En gruppe mennesker som ser på en maskin

Barneintensiv Rikshospitalet

Barneintensivseksjonen er organisert i Akuttklinikken som en del av Postoperativ og Intensivavdelingen. Barna hos oss kommer fra hele landet når de trenger høyspesialisert behandling.  Vi har både et nasjonalt og regionalt ansvar. Barna er fra 0-18 år.   Enheten har 75 ansatte og ledes av Ann-Kristin Aas-Jensen.

Vi er en seksjon med 9 sengeplasser, fordelt på to rom og ett isolat. 
 
Lege og sykepleier ser til et barn på intensiv
Vi har to hovedgrupper av pasienter. Den ene er barn som har gjennomgått planlagte store kirurgiske inngrep, eller har en sykdom som krever spesiell overvåkning og oppfølgende behandling. Den andre gruppen er akutt kritisk syke barn. 
Oppholdet kan variere fra noen timer til dager og uker. 
 
Alle barn har rett til å ha en forelder/foresatt hos seg. Søsken, familie og venner er velkommen på besøk. Vi ønsker å ivareta familien på en individuell og omsorgsfull måte.
 
Vi som jobber her er intensiv- og barnesykepleiere. Vi har egne barneanestesileger. Vi samarbeider også tett med legespesialister og profesjoner fra ulike fagfelt.
Barneintensiv Rikshospitalet er landets største miljø for intensivbehandling av barn. 
Vår faglige kunnskap og kvalitet skal sikre barna den beste behandlingen.

Når barnet ligger på Barneintensiv blir hvert enkelt barn ivaretatt av én spesialsykepleier. 
 
Besøk og tilstedeværelse
Foreldre/omsorgspersoner kan være hos barnet stort sett når de ønsker. 
Søsken, familie og venner er også velkomne på besøk. 
Vi vil gjerne at ikke flere enn 2 pårørende er inne hos barnet samtidig. Dette av hensyn til plass og støy.
 
Vi ber om at pårørende ikke er tilstede under vaktskiftene med mindre det er et helt spesielt behov hos barnet. I vaktskiftene avholdes rapport inne ved sengen hos barna, og vi ønsker å ivareta taushetsplikten.
 
Våre vaktskifter er:
kl 0730-0815
kl 1430-1515
kl 2200-2230
 
Personalet har lovbestemt taushetsplikt. Vær vennlig ikke still spørsmål om andre pasienter. 
 
Barna på intensiv er veldig syke og det kan oppstå situasjoner som krever ekstra innsats. Da kan det være nødvendig at besøkende til alle barna forlater rommet. Dette både for å ivareta taushetsplikten overfor barnet som trenger bistand og fordi vi trenger arbeidsrom. 
 
Vi anbefaler at pårørende sover/hviler seg om natten. Rom til foreldre/omsorgsperson ordnes ved avdelingen der barnet er registrert. 
 
Legevisitt og informasjon
Legevisitten foregår på formiddagen. Legene har tilsyn med barnet gjennom hele døgnet.
Informasjon til de pårørende gis av leger og sykepleiere. Pårørende blir fortløpende informert om endringer i tilstand og hva som planlegges fremover i tid. 
Det kan være vanskelig å huske og forstå all informasjon som blir gitt. Dersom noe er uklart, be gjerne om gjentagelser og mer informasjon. Vi anbefaler å notere etter en samtale og skrive ned spørsmål fortløpende. Ved språkproblemer kontakter vi tolketjenesten.
 
Hygiene
Barna er ekstra utsatt for infeksjoner. Vi ber deg derfor om å vaske/sprite hendene både før og etter besøk. 
Henvend deg til personalet dersom du er forkjølet  eller har vært i kontakt med andre syke mennesker. 
Personer som har vært utsatt for smitte fra barnesykdommer kan dessverre ikke komme på besøk. Hvis du får en barnesykdom like etter at du har vært på besøk, gi oss beskjed da sykdom kan smitte i dagene før du selv blir syk. 
Yttertøy må tas av før du går inn til barnet.
Blomster er dessverre ikke tillatt på pasientrommene.
 
