Priser til fremragende forskere ved Oslo universitetssykehus

Årets priser til fremragende forskere ved Oslo universitetssykehus er tildelt! Disse går denne gang til Kjetil Taskén - Excellent Researcher Award, Andreas Kleppe og Chloé Beate Steen - Early Career Awards.

Publisert 14.06.2024
En gruppe mennesker som smiler
Kjetil Taskén, Chloé Beate Steen og Andreas Kleppe

Det er sykehusets forskningsutvalg som står bak prisutdelingen, mens sykehusets eksterne vitenskapelige råd - Scientific Advisory Board - har vurdert kandidatene, som er nominert av forskerkolleger. Prisene på henholdsvis 400.000 kroner for Excellent Researcher Award og 200.000 kroner for Early Career Awards, deles ut én gang i året og er en heder til de beste blant sykehusets etablerte forskere og en påskjønnelse og stimulans til lovende forskertalenter. Prispengene skal benyttes til videre forskning ved OUS.

En mann og kvinne som holder blomster
Andreas Kleppe og Kjetil Taskén etter prisutdelingen. Chloé Steen var forhindret fra å delta. Foto: M. Kolberg

 

Vinner av Excellent Researcher Award

Kjetil Taskén er leder for Institutt for kreftforskning, Kreftklinikken, og professor ved Institutt for Klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

En mann med briller
Foto: Terje Heiestad

Komiteens begrunnelse:
Professor Kjetil Taskén is Head of the Institute for Cancer Research (ICR) and Director of the OUH Centre for Precision Cancer Medicine. His work traces back to strong experimental science within tumour immunology, focusing on unraveling mechanisms behind immune escape. His findings related to mechanisms of activation of T regulatory cells and pathways that these cells use to suppress T effector cells have resulted in clinical trials and stimulated attempts to develop novel classes of drugs targeting e.g., prostaglandin E2 signaling. He has increasingly focused on translational aspects of cancer immunology, characterizing mechanisms of activation, levels and signaling pathways of T regulatory cells in many different types of cancer, and he has explored the repurposing of several classes of drugs as inhibitors of these cells. He has further identified new chemical entities activating and inhibiting FoxP3, the defining transcription factor for T regulatory cells, which are being explored for therapeutic purposes, and he has established methods for cancer drug sensitivity screening in cell lines, primary cells and organoids derived from patients with chronic lymphocytic leukemia, ovarian cancer, multiple myeloma and some lymphomas, with the aim to stratify patients for clinical trials.

 

As a leader of the Institute for Cancer Research and OUH Centre for Precision Cancer Medicine, he has established and leads a strong, vibrant end expanding environment for cancer research at the hospital. Furthermore, he is a leading force in a national precision cancer medicine effort, coordinating an impressive network of oncology, hematology and pathology departments across the country. Broad gene panel testing is implemented on a national scale and national molecular tumour boards have been established, with recruitment of patients into innovative clinical trials with links to both industry and international initiatives.

 

Professor Taskén has emerged as a front figure of Precision Cancer Medicine in Norway. The strong, national initiatives pioneered by him form a basis for the systems change required to integrate state-of-the art technology into healthcare, providing frontline diagnostics and treatment to cancer patients with important scientific implications. His exceptional leadership skills significantly enrich the research environment at Oslo University Hospital, making him an ideal candidate for the 2024 Excellence Researcher Award.

 

 

Hva betyr denne utmerkelsen for deg?

Jeg er svært glad for å motta OUS Excellent Researcher Award og føler det som en stor ære når jeg ser hvem som har fått prisen tidligere. Dette er en anerkjennelse til alle nåværende og tidligere medlemmer av min forskningsgruppe som har vært med å gjøre den forskningen som er omtalt i begrunnelsen fra OUS vitenskapelige råd (Scientific Advisory Board). Det er også honnør til alle ansatte ved Institutt for kreftforskning som hver dag bidrar til at vi er et fremragende forskningsmiljø. Det er videre en stor anerkjennelse fra OUS Scientific Advisory Board til de alle de fagpersonene ved sykehus over hele landet som har vært med å bygge et nasjonalt initiativ for presisjonsmedisin innen kreft og spesielt til det fantastiske teamet ved OUS som leder dette initiativet.

 

Hva går din nåværende forskning ut på?

