder barn og unge der det er spørsmål om de kan ha autisme.
 • Ervervet hjerneskade. Dette gjelder eksempelvis barn og unge med hjerneskade etter ulykker eller kreftsykdom.
 • Mistanke om progredierende sykdom i hjerne, nervesystem eller muskulatur. Dette gjelder barn og unge som mister ferdigheter de har kunnet, for eksempel som ved Duchenne muskeldystrofi.
 • Mistanke om eller påvist syndrom som påvirker funksjon og utvikling. Dette gjelder eksempelvis barn og unge med Down syndrom.
 • Omfattende kommunikasjons- og språkvansker i målgruppen. Dette gjelder eksempelvis barn og unge med påvist funksjonsnedsettelse som trenger spesielle hjelpemidler eller opplæring for å kunne kommunisere med omgivelsene.
 • Omfattende atferdsvansker i målgruppen. Dette gjelder eksempelvis barn og unge med påvist funksjonsnedsettelse som har store søvnvansker eller som skader seg selv eller andre.
 • Omfattende og sammensatte spise/ ernæringsvansker i målgruppen. Dette gjelder barn og unge med påvist funksjonsnedsettelse som ikke kan eller vil spise, og hvor dette påvirker barnets ernæring og vekst

Ved behov for tjenester og tilbud fra habilitering i spesialisthelsetjenesten (sykehus), må vi ha en henvisning fra fastlege/ lege. Det oppfordres til at vårt henvisningsskjema fylles ut av foreldre og andre fagpersoner som kjenner barnet, og at dette legges ved legens henvisning sammen med annen relevant dokumentasjon. Dette for å sikre at vi får nødvendig informasjon når vi vurderer henvisningen.

Samtykkeskjema må fylles ut og legges ved henvisningen. 

Henvisningsskjema til Seksjon for nevrohabilitering- barn, elektronisk utfylling.pdf

Samtykke for innhenting av opplysninger.pdf

Sjekkliste ved henvisning.pdf

 

Det er mange nettsider som kan være aktuelle for deg som er interessert i habilitering og habiliteringstjenester. Her presenterer vi noen av dem.

NakuHabiliteringsfeltet i NorgeHelsedirektoratetBarne-, ungdoms- og familiedirektoratetForeningen Sveriges HabiliteringscheferCanChild

Kontakt

Ullevål sykehus:

 • Mandag 08:00 - 14:00
 • Tirsdag 08:00 - 14:00
 • Onsdag 08:00 - 14:00
 • Torsdag 08:00 - 14:00
 • Fredag 08:00 - 14:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
Seksjon for nevrohabilitering - barn
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Bygg 9

Inngangspartiet til Barnesenteret (bygg 9) på Ullevål sykehus

Ullevål sykehus Bygg 9

Kirkeveien 166

0450 Oslo

​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går buss, trikk og T-bane til Rikshospitalet.

For rutetider se ruter.no eller ring 177.

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

Kurs og møter

 • Søskengruppe
  Gruppetilbud for barn og unge som har søsken med funksjonsnedsettelser
  Søskengruppe
  Dato kommer