En gruppe mennesker som poserer for et bilde

En trygg og inkluderende arbeidsplass

Våre medarbeidere er OUS' viktigste ressurs og ryggraden i spesialisthelsetjenesten. Som Norges største helsefaglige arbeidsplass har vi ansvar for nasjonale og regionale helsefaglige tjenester til den norske befolkningen. Tilstrekkelig og kompetent personell er avgjørende for å tilby helsetjenester av god kvalitet.

​OUS er en arbeidsplass med stort mangfold

Det mener vi er helt avgjørende for å løse oppgavene som kreves av oss. Medarbeidere med ulik bakgrunn gjør oss bedre rustet til å møte en mangfoldig pasientgruppe, gi likeverdige helsetjenester og rigge en spesialisthelsetjeneste som møter fremtidens utfordringer og muligheter.

OUS sitt arbeidsgiverperspektiv på likestilling, inkludering og mangfold innebærer at virksomheten og lederne jobber målrettet for at alle våre medarbeidere gis like rettigheter og mulighet til jobbutvikling uavhengig av etnisitet, funksjonsevne, alder, kjønn og seksuell orientering.

OUS skal jobbe systematisk med tematikken, og ha førende dokumenter som underbygger sykehusets visjon og verdier om å være en arbeidsplass preget av åpenhet, tillit og respekt. ​​ Aktivitets- og redegjørelsesplikten innebærer at alle arbeidsgivere skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Disse pliktene skal også rapporteres på.

Vår redegjørelse finner du her.​​


Våre mål

 • OUS har et arbeidsmiljø som verdsetter mangfold, fremmer inkludering og hindrer rasisme og diskriminering.

 • Likestilling, inkludering og mangfold ivaretas i sykehusets strategiske og styrende dokumenter.
 • Våre medarbeidere har kompetanse på likestilling, inkludering og mangfold.
 • Våre medarbeidere har likeverdig tilgang til fagutvikling, lederutdanning og karrieremuligheter.


Våre satsningsområder

I perioden fra 2023 til 2026 skal det jobbes aktivt med tre satsningsområder innen likestilling, inkludering og mangfold. Hvert satsningsområde har tiltak som konkretiserer hva vi skal jobbe med i den perioden:

 • Kompetanse og verktøy
 • Kommunikasjon og språk
 • Rekruttering, inkludering og arbeidsgiverprofilering

Vi har en handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold som skal gi retning til dette arbeidet i form av konkrete tiltak og ansvarsområder.


 

 

Nytt om mangfold

 • Bilde av Samira
  23. juni 2023
  Handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold

  Les hva våre medarbeidere mener om ny handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold

 • To snakke bobler
  18. mai 2022
  Har du hilst på noen i dag? Si hei!

  At vi har en kultur på Oslo universitetssykehus hvor vi hilser på hverandre er viktig for at alle yrkesgrupper skal føle seg sett og inkludert.

 • Inkludering og mangfold er viktig for dette sykehuset, Administrerende direktør Bjør Atle Bjørnbeth.
  1. juli 2021
  Vi inkluderer!

  Intensjonsavtalen «Vi inkluderer!» er et partssamarbeid i regi av Arbeids- og velferdsdirektoratet mellom partene i arbeidslivet og NAV.

Sist oppdatert 07.07.2023