Forskningen i min gruppe har to hovedtemaer. Det ene er hvordan kreftsvulster unngår immunsystemet og hva vi kan gjøre for å skru kroppens eget immunsystem på igjen. Det omfatter grunnleggende, translasjonelle og kliniske studier av prostaglandin-mediert immunsuppresjon og har ført til studier av regulatoriske T celler, hva de gjør i kreft og hvordan vi med nye småmolekylære substanser kan skru av immunsuppresjon via regulatoriske T celler i kreftsvulster. Det andre temaet forskningsgruppen jobber med er funksjonell presisjonsmedisin. Det omfatter undersøkelser av prøver fra kreftpasienter for å finne hvilke legemidler kreftcellene kan respondere på. Vi ønsker å kunne veilede individualiserte behandlingsvalg også hos pasienter hvor dagens molekylære kreftdiagnostikk ikke finner behandlingsmuligheter.

 

Hvordan vil forskningen komme pasientene til nytte?

Vi vet allerede at det vi nå tilbyr av molekylær kreftdiagnostikk gjennom InPreD (ledes av Hege Russnes, Avdeling for patologi, OUS), og gjennom studien IMPRESS-Norway (nasjonal prosjektleder Åslaug Helland, Kreftklinikken) - utviklet som en del av vårt nasjonale initiativ for presisjonsmedisin i kreft, gjør at omtrent en tredjedel av pasientene med langtkommen kreft i dag får tilbud om mer eksperimentell behandling og at om lag 45 prosent av pasientene som får en behandlingslinje til i IMPRESS-Norway-studien har klinisk nytteverdi. I EU Cancer Mission-prosjektet PRIME-ROSE, som også ledes fra OUS, håper vi at samkjøring med en rekke IMPRESS-lignende kliniske studier i Europa skal gjøre at vi bygger kunnskapsgrunnlaget for hvilke medikamenter som virker for pasienter med ulike kreftdiagnoser raskere, slik at bruk av de medikamentene kommer over i ordinære behandlingsløp. Resultater fra min egen forskningsgruppe håper jeg kan bidra til mer immunregulerende behandling, presisjonsmedisinsk tilnærming også ved bruk av immunterapi og ved at vi etter hvert innfører nye former for funksjonell testing i diagnostikk, blant annet gjennom arbeidet i MATRIX-senteret, som kan hjelpe oss å individ-tilpasse behandling for flere pasienter.

 

 

Vinnere av Early Career Awards

Chloé Beate Steen er forsker ved Avdeling for medisinsk genetikk, Klinikk for laboratoriemedisin

En person med langt hår

Komiteens begrunnelse:

Chloé Beate Steen obtained her PhD at the University of Oslo in 2018 and now holds a position as researcher in the Department of Medical Genetics at Oslo University Hospital. She also has a position at the KG Jebsen Centre for B-cell malignancies, University of Oslo. After defending her thesis, she has been a postdoctoral scholar at Stanford University 2018-2020. During this stay, she was awarded a personal fellowship from the American Association for Cancer Research. While at Stanford, she developed a machine learning framework for profiling cellular ecosystems. She has also generated one of the largest single cell RNA-sequencing dataset for diffuse Large B cell lymphoma and recently a novel framework for assigning single cells to spatial transcriptomics data. Since her return to Oslo, she has continued her research work on B cell lymphoma and was awarded the Young Cancer Research Award at Onkologisk Forum in 2023 for this work. In 2022, she received the highly competitive “Researcher Project for Young Talents” grant from the Research Council of Norway, focusing on breast cancer. The scientific skills demonstrated by Steen should be a great asset for Oslo University Hospital in the future.

 

Hva betyr denne utmerkelsen for deg?

Denne utmerkelsen har en avgjørende betydning for min karriereutvikling som ung forsker. Den gir meg tillit til at jeg kan lede høy-kvalitets forskning, som forhåpentligvis en dag vil kunne komme kreftpasienter til gode.

 

Hva går din nåværende forskning ut på?

Min ambisjon er å bruke en beregningsorientert tilnærming for å overvinne begrensningene med våt-lab-metoder. Min nåværende forskning går ut på å forstå den komplekse sammensetningen av en kreftsvulst, og hvordan denne påvirker kreftutviklingen hos pasienter. Jeg gjør dette ved å utvikle og anvende dataverktøy for identifisering av sjeldne celletyper og deres mikromiljø, med hovedformål om å finne nye behandlinger som kan hjelpe pasienter.

 

Hvordan vil forskningen komme pasientene til nytte?

Selv om jeg ikke er lege selv, og jeg driver hovedsakelig med beregningsorientert forskning, så har jeg alltid samarbeidet med klinikere i utviklingen og gjennomføringen av forskningsprosjekter. Målet mitt er å kunne bidra med forskning som kan hjelpe å forbedre overlevelse og livskvalitet hos kreftpasienter, dette er en avgjørende faktor i alle mine prosjekter.