Dagbok 
Dagboken er til barnet fra oss på Barneintensiv. Sykepleierne ved avdelingen tar bilder og skriver korte notater om det som skjer med og rundt barnet. Hensikten er å gi barnet muligheten til å forstå opplevelsene og minnene fra oppholdet hos oss. Om foreldre/foresatte godkjenner det, tar vi bilder av barnet gjennom hele oppholdet på Barneintensiv.
Barnet får med seg dagboken ved utskriving. 
Vi anbefaler at dere er varsomme med å bruke bilder og dagboknotater i sosiale medier. 
 
Tverrfaglig samarbeid
Vi samarbeider tett med Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus (ABU), sosionomtjenesten og Prestetjenesten.

Dere er velkommen til å ringe avdelingen hele døgnet.
 
Les mer om Barn på sykehus og om Barn som pårørende på våre nettsider. 
 
Dere kan også lese mer generell praktisk informasjon lenger ned på siden.
 

Vi bruker mange faguttrykk, og oppfordrer deg/dere til å spørre når noe er uklart. 

Arteriekran: Et tynt plastrør som er lagt inn i en arterie (pulsåre). Her måler vi blodtrykket kontinuerlig og tar ut blodprøver.
CRP/PCT:  Er blodprøver som øker ved bl.a. infeksjoner og etter operative inngrep.
CT: Står for computertomografi. Dette er en røntgenundersøkelse som gir snittvis bildeframvisning av indre organer.
CVK: Er et sentralt venekateter (tynn plastslange). Det er lagt inn i et stort venøst blodkar, oftest på halsen eller i lysken. I dette kateteret får barnet medisiner og ernæring.
EKKO Cor: Ultralyd av hjertet.
EEG: Metode for registrering av den elektriske aktiviteten i hjernen.
ICP: Måler trykket i hjernen.
Intravenøst: Medikamenter/væske tilført inn i en vene (blodåre).
Metning/oksygenmetning: Oksygen bundet til de røde blodlegemene, som kort fortalt betyr oksygeninnhold i blodet. Måles oftest på fingertuppen/tå.
MR: Undersøkelse ved hjelp av magnet og radiobølger som gir bilder av kroppens organer.
Respirasjon: Å puste.
Røntgen thorax: Røntgenbilde av lunger og hjerte.
Sonde: En plastslange som går gjennom nese eller munn og ned i magesekken.
Sondeernæring: Flytende føde som gis gjennom en sonde.
Suging (trakealsuging): Prosedyre for å få opp slim fra luftveiene/lungene. Utføres ved hjelp av en tynn plastslange som føres ned i luftveien gjennom tuben.
Tube: Et plastrør som går via munn eller nese og ned i luftveiene. Brukes ved respiratorbehandling.
Urinkateter/foleykateter: En tynn slange som ligger i urinblæren. Urinen renner ut i en pose som henger på sengen.
Venflon: En tynn plastslange som legges inn i et mindre blodkar. Brukes til å gi medisiner og væske.
Ødem: Hevelse pga væske som samler seg i kroppen utenfor blodbanen.

Barna hos oss har ofte gjennomgått en operasjon som krever smertebehandling. Andre barn kan ha sykdommer hvor smertelindring er en viktig del av behandlingen. Dette krever overvåkning, evaluering og oppfølging.
 
Vi må være mest mulig sikre på at medikamentene barnet får, gir best mulig smertelindring. Der det er mulig, ber vi barna vurdere sin smerte selv. 
Utfordringen er når barnet mangler språk, snakker et språk vi ikke forstår og/eller får sovemedisin og smertelindring i forbindelse med respiratorbehandling. Når vi smertelindrer disse barna bruker vi smertekartleggingsverktøy for å tolke barnas signaler. 
 
Vi har ulike måter å smertelindre på:
 
 • Medikamenter kan gis på forskjellige måter og med ulik styrke (for eksempel tabletter, mikstur, plaster, intravenøst)
 • Blokade (bedøvelse rundt nerver)
 • Avledning i kombinasjon med disse
 
Når barnet blir bedre og behovet for smertelindring og eventuell sovemedisin avtar, trapper vi ned medikamentene. Da bruker vi kartleggingsverktøy for å unngå abstinenser.

