Forskningsgruppen Friluftssykehuset OUS

Målet med Friluftssykehuset er å styrke den ordinære sykehusbehandlingen av pasientene gjennom naturopplevelser inne og ute. Den arkitektoniske utformingen og beliggenheten til Friluftssykehuset gir et helt spesielt terapeutisk rom.

Kontaktinformas​jon

Gruppeleder Maren Østvold Lindheim, Spesialist i barn og ungdomspsykologi.

Kontaktinformasjon til gruppens medlemmer finnes lengre ned på siden.

Besøksadresse og postadr​​esse

Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus, Barne- og ungdomsklinikken, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus, E3 i 4. etasje.

Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus, Barne- og ungdomsklinikken, Rikshospitalet, OUS, postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo

Beskrivelse av forskningsprofil

Ideen om Friluftssykehuset er utviklet ved Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus (S-BUP), OUS i samarbeid med Stiftelsen Friluftssykehuset og arkitektkontoret Snøhetta.

S-BUP har utviklet behandlingstilbudet ved Friluftssykehuset OUS, bistått i etableringen av Friluftssykehuset ved Sørlandet sykehus og tilrettelagt for forskning på friluftssykehus. En sentral samarbeidspartner i forskningsarbeidet er Høgskolen i Innlandet, og flere av forskningsgruppens medlemmer er tilknyttet fagområdet miljøpsykologi og innovasjon. 

Langsiktige mål

Målet med Friluftssykehuset er å styrke den ordinære sykehusbehandlingen av pasientene gjennom naturopplevelser inne og ute. Den arkitektoniske utformingen og beliggenheten til Friluftssykehuset gir et helt spesielt terapeutisk rom. 

Forskningsgruppens langsiktige mål er å utvide kunnskapsgrunnlaget innen helsebygginnovasjon, psykoterapeutiske intervensjoner og betydningen av natur og naturmaterialer for psykisk og fysisk helse blant annet gjennom bruk av friluftssykehus.  Vi ønsker å gjennomføre studier som holder høy vitenskapelig kvalitet, og som kan påvirke praksis i Norge og internasjonalt, til det beste for pasientene.

Trond H. Diseth, tdiseth@ous-hf.no, avdelingsoverlege og professor dr.med. ved Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus, Barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo.

Åshild Lappegard Hauge, ashild.hauge@inn.no, førsteamanuensis miljøpsykologi, Høgskolen i Innlandet.

Svein Åge Kjøs Johnsen, Svein.Johnsen@inn.no, førsteamanuensis miljøpsykologi, Høgskolen i Innlandet.

Carina Ribe Fernee, carina.fernee@sshf.no, Forsker, ph.d.FoU
Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup), Sørlandet sykehus HF, Kristiansand

Doktorgrader

Utlysning av ph.d.-stilling med doktorgrad som siktemål. Stillingen er knyttet til miljøpsykologigruppen på Handelshøgskolen Innlandet, fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, og ph.d.-programmet Innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat sektor (INTOP). Stillingen er et samarbeid med forskningsgruppen ved Friluftssykehuset OUS og S-BUP OUS. Stillingen innebærer innovasjonsforskning på natur og naturmaterialer i helsebygg, gjennom bruk av friluftssykehus.

Masteroppgaver

Anne Hagerup Larsen: Terapeuters erfaringer med hvordan friluftssykehuset virker inn på terapi med alvorlig og kronisk syke barn: En kvalitativ studie (ferdigstilt mai 2020) Master i miljøpsykologi, Høgskolen i Innlandet

Ibrar Mansur: Master i miljøpsykologi, Høgskolen i Innlandet

Berit Sindig-Larsen: Friluftssykehuset ved Rikshospitalet - en kvalitativ studie om muligheter og barrierer for bruk. Master i Folkehelse, NMBU

Haakenstad, J. D. & Røtting, K. L. (2021). «Jeg synes det er så mye lettere å skape den der føle​lsen av litt sånn høytid eller litt magi der ute» - En kvalitativ studie av omgivelsenes påvirkning på allianse i terapi med barn. Hovedoppgave i psykologi, UiO.

 Johansen, E. M. (2021). Naturskolens betydning for barn og unges psykososiale velvære etter kreft: En kvalitativ casestudie. Masteroppgave i miljøpsykologi, HINN.

 Gjelvik, I. G. (2021). «Jeg tror hverdagen blir mye, mye lettere!» - En kvalitativ casestudie om kreftoverlevende og pårørende barn og unges naturopplevelser gjennom Naturskolen. Masteroppgave i miljøpsykologi, HINN.​

Samarb​eid

  • OUS, Barne- og ungdomsklinikken
  • Høgskolen i Innlandet
  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
  • Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup), Sørlandet sykehus HF, Kristiansand

Johnsen, S. Å. K., Lindheim, M. Ø. & Hauge, Å. L. (2022). Terapirommet er ikke et nøytralt rom. Om friluftssykehuset og potensialet i de fysiske omgivelsene for barn i behandling. Tidsskrift for norsk psykologforening, vol 59, nr 02, s 90-98. ​

Kronikk: Friluftssykehuset. Lindheim, Ø.M., Johnsen, S.Å.K., Hauge, Å.L., & Diseth, T.H. (2020). Friluftssykehuset. Tidsskrift for Den Norske Legeforening.

Sist oppdatert 03.11.2023