 

Andreas Kleppe er seniorforsker ved Institutt for kreftgenetikk og informatikk, Kreftklinikken

Et nærbilde av en gutt som smiler

Komiteens begrunnelse:

Andreas Kleppe has a master’s degree and a PhD from the Department of Informatics at the University of Oslo. He currently holds a position of Senior Researcher at the Institute for Cancer Genetics at Oslo University Hospital and Associate Professor at the University of Oslo. Kleppe has made several important scientific contributions of clinical relevance. Notably, he has developed new prognostic markers based on texture analysis for the characterization of chromatin organization in microscope images of cell nuclei. He has also developed a sample normalization method that was instrumental for the development of a pan-cancer prognostic marker based on chromatin heterogeneity and identified prognostically relevant cell nuclei for gynecological cancers. He has been involved in developing a deep learning marker for prediction of colorectal cancer outcome, has built a clinical decision support system to enhance clinical care using this deep learning marker and is the first author of a perspective article in Nature Reviews Cancer about how to design deep learning studies. Many of his contributions have been published in high impact journals. Andreas Kleppe stands out as a highly valuable resource at the Institute of Cancer Genetics and Informatics.

 

 

Hva betyr denne utmerkelsen for deg?

For meg er denne utmerkelsen en anerkjennelse av den verdensledende forskningen vi ved Institutt for kreftgenetikk og informatikk (IKI) gjør innen kombinasjonen av kunstig intelligens (KI) og medisin, spesielt patologi. Det er derfor en stor ære å motta denne utmerkelsen. I tillegg til å motivere til å fortsette det gode arbeidet så håper jeg utmerkelsen er med på å synliggjøre den forskningen vi gjør og på den måten bidra til ytterligere finansiering og at forskningen kan komme pasientene og helsevesenet til gode innen kort tid.

 

Hva går din nåværende forskning ut på?

Vi gjør nå så mye spennende forskning at det er vanskelig å trekke frem enkeltprosjekter. Innen stadium II og III tarmkreft fortsetter vi arbeidet med å sette beslutningsstøttesystemet som bruker vår dyp læringsmarkør ut i klinisk praksis, inkludert gjennom randomisert intervensjonsstudie. For mer avansert tarmkreft ønsker vi å utvikle en tilsvarende markør som kan bidra til å forbedre oppfølgingen av pasienter med stor risiko for spesifikke typer metastaser og bedre seleksjonen av pasienter til operasjon og tilleggsbehandling, samt øke kunnskapen om kreftutvikling. Innen tidlig stadium tarmkreft utvikler vi dyp læringsmarkører som kan hjelpe til å bestemme hvilke pasienter som er kurert etter polyppene med kreft er fjernet som en del av koloskopiundersøkelsen og hvilke som bør opereres eller gis annen behandling på grunn av risiko for metastaser i lymfeknuter eller andre steder. Vi har dermed klinisk relevante prosjekter for alle pasienter med tarmkreft. I tillegg har vi et prosjekt på å klassifisere polyppene som tas under koloskopiundersøkelsene, altså før tarmkreft er påvist.

 

Litt tilsvarende har vi prosjekter som ved bruk av KI kan bidra til bedre risikovurdering og behandlingsvalg for radikalt opererte prostatakreftpasienter og for pasienter med prostatakreft i aktiv overvåkning. Vi jobber også med å kunne bruke KI til å bedre behandlingen av pasienter med lungekreft. I tillegg utvikler vi KI-verktøy som kan hjelpe patologer med å vurdere proteinuttrykk, telle mitoser, annotere svulsten og mye annet. Vi har til og med utviklet vår egen skanner som tar bilder av betydelig høyere kvalitet enn de beste kommersielt tilgjengelige skannerne.

 

Dette og annen spennende forskning vi gjør ved IKI har et felles mål om å forbedre pasientbehandlingen ved bruk av KI.

 

Hvordan vil forskningen komme pasientene til nytte?
For noen pasienter vil forskningen vår kunne gi grunnlag for å intensivere oppfølgingen og behandlingen sammenlignet med dagens praksis. For andre og trolig flere pasienter vil den kunne gjøre at de slipper unødvendig behandling som ofte har alvorlige bivirkninger. Det vil også frigjøre ressurser for samfunnet som kan brukes til å forbedre pasienttilbudet på andre områder. Andre deler av forskningen vår vil kunne bidra til å gjøre patologenes arbeid mer effektivt, presist og objektivt, noe som har positive konsekvenser for svartid, nøyaktighet og helsevesenet mer generelt. Vår forskning fokuserer på klinisk relevante problemstillinger eller gjøremål innenfor store pasientgrupper og kreftområder og vil således kunne være til nytte for mange pasienter.