Når barnet ikke lenger trenger intensivbehandling starter vi forberedelser for overflytting til barnepost. Før overflytting vil vi fjerne utstyr som ikke er nødvendig. Dette betyr at behovet for overvåking ikke lenger er like stort.
 
Personalet på barneposten kan være nye for dere. En sykepleier kan ha ansvar for flere pasienter samtidig. Dere vil få praktisk informasjon og samtaler med pasientansvarlig lege og sykepleier.
 
Personalet på barnepostene er spesialister på behandling og pleie til ulike diagnoser og tilstander. Noen barn kan ha behov for kontinuerlig tilsyn og overflyttes til en overvåkingsstue på barneposten. Der vil det alltid være en sykepleier tilstede. Når barnet flyttes på pasientrom kan en av foreldrene sove sammen med barnet. Da vil dere få mulighet til å ivareta mer av omsorgen for deres barn.
 
Har dere spørsmål vedrørende overflyttingen, eller tanker etter endt opphold, er dere velkommen til å ta kontakt med oss på Barneintensiv.

Avskjed
Det å miste et barn er vanskelig og smertefullt. 
Dersom livet til barnet ikke kan reddes, ønsker vi å tilrettelegge for en verdig avslutning.
 
En sykepleier er alltid til stede sammen med barnet og familien. 
Vi tilstreber et skjermet rom der foreldre, søsken, besteforeldre og nærmeste familie/venner får tid sammen med barnet.
Vi anbefaler at søsken i alle aldre er med, slik at de kjenner de er en naturlig del av familien. Dette har vist seg å være viktig i bearbeidingen av situasjonen og i sorgprosessen etterpå.
Vi har god erfaring med og anbefaler at barnet legges over på mors eller fars fang. Dersom det er et stort barn kan vi tilrettelegge på andre måter.
Det er viktig for oss at familien får den best mulige forutsetningen til å ta et verdig farvel med barnet. Vi vil gjerne at dere kommer med ønsker om hvordan vi kan hjelpe og tilrettelegge i avslutningen.
 
Vi har når som helst mulighet for å ta kontakt med en sykehusprest/familieterapeut eller religiøs leder om dette er ønskelig. Dåp kan også utføres.
 
Når en lege har konstatert at døden har inntruffet, er det rom for stell og tid sammen med barnet. Barnet kan, om ønskelig, kles i eget tøy. Kosedyr eller andre personlige eiendeler kan følge barnet. Ta gjerne bilder om dere ønsker det. 
Foreldrene kontakter selv begravelsesbyrå. De vil være behjelpelige videre i prosessen med alt det praktiske.
 
Etterlatt-samtale
Vi har som rutine å ringe foreldre/omsorgspersoner 3-4 uker etter barnets dødsfall. Her ønsker vi å åpne for en mulighet til å snakke om hvordan dere har det, og tilby en etterlatt-samtale. I denne samtalen møter dere lege og sykepleier som behandlet barnet. 
 
Målet for samtalen er å gå gjennom barnets siste tid på sykehuset med de pårørende. 
Vi kan også svare på spørsmål dere måtte sitte med. Har barnet vært til obduksjon blir denne rapporten også presentert.
 
Dersom det er behov for å oppklare noe før denne samtalen finner sted, er foreldrene velkommen til å ringe oss. 
 
Støttetilbud
Lærings- og mestringssenteret for barn ved OUS, har tilbud om sorggrupper for barn. Les mer om dette tilbudet her: Lenke til Lærings- og mestringssenteret for barn.
 
For noen kan kontakt med Landsforeningen uventet barnedød (LUB) 
og foreningen Vi som har et barn for lite være en hjelp i prosessen videre.
 

Ved vår seksjon jobber cirka 75 spesialsykepleiere/sykepleiere og 12 intensiv/anestesileger, samt vaktgående leger, helsefagarbeider og laboranter.

 Kompetanseutvikling

Alle ansatte har årlige fagdager, medisinsk-teknisk sertifisering og medisinsk simulering.

