NOSVAR

Administrativt og faglig ansvar

Oslo Universitetssykehus (OUS) er eier og behandlingsansvarlig for NOSVAR. En styringsgruppe ved Seksjon for Revmatologi ledet av prof. Øyvind Molberg administrerer registeret. Registerkoordinator Torhild Garen står for den daglige drift av registeret og ut- arbeider rapporter til styret i RHI biobanken.

En sykehusgang med en seng

Foto: Miguel Ausejo on Unsplash

Midlertidig styringsgruppe
Styringsgruppen består av:

Øyvind Molberg, professor dr. med
Marthe Mæhlen, overlege PhD
Anna-Maria Hoffman-Vold, overlege PhD
Ragnar Gunnarsson, overlege PhD
Øyvind Midtvedt, overlege
Torhild Garen, registerkoordinator

Referansegruppen består av:

Seksjonsleder ved seksjon for revmatologi, OUS, Rikshospitalet
Avdelingsoverlegene ved eksterne avdelinger som eventuelt deltar i registreringene. Større endringer i registeret diskuteres i styringsgruppen før vedtak fattes.

Juridisk hjemmelsgrunnlag

• Heleseregisterloven, jan 2015
• Lov om medisinsk og helsefaglig forskning(helseforskningsloven)
• Konsesjon Datatilsynet til 2028(2016/119)

Sist oppdatert 07.06.2024