En mann som smiler til kameraet

Spesialistutdanning ved OUS

​Oslo universitetssykehus (OUS) er Norges største utdanningsarena for helsearbeidere, og har utdanningsansvar for ca. 1000 leger i spesialisering til enhver tid.

Vi er godkjent som utdanningsinstitusjon av 43 spesialiteter. Komplett oversikt over alle  utdanningsplanene finner du på spesialisthelsetjenesten.no.

Ansettelsesform

Omtrent halvparten av de som er LIS ved OUS er i en såkalt gjennomstrømstilling. Det vil si at de er fast ansatt (som LIS) ved et annet helseforetak, og skal arbeide hos oss i en avtalt tidsperiode på vanligvis 12–24 måneder for å kunne få gjennomført enkelte læringsmål som tilbys ved OUS.

En kompetansebasert utdanning

LIS-utdanningen i Norge gjennomgikk en stor reform i 2017, og er en såkalt kompetansebasert utdanning. Oppnådde læringsmål er grunnlaget for spesialistgodkjenningen, og læringsmålemålene er forskriftsfestet.

Selve spesialistutdanningen skal ha en varighet på minimum seks og et halvt år. Det forutsetter blant annet tilstrekkelig veiledning og supervisjon.

Som LIS har du krav på regelmessige og individuelle møter med en oppnevnt veileder, samt supervisjon fra avdelingens øvrige spesialister. Du skal også delta i gruppeveiledninger som belyser konkrete temaer.

Foruten spesialitetsspesifikke læringsmål er det lagt vekt på såkalte felles kompetansemål (FKM). Disse er viktige for å fylle dagens og morgendagens legerolle.

Med læringsarena menes et sted der legen kan oppnå læringsmål.
Det er etablert en digital kompetanseportal for dokumentasjon og oppfølging av leger i spesialisering. Godkjenning av oppnådde læringsmål, dokumentasjon av utførte læringsaktiviteter, gjennomført veiledning og supervisjon og bruk av ulike læringsarenaer, dokumenteres digitalt i kompetanseportalen.

Figuren under viser oppbyggingen av spesialistutdanningen

Illustrasjon som viser oppbyggingen av spesialistutdanningen
Illustrasjon som viser oppbyggingen av spesialistutdanningen

Del 1 er felles for alle, og består av 12 måneder sykehustjeneste og 6 måneder i kommunehelsetjenesten. Kirurgiske og indremedisinske spesialiteter har en felles del 2 som er henholdsvis 2 og 3 år. Del 3 utgjør læringsmål som er unike for hver spesialitet. Til sammen skal LIS 2 og LIS 3, eventuelt kun LIS 3 utgjøre minimum 5 år. FKM skal være en del av hele utdanningsløpet.

Indremedisinske spesialiteter med felles læringsmål for del 2 og egne læringsmål for del 3

 • Akutt- og mottaksmedisin
 • Blodsykdommer
 • Endokrinologi
 • Fordøyelsessykdommer
 • Geriatri
 • Hjertesykdommer
 • Generell indremedisin
 • Infeksjonssykdommer
 • Lungesykdommer
 • Nyresykdommer


 

Kirurgiske spesialiteter med felles læringsmål for del 2 og egne læringsmål for del 3

 • Barnekirurgi
 • Bryst- og endokrinkirurgi
 • Gastroenterologisk kirurgi
 • Generell kirurgi
 • Karkirurgi
 • Plastikkirurgi
 • Thoraxkirurgi
 • Urologi


 

Spesialiteter som går direkte til egne læringsmål for del 3

 • Anestesiologi
 • Barne- og ungdomspsykiatri
 • Barnesykdommer
 • Fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Fødselshjelp- og kvinnesykdommer
 • Hud- og veneriske sykdommer
 • Immunologi og transfusjonsmedisin
 • Klinisk farmakologi
 • Klinisk nevrofysiologi
 • Maxillofacial kirurg
 • Medisinsk biokjemi
 • Medisinsk genetikk
 • Medisinsk mikrobiologi
 • Nevrokirurgi
 • Nukleærmedisin
 • Onkologi
 • Ortopedisk kirurgi
 • Patologi
 • Psykiatri
 • Radiologi
 • Revmatologi
 • Rus- og avhengighetsmedisin
 • Samfunnsmedisin
 • Øre-nese-halssykdommer
 • Øyesykdommer

Kurs i regi av de regionale utdanningssentrene

Flere kurs i de ulike spesialiteter er nasjonalt anbefalt. Det vil i praksis si at alle skal ta disse kursene, men enkelte LIS kan vise til andre kurs eller læringsaktiviteter som dekker det samme som kurset. For eksempel kurs tatt i utlandet eller i forbindelse med for eksempel forskning. 
Se kurs som tilbys i regi av de regionale utdanningssentrene for LIS her:
Kurs for leger i spesialisering på spesialisthelsetjenesten,no.

Seminarer i regi av OUS

På OUS arrangeres det flere seminarer i FKM. De fleste er aktuelle for alle, mens noen er tilpasset enkelte grupper, for eksempel leger med pasientkontakt. Seminarene er frivillige og kan fint erstattes av andre læringsaktiviteter på egen arbeidsplass.

Påmelding og annonsering skjer i Læringsportalen.

Sist oppdatert 21.02.2024