Seksjonen tilbyr systematisk kompetanseutvikling gjennom et nyansattprogram og et klinisk kompetanseprogram. Våre kliniske spesialister og spesialsykepleiere med master har dedikerte fagdager hvert år.

Avdelingen har utviklet et traineeprogram for sykepleiere uten videreutdanning. Les mer om traineeprogrammet

Turnus

Seksjonen har flexi-turnus hvor du kan påvirke og planlegge din egen turnus. Vi har også powernap på nattevakter.

Alle som jobber ved Barneintensiv RH er ansatt i 3-delt turnus.

 


Følg oss på INSTAGRAM

Kontakt

Telefon

Hele døgnet

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet
Akuttklinikken, Barneintensiv
Postboks 4950 Nydalen
0424 OSLO

Slik finner du fram

Oppmøtested

Rikshospitalet
Sognsvannsveien 20, 0372 Oslo
Oppgang D1, 4. etg.
Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går buss, trikk og T-bane til Rikshospitalet.

For rutetider se ruter.no eller ring 177.

Praktisk informasjon

Du finner sykehusapoteket i Vestibylen like ved hovedinngangen. 
 
Åpningstidene for publikumsavdelingen er
 • mandag til fredag kl. 08.00–17.00
 • lørdag kl. 10.00–14.00
Det kan forekomme avvik i åpningstider i forbindelse med høytider. Se apotekets egne nettsider.​

​Kontakt​

 • Telefon: 23 07 34 09
 • Fax: 23 07 34 11​

Dette er noen av aktivitetene som foregår på Rikshospitalet:

 • Natursti
 • Lekeplass 

​​Ungdom​srom:

 • Ungdomsrommet ligger i 1.etasje på Barneklinikken ​(E2.1001).

Fritids​klubb:

 • Mandag og onsdag fra kl 17.00 til​ 19.00 for barn og ungdom i skolealder. Fritidsklubben foregår på ungdomsrommet. Søsken og pårørende er også hjertelig velkommen.

Arrangementer​:​

 • Arrangementer for barn og ungdom. Egne oppslag for aktuelle arrangementer henges opp på alle avdelinger.

Pa​​sientb​​ibliotek:

 • Biblioteket ligger i 1. etasje mellom hovedinngangen og Barneklinikken. Her kan man låne bøker, filmer og spillutstyr (spillkonsoller og spill).
Trimrom:
 • Under personalkantina i B-avsnittet ligger trimrommet.
Lekerom:
 • Alle de store barnepostene har egne flotte lekerom og førskolelærer som jobber på posten. 
 • I Barneklinikkens vestibyle er det en lekekrok med klatrevegg og myke puter til å bygge med. Denne kan brukes av alle.​
Musikkterapi:​​
 • Musikkstund ved musikkterapeutene OUS: Samspill og lek med instrumenter, tirsdager klokken 11.15–12.00 i 3. etasje, Barneklinikken. 
 • Musikk i Vaktskiftet ved musikkterapeutene OUS: torsdager fra kl. 14.30 i Vestibylen 1. etasje, Barneklinikken. ​
Sykehusklovner​:
 • Sykehuset har egne sykehusklovner mandag til torsdag hver uke.
 • Klovnene går rundt på huset og er innom faste barneposter. De kan også komme på besøk til deg hvis du vil det. Kanskje er du redd eller gruer deg veldig? Da kan kanskje sykehusklovnene gjøre at du føler deg litt bedre.
 • Vil du vite mer om klovnene, kan du be en av oss som jobber her om å ta kontakt med Barneprogrammet ved ragnhild.hals@rikshospitalet.no

Deichman OUS Rikshospitalet

Paseintiblioteket på Rikshospitalet er midlertidig stengt pga byggearbeid. Biblioteket åpner igjen i 2024. 

Deichman Etat, Oslo kommune har ansvaret for driften av Pasientbiblioteket på Rikshospitalet.​

Hvem kan lå​ne?

Pasientbiblioteket kan benyttes av pasienter (også dagpasienter), pårørende og ansatte ved Oslo universitetssykehus (OUS). Vi leverer bøkene på rommet til pasienter som selv ikke kan besøke biblioteket.

