Antibiotikaresistente bakterier hos barn med cystisk fibrose

Har barn med cystisk fibrose, som behandles ofte med antibiotika, mer resistente bakterier i tarmen enn barn som får lite antibiotika? Hvordan kan man unngå økt forekomst av resistens hos barn med cystisk fibrose, når antibiotika er en viktig del av behandlingen?

Norsk senter for cystisk fibrose
Publisert 10.10.2018
Sist oppdatert 23.06.2023
Barnelege Per Kristian Knudsens dr.gradsdisputas var 14. september 2018 på Ullevål
Barnelege Per Kristian Knudsen ved OUS, tatt av fotograf Tobias Hartvedt Knudsen.

​Dette er et av temaene som barnelege Per Kristian Knudsen har sett nærmere på i sitt doktorgradsprosjekt:  Extensive antibiotic treatment and faecal carriage of resistant enterobacteria in children – Prevalence and mechanisms. Han ønsket å undersøke om barn som behandles ofte med antibiotika har mer antibiotikaresistente bakterier i tarmen enn barn som får lite antibiotikabehandling.

Avføringsprøver ble samlet inn fra barn med cystisk fibrose (CF), barn med kreft og fra barn som fikk lite antibiotika (kontrollgruppe).

Hva viste stud​​ien?

Per Kristian og kollegaene fant antibiotikaresistente bakterier i avføringsprøvene fra barn i alle studiegruppene, også i kontrollgruppen som ble behandlet med veldig lite antibiotika. Dette kan skyldes at antibiotikaresistente bakterier overføres mellom personer, og fra f.eks. mat og dyr til mennesker og fra omgivelsene. Forekomsten av resistente bakterier i befolkningen påvirkes av hvor mye antibiotika som samlet brukes til mennesker, dyr og i landbruket.

Forekomsten av tarmbakterier med resistens mot to typer antibiotika (ampicillin og trimetoprim-sulfa) var høyere hos barn med cystisk fibrose enn hos barna i kontrollgruppen. Dette har sannsynligvis sammenheng med antibiotikabehandlingen som barna med cystisk fibrose hadde fått. På den annen side var det ikke økt forekomst av resistens mot en rekke andre viktige antibiotika hos barna med CF sammenlignet med kontrollgruppen.

Hvordan kan man foreby​​gge resistens?

Effektiv antibiotikabehandling av lungeinfeksjoner er livsnødvendig for personer med cystisk fibrose. For å unngå økt forekomst av antibiotikaresistente bakterier er det viktig å redusere unødvendig bruk av antibiotika til både mennesker og dyr og ellers i samfunnet.

Kommer denne kunnskapen til å endre praksis for antibiotikabehandling ved cystisk fibrose?

Norsk senter for cystisk fibrose (NSCF) ser med stor interesse på denne studien, og er opptatt av at antibiotika brukes på riktig måte for å forhindre antibiotikaresistens.

Antibiotikabehandling mot bakterier i nedre luftveier er helt nødvendig hos personer med cystisk fibrose og det er ikke grunn til å endre behandlingspraksis på grunnlag av denne studien.

De resistente bakteriene som ble påvist i avføringsprøvene forårsaker vanligvis ikke lungeinfeksjoner. Antibiotikabehandlingen av lungeinfeksjoner hos personer med cystisk fibrose er basert på bakteriedyrkning av slimprøver slik at man er sikret riktig valg av antibiotika og overvåkning av eventuell utvikling av resistens. 

Forskning på antibiotikaresistens bidrar til mer kunnskap om rett valg av preparater og på hvilken måte antibiotikabehandlingen skal gis for å minske risikoen for resistens.

NSCF gratulerer med vel overstått prøveforelesning og disputas

Overlege, barnelege Per Kristian Knudsen

Barnelege Per Kristian Knudsen ved OUS, tatt av fotograf Tobias Hartvedt Knudsen.

Norsk senter for cystisk fibrose (NSCF) var til stede da Per Kristian Knudsen holdt sin prøveforelesning og disputerte. Han har lang erfaring i arbeid med cystisk fibrose og har blant annet vær​t ansatt ved NSCF tidligere.

Her kan du lese et sammendrag av doktorgradsprosjektet (lenke til UiO). 

Her kan du se intervju med Per Kristian Knudsen (lenke til film på YouTube

 


Til NSCFs forside