Ekspertsykehuset

Klinikk psykisk helse og avhengighet på Aker

Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPHA) tilbyr sykehusbehandling for barn, ungdom og voksne innen psykisk helsevern og rusbehandling for de bydelene som er fordelt til Oslo universitetssykehus. I tillegg har klinikken flere spesialiserte behandlingstilbud som dekker Oslo. Ytterligere noen behandlingstilbud gjelder også for hele helseregionen, og nasjonalt. Det er en stor virksomhet med i overkant av 3000 medarbeidere med et årsbudsjett på kr 2,2 mrd.

Foto: OUS.

​Tekst av: Thor Børre Sangesland, avdelingsleder, Avdeling psykisk helsevern døgnbehandling, Klinikk psykisk helse og avhengighet (PHA), Oslo universitetssykehus.

Klinikken er organisert med sine lokalsykehusfunksjoner ute i bydel, med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, ruspoliklinikker og to DPS med poliklinikker og døgnenheter. Driften av denne virksomheten er i all hovedvekt plassert i leide bygg.  Resten av klinikken er på sentralsykehusnivå, og foregår i eide bygg.  

Bilde av Thor Aage Sangesland

Thor Børre Sangesland, avdelingsleder, Avdeling psykisk helsevern døgnbehandling, Klinikk psykisk helse og avhengighet (PHA), OUS. Foto: OUS.

Virksomheten er spredd over et stort geografisk område i Osloområdet, fra Dikemark til Mortensrud. En del av bygningene vi har pasientbehandling i er gamle og i en svært dårlig forfatning. Innflytting på Aker rundt 2030, vil gjøre at vi får samlet virksomheten på sentralsykehusnivå på ett sted, i nye tilpassede bygg.  Det er helt nødvendig, gledelig og etterlengtet.

Nye OUS

Tidligere planlegging av Nye OUS legger til grunn en betydelig samling av pasientbehandling innen psykisk helse og avhengighet på Aker sykehus. Med vedtaket i Helse Sør-Øst styresak sak 050-2019 utvides opptaksområdet og behandlingsaktiviteten på Aker ytterligere i første etappe ved at de tre bydelene i Groruddalen overføres samlet til Oslo universitetssykehus fra AHUS allerede i 2030. Tilleggsarealet knyttet til de nye bydelene er innberegnet i de skissene som er framlagt.

Psykisk helsevern og avhengighet kjennetegnes ved en glidende overgang mellom ren spesialisthelsetjeneste, til døgn og poliklinisk behandling ved distriktspsykiatriske sentre (DPS), ambulante team og kommunale tilbud. Trenden de senere år har vært en økt overføring av oppgaver fra sentralsykehusnivå  til DPS og førstelinjenivå.

Det har med utgangspunkt i dette samt forhold rundt utløp av leieavtaler for et stort DPS vært ønskelig å gjøre en ny vurdering av om flere pasienter kan behandles på førstlinjenivå, det vil si på DPS nivå for voksenpsykiatri, og i poliklinikkene for barne- og ungdomspsykiatri og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Dette gjelder både døgn og poliklinisk behandling.

Arbeidsgruppen

I februar 2020 ble det igangsatt et prosjekt for revidert utredning av fagområdene psykisk helsevern og TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling) i det framtidige Oslo universitetssykehus HF. Det refereres kort fra arbeidsgrupper som ble etablert:

Arbeidsgruppen «Organisering» ble etablert med fagarbeidsgrupper som ble bedt om å gi tilbakemelding om konkrete forventede endringer de nærmeste 10-20 år. Det ble så utarbeidet ulike scenarier, og gjennomført en ikke-bindende utvelgelsesprosess av disse gjennom diskusjon i gruppene. Til slutt gjenstod to scenarier for plassering av DPS døgn og spesifiserte poliklinikker. Det er ulike synspunkter internt om plassering av DPS døgn og også til dels poliklinikker. Arbeidsgruppen anbefaler at resultatene fra gruppen blir gjenstand for

  1. En videre prosess i klinikken og at begge scenarier blir risikovurdert. Arbeidet vil videreføres.
  2. Arbeidsgruppe «Bygg» leverte sin rapport før sommeren, og denne ble behandlet i porteføljestyret Nye Oslo universitetssykehus 25. august 2020. Anbefalingen i rapporten tas med inn i det videre arbeidet med forprosjekt Nye Aker. Konseptet med samling av sykehuspsykiatrien på Aker omhandler ikke virksomheten på lokale sikkerhetsenheter, Regional sikkerhetsavdeling, kompetansesenteret for sikkerhets- fengsels- og rettspsykiatri og seksjon for psykiatri og utviklingshemming. Denne virksomheten planlegges samlet i et nytt bygg for sikkerhetspsykiatri. Det er foreløpig ikke vedtatt hvor dette skal plasseres.
    Klinikken er i etterkant forevist nye skisser for byggene på Aker. Disse vil diskuteres videre i planleggingen. 
  3. Arbeidsgruppe DPS henger tett sammen med arbeidsgruppe organisering, og vil bygge på konklusjonene i denne. Da denne konkluderte med å videreføre arbeidet, ble det ikke satt i gang noe arbeid i arbeidsgruppe DPS. Leieavtalen til Nydalen DPS er forlenget.

Arbeidet i dette prosjektarbeidet ble startet i februar, i forkant av nedstengningen covid-19 pandemien medførte. Dette har påvirket arbeidsgruppenes fremdrift. Spesielt arbeidsgruppe organisering har måttet legge om arbeidet vesentlig. Det er høstet mange gode erfaringer, men det er også åpenbart at faglige diskusjoner og arbeidsgrupper mister mye av sin dynamikk og tyngde ved at fagfolk ikke sitter og diskuterer i samme rom.

Rapporten fra prosjektet er vedtatt av styre i OUS HF. Den er videresendt til Helse Sør-Øst, og inngår i vedtakssaken om at OUS HF går videre til forprosjektfase på styremøtet 26/11-2020.

Revidert utredning av psykisk helsevern og avhengighetsbehandling i Nye OUS. (pdf)

Her kan du lese flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset!

Sist oppdatert 16.11.2022