Hv​​a kan du låne?

Bøker, lydbøker, tegneserier, tidsskrifter, film (DVD), musikk, CD- og DVD-spillere og spillmaskiner med tilhørende spill. I biblioteket er det også en PC med tilgang til internett, som pasienter og pårørende kan benytte seg av.

Åpningstider​

Rikshospitalet - Deichman.no

Kontakt​​​

Telefon: 23 07 46 40

E-post: deichman.rikshospitalet@deb.oslo.kommune.no

Følg pasientbiblioteket på Facebook

Ved Rikshospitalet er det mulig å kjøpe blomster og gaver i kiosken ved hovedinngangen.

Noen sengeposter tillater ikke blomster på rommene. Sjekk med den avdlingen du skal til, om de tillater blomster på rommet.​

​Dagligvarebutikk nær Rikshospitalet

Det ligger ikke dagligvarebutikker i umiddelbar tilknytning til sykehusområdet.

Nærmeste Kiwi finnes på John Colletts Plass, tre trikkestopp unna Rikshospitalet og Gaustad. Dette er det beste alternativet for besøkende som ikke har bil, eller som ikke ønsker å gå et stykke for å komme til butikken.

Ved Ullevål stadion, i gangavstand fra sykehuset, ligger det flere dagligvarebutikker – blant annet Kiwi og Coop. Her er det gode parkeringsmuligheter.

På Vinderen er det også gode handlemuligheter og cafeer. Elleve minutter gåavstand, eller du kan ta T-banen et stopp fra Gaustad (sju minutter). Forøvrig gode parkeringsmuligheter om du kjører (ut av bomringen).

Inne i Sogn studentby ligger det en Rema1000. Her er det gode parkeringsmuligheter.

Det vil ikke lenger være mulig å overnatte på Gaustad hotell for pasienter og pårørende. Oslo universitetssykehus vil sørge for alternativ overnatting. 
 

​Alternativ overnatting

Oslo universitetssykehus sørger for alternativ overnatting ved:
 
Bestilling, endring og kansellering gjøres via avdelingene på Oslo universitetssykehus eller direkte til hotellet. 

Bestilling kan gjøres direkte til Medirest som drifter hotellene på vegne av sykehuset, booking@medirest.no eller 23 25 24 00

Du får tildelt overnatting basert på ønske og kapasitet på hotellene. ​
 

Transport til og fra​

Transport til og fra Rikshospitalet blir ivaretatt av resepsjonen på hotelle​t.
 

​Pasienthotell

Pasienthotell ​er et tilbud for pasienter og deres pårørende. Tilbudet er beregnet på pasienter som er selvhjulpne og som er til poliklinisk- og/eller dagbehandling. Tilbudet gjelder ikke for pasienter som er innskrevet ved sykehuset.

Ledsagere til pasienter og andre gjester kan også bo på hotellet, så fremt det er ledig kapasitet.

Det er også mulig å leie møtelokaler.

 

Kontakt resepsjon og bookingen​

Pasientreiser

Du kan få dekket din pasientreise når du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling.

Trykk her for mer informasjon om dekning av reiseutgifter i forbindelse med pasientreiser.

Du kan ha rett på godtgjørelse for utgifter til mat og overnatting når du har vært på reise til eller fra behandling.
Trykk her for mer informasjon om dekning av hotellopphold via Paisentreiser.

​Kart over Rikshospitalet

Parkering på Rikshospitalet​

På Rikshospitalet er det gode muligheter for å parkere i parkeringshuset (hovedparkeringen) som ligger rundt 250 meters gange fra hovedinngangen – ned mot Esso-stasjonen.

 

Adkomsttorget

Adkomsttorget foran Rikshospitalet er nå stengt på grunn av byggearbeider. 

Les mer om byggearbeidene og midlertidig hovedinngang på Rikshospitalet

Ved eiendomsseksjonen

På nordsiden av Rikshospitalet, ved Eiendomsseksjonen, finnes korttidsparkeringsplasser og en billettautomat. 

 • EasyPark-kode: 3006.

