Ekspertsykehuset

Ny traumebehandling for barn og unge

Behandlingen fokuserer på å gi økt trygghet ved motoriske og sanseorienterte øvelser. Denne nye behandlingsmodellen for utviklingstraumatiserte barn og ungdom skal implementeres ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Oslo Nord.

Et rom med ball og matter
SMART behandling bruker sensoriske og motoriske aktiviteter for å hjelpe barnet med å gjenopprette en følelse av trygghet og kontroll.

Tekst: Ingerid Grønneberg, Psykolog, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk ved Oslo universitetssykehus (OUS). 

I Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) møter vi barn og ungdom som har vært utsatt for alvorlig stress og belastninger, som omsorgssvikt, vold og overgrep i nære relasjoner. Mange har vært utsatt for komplekse og traumatiske hendelser over lang tid, fra tidlig alder, og ikke fått den omsorgen som er nødvendig for en sunn og normal utvikling.

Kombinasjonen av traumatiske erfaringer og manglende omsorgserfaringer kan betegnes om utviklingstraumer, og de umiddelbare og langsiktige konsekvensene er mangefasetterte. 

Bilde av Ingerid Grønneberg, Psykolog, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk ved OUS
Ingerid Grønneberg, Psykolog, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk ved OUS

I de fleste tilfeller påvirker det barns evne til selvregulering og interpersonlige ferdigheter. Barneombudet har uttalt bekymring over at behandlingstilbudet til barn og unge utsatt for vold og overgrep i for liten grad er tilpasset hver enkeltes behov.

Barn og ungdom som har vært til behandling ved BUP beskriver metoder som virket skremmende og forhastet. Et barn beskriver dette etter et behandlingsløp på BUP: 


«Synes det er litt rart å sitte og snakke, rett overfor hverandre, ved et bord. Jeg tenker i ettertid at det kanskje kunne vært annerledes».

Behandlingsmetode utviklet ved Trauma Center i Boston

På Trauma Center i Boston har det blitt utviklet en ny behandlingsmetode for utviklingstraumatiserte barn og ungdom; Sensory Motor Arousal Regulation Treatment (SMART). Nå skal behandingsmodellen implementeres ved BUP Nord. 

Hva er SMART rom behandling?

SMART behandling er en innovativ terapeutisk tilnærming som fokuserer på å hjelpe barn og ungdommer med å regulere følelser og kroppslige reaksjoner knyttet til traumer. Behandlingen baserer seg på prinsippene om nevroplastisitet og kropp-psyke forbindelsen, og bruker sensoriske og motoriske aktiviteter for å hjelpe barnet med å gjenopprette en følelse av trygghet og kontroll.

Behandlingen vektlegger 3 grunnpilarer: kroppslig regulering, traumeprosessering og tilknytningsbygging (se figur 1.) Kroppslig regulering er hovedpilaren i metoden, og prinsippet er at dette vil fasilitere traumeprosessering, gi korrigerende relasjonelle erfaringer og utvide toleransevindu. 

Illustrasjon av toleransevindu med de 3 grunnpilarene. Figur1: Behandlingen vektlegger 3 grunnpilarer: kroppslig regulering, traumeprosessering og tilknytningsbygging.
Illustrasjon av toleransevindu med de 3 grunnpilarene.
Figur1: Behandlingen vektlegger 3 grunnpilarer: kroppslig regulering, traumeprosessering og tilknytningsbygging .

I SMART rommet kan kan barn og ungdom bevege seg og utfolde seg på ulike måter sammen med en behandler og eventuelt omsorgspersoner. De kan for eksempel ligge i en huske, hoppe på trampoline eller kaste baller. Det tas ofte i bruk balanseøvelser, pusteøvelser og vekttepper. Ved å engasjere sansene og kroppen, kan barnet gradvis lære å regulere stress og angst knyttet til traumatiske opplevelser. 

I 2019 opprettet BUP Asker det første SMART rommet i Norge, og flere instanser både i spesialisthelsetjenesten og barnevernet, har siden den gang implementert behandlingen. SMART-rommet har vist seg å være populært hos både barn og ungdommer, så vel som hos omsorgsgivere og behandlere.

Hvordan kan SMART bidra?

Det oppleves ofte vanskelig for behandlere å nå inn og tilby riktig behandling til barn og ungdom med utviklingstraumer. Evidensbaserte behandlingsmetoder som TF-CBT og EMDR kan ha god effekt på barn og ungdom som har gode verbale ferdigheter og klare minner. Imidlertid vil disse metodene kreve både verbalisering, mentalisering og det å kunne opprettholde oppmerksomhet over tid, som mange barn med utviklingsforstyrrelser opplever vansker med. I tillegg er disse behandlingsformene styrt mye av behandlere og manualer. 

Gjennom SMART legges det vekt på at barna og ungdommene selv skal styre prosessene og det som skjer i rommet, og behandlere skal fasilitere en dynamisk prosess. Det antas gjennom metoden at kroppslig regulering gjør det lettere for barn og ungdom å komme i kontakt med og åpne seg om vonde og vanskelige temaer. Det gir også muligheten for å uttrykke sterke følelser innenfor trygge rammer. 

Behov for et større spekter av behandlingsmetoder 

Som behandlere på BUP Nord er vi opptatt av å finne tilnærminger som kan supplere behandlingsmetodene som allerede eksisterer, med mål om å kunne skreddersy en bedre behandling for de barna og ungdommene vi møter som sliter med selvregulering og å uttrykke seg verbalt. I modellen foreligger det antagelser om at sansemotoriske opplevelser vil fungere «bottom-up» regulerende på nervesystemet og sørge for mer fleksibilitet i motoriske, emosjonelle, sosiale og kognitive responser. 

I teorien kan metoden gi viktig informasjon til behandlere og omsorgsgivere om hvordan barna eller ungdommene regulerer seg selv, som videre kan brukes for å skreddersy behandlingen og tilrettelegging i hverdagen. 

Utviklingstraumer er svært komplekst, og det er behov for et større spekter av behandlingsmetoder. SMART er en ny og innovativ metode og det er behov for mer forskning for å underbygge teoretiske prinsipper og hypoteser bak metoden. Nå som SMART rom etableres på BUP nord er det håp om at det kan bli et godt supplement til behandling av utviklingstraumer. Vi håper at sanse og bevegelsesmulighetene kan hjelpe barn og ungdom å bearbeide traumer og øke toleransevindu gjennom kroppslig regulering.

Les mer:

Dersom du er nysgjerrig på å lese mer om metoden og teoretiske prinsipper anbefales artikkel i psykologtidsskriftet av Mari Kjølseth Bræin og kollegaer fra 2022.

Bræin, M. K., Hustad, G. S., van Koorlar, M., & Anderson, A. T. Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 59, nummer 8, 2022, side 726-733.

Råd til helsetjenestene fra barn utsatt for vold og seksuelle overgrep (pdf). Barneombudet (2018). ​​

​Warner, E., Cook, A., Westcott, A. & Koomar, J. (2014). SMART: Sensory Motor Arousal Regulation Treatment Manual. A Bottom up Approach to Treatment of Complex Trauma.

​L​es flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset på oslo-universitetssy​kehus.no​​

Les flere nyhetssaker om fremtidens pasientbehandling på helse-sorost.no​​​

Sist oppdatert 18.10.2023