Verdensdagen for kliniske studier 20. mai

Kliniske studier kan bidra til ny og bedre behandling

Ved Oslo universitetssykehus har det vært en solid økning i antall kliniske studier det siste året. Dette bidrar til nye og potensielt bedre behandlingsmuligheter for deg som pasient.

Pål Bakke, spesialrådgiver, Stab Forskning, innovasjon og utdanning, OUS, og Jon B Borgaard, avdelingsleder, VO Forskningsstøtte, OUS.
Publisert 23.05.2023
To personer som ser på en modell av et øye

​- Vi er svært glade for å se en økning i antall kliniske studier ved Oslo universitetssykehus. Dette er i tråd med den nasjonale handlingsplanen for kliniske studier, sier direktør for forskning, innovasjon og utdanning i OUS, Erlend Smeland. 

Foto av Erlend Smeland

Erlend Smeland. Foto: OUS


I januar 2021 la Helse og omsorgsdepartementet fram Nasjonal handlingsplan for kliniske studier​ med et tydelig mål: langt flere pasienter skal få delta i kliniske studier, og antallet kliniske studier skal dobles fram mot 2025. 

- En dobling over 5 år er et krevende mål, men økningen viser at OUS har jobbet målrettet. Vi ønsker også å rette en stor takk til alle pasienter som deltar i kliniske studier – uten dere hadde ikke dette vært mulig, sier Smeland. 

Figuren viser en klar økning i antall studier ved OUS, for årene 2020, 2021 og 2022.Figuren viser en klar økning i antall studier ved OUS, for årene 2020, 2021 og 2022.

Pasientenes perspektiv og medvirkning er nødvendig

En økning i antall kliniske studier forutsetter at pasienter eller studiedeltakere er kjent med muligheten til og er villige til å bli med i aktuelle studier - en tematikk som løftes frem i et blogginnlegg hos forskning.no. Pasient- og brukermedvirkning i forskning er viktig for å sikre at kliniske studier er relevante og fokuserer på aspekter som er viktig sett med​ pasientens øyne.

Foto av Kari Grønås

Kari Grønås. Foto: OUS

​- Kliniske studier gir oss pasienter en mulighet til nye og potensielt bedre behandlinger enn det som er tilgjengelig. I tillegg føles det for mange meningsfylt å være med på forskning som bidrar til innovasjoner som kan bli morgendagens behandling, sier Kari Grønås, medlem i Sentralt Brukerutvalg OUS, og Regionalt forskningsutvalg i Helse Sør-Øst.


​Kvalitet foran kvantitet

Det er et klart mål at alle studier skal gi resultater som er nyttige for utviklingen av et fagområde. Vi ønsker at ny behandling skal være bedre enn allerede etablert behandling. I en del tilfeller vil studien konkludere med at behandlingen som testes ut, ikke har ønsket effekt. Slike studier kan beskrives som «negative». Av hensyn til pasienter, helsetjenesten og samfunnsøkonomi, er det imidlertid svært viktig å identifisere behandling som pasientene ikke har nytte av. Derfor er det positivt med negative studier. 

Randomisering, eller loddtrekning, brukes ofte for å sikre at studiens resultater er til å stole på. Studiedeltakerne trekkes ut til å motta etablert behandling, den som regnes som best per i dag (ofte omtalt som kontrollarmen), eller en ny behandling. Sammenlikningen mellom resultatene fra de ulike behandlingene/armene er en forutsetning for et pålitelig resultat. Mange erfarer at det er gunstig å behandles i kliniske studier selv om man er i kontrollarmen, da studien medfører et strukturert forløp og tett oppfølgning. Hos forskning.no omtales denne tematikken nærmere i et blogginnlegg. En god klinisk studie forutsetter også et tett samarbeid mellom mange faggrupper, noe som er positivt for pasientene og som utdypes i et blogginnlegg hos forskning.no​

I arbeidet for å øke andelen pasienter i kliniske studier og antallet studier, er hensynet til å ivareta kvalitet ufravikelig. Forskning som involverer mennesker må gjøres i tråd med lovverk, retningslinjer og god forskningspraksis. Godt samarbeid og kontinuerlig fokus på etikk og forsvarlighet er helt nødvendig for å sikre gode rammer for et felt i stadig utvikling. Dette perspektivet ligger til grunn i sykehusets fortsatte innsats for å øke antallet kliniske studier.

Stor aktivitet når pandemien er over

Covid 19-pandemien hadde stor innvirkning på behandlingen av pasienter og forskningen i mange sykehus gjennom 2020 – 2022. 

Foto av Siri Kolle

Siri Kolle

​- Det blir interessant å se hvordan utviklingen blir i årene som kommer. I Norge taklet vi pandemien godt og bedre enn i mange andre land. Vi vet at dette ble lagt merke til på firmaenes hovedkontor og medførte at vi fikk flere studier hit.  Det kan bety at sykehusene i andre land vil komme sterkere tilbake og tiltrekke seg en større andel av større internasjonale studier når vi nå er tilbake i normal situasjon. Det er derfor viktig at vi fortsetter fokuset på leveranse i form av raske prosesser og inklusjon av pasienter i studiene vi får til Norge, sier Siri Kolle, VP Clinical, i Inven2.

​Stor innsats i klinikkene

Det legges ned en betydelig innsats i å gjennomføre kliniske studier i klinikkene i OUS. Arbeidet med studier krever ressurser i form av kompetent personell, utstyr og intern/ekstern finansiering. I mange miljøer er vurderingen at klinikkens behandling blir bedre av å jobbe med studier. Ved Nevroklinikken har de satt i gang flere tiltak for å bistå med gjennomføringen av studier.

Foto av John-Anker Zwart

John-Anker Zwart. Foto: UiO

​- Vi har etablert en egen seksjon for kliniske studier ved Avdeling for forskning og utvikling. Hensikten er å bistå kliniske avdelinger med oppstart og gjennomføring av både akademiske og industrifinansierte kliniske studier. En robust enhet med dyktige studiesykepleiere, koordinatorer og lab-personell med tilhørende lokaler og fasiliteter, er en viktig grunn til at vi har hatt en økning i antall kliniske studier ved vår klinikk de senere år, sier John-Anker Zwart, avdelingsleder forskning og utvikling i Nevroklinikken ved OUS.

Hvert år i mai markeres den internasjonale dagen for kliniske studier. Markeringen ble startet opp av ECRIN, European Clinical Research Infrastructure Network, og første store markering i Norge var i 2019. Dagen markeres for å sette fokus på kliniske studier, og øke kunnskapen om studier og at kliniske studier er viktig for utviklingen av ny og bedre behandling.