Foreldreparkering

Rikshospitalet har et begrenset antall parkeringsplasser til disposisjon for foreldre/foresatte eller ledsagere. De kan parkere uten avgift på ansattparkeringen (P1–P3), dersom barnet er under 18 år og er innlagt på sykehuset.

 • Vis bekreftelse på foreldreparkering i hovedresepsjonen. Bekreftelsen finner du i innkallingsbrevet.
 • Resepsjonen er betjent mellom kl. 07.00–21.00 mandag til fredag og 10.00–20.00 lørdag og søndag.
 • Resepsjonen fyller ut elektronisk parkeringstillatelse for perioden (periode a maks. 14 dager) pasienten er innlagt på sykehuset
 • Du trenger ikke parkeringstillatelse i frontruten. Ditt registreringsnummer blir elektronisk registrert, og du får en kvittering på sms dersom du legger igjen ditt mobiltelefonnummer.
 • Allerede betalt parkering refunderes ikke av sykehuset.

For barn som er til poliklinisk eller dagbehandling, må man selv legge ut for parkering og søke refusjon fra Pasientreiser.

Betalingsmuligheter

Sykehuset tilbyr parkering utendørs på alle behandlingsstedene. Du kan velge om du vil betale med kort, mynt eller EasyPark sin mobiltelefonløsning.

Sykehuset anbefaler at de som skal parkere utendørs benytter seg av etterskuddsvis betaling eller betaling med mobiltelefon. Det er fordi det ikke alltid er like lett å beregne hvor lang tid sykehusbesøket vil ta.

Etterskuddsvis betaling

Ved etterskuddsvis betaling bruker du et betalingskort (for eksempel VISA-kort) og reserverer et beløp på parkeringsautomaten. Dersom du ikke bruker opp hele parkeringstiden, blir det overskytende beløp refundert.

Slik gjør du: 

 1. Trekk betalingskortet i betalingsautomaten.
 2. Reserver et beløp.
 3. Tast inn kjøretøyets registreringsnummer. Det er ikke nødvendig med billett i frontruten.
 4. Når du avslutter besøket, trekker du betalingskortet igjen (det samme som først benyttet) i betalingsautomaten (den samme betalingsautomat som først benyttet) og du blir logget ut.

Fordelen med denne ordningen er at du hverken betaler for mye parkeringsavgift eller risikerer at parkeringstiden løper ut på grunn av forsinkelser.

Parkeringstid kan kjøpes ved automaten eller ved bruk av EasyPark-app (EasyPark tar 15 prosent tillegg for bruk av deres app). EasyPark SMS tjeneste – transaksjonsavgift 3 prosent minimum 2 kr (se beskrivelse på automat).

Priser 2023

 • 46 kr per time
 • 290 kr per døgn
 • 975 kr per uke
 • 75 kr per time, kortidsgarasjen maks. 2 timer​
EasyPark-koder:
 • Rikshospitalet langtid, EasyPark-kode: 3012
 • Eiendom ved f-avsnittet, EasyPark-kode: 3006

Gjelder alle dager og hele døgnet.​

Kontakt

Generelle henvendelser:

Klager​

Klage på kontrollsanksjon kan legges inn via ous.parkerings.info eller per brev til

Oslo universitetssykehus HF
Oslo Sykehusservice
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Merk Kontrollsanksjon – Parkering.

Fra 1. januar 2017 håndheves OUS parkeringsområder etter Parkeringsforskriften av 18. mars 2016 nummer 260

Lenke til Parkeringsregisteret hos Statens vegvesen.

 

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

​Sykehuskirke på Rikshospitalet

Kirken i glassgaten er alltid åpen. Her kan du sitte i stillhet. Du kan også tenne lys,be eller skrive ned det du har på hjertet hvis du vil at vi skal be for deg eller andre.

Kirken er i avdeling C2, rom 1034.  

Kapell på Rikshospitalet

Kapellet benyttes til båreandakter, begravelser og syninger av døde. Rommet er tilrettelagt for bruk av alle tros-og livssyn.

Kapellet er i A2, rom 1034. 

Tilrettelegging for tro og livssyn

Se hvordan vi kan tilrettelegge for deg og din utøvelse av tro og livssyn.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.