CNIS793B12301

Utprøving av legemidler mot inoperabel bukspyttkjertelkreft

Denne studien skal undersøke sikkerheten og virkningen av legemiddelet NIS793 i kombinasjon med gemcitabin og nab-paklitaksel for å behandle metastatisk duktalt adenokarsinom i bukspyttkjertelen (mPDAC).

Om studien

Multisenterstudie

Dette er en internasjonal multisenterstudie. I Norge deltar Oslo universitetssykehus (nasjonal koordinerende) og Akershus universitetssykehus.

Vitenskapelig tittel

En fase 3 studie for pasienter med inoperabel kreft i bukspyttkjertelen og som behandles med nab-paklitaksel og gemcitabin med eller uten NIS793 (CNIS793B12301)

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Du må være en voksen pasient over 18 år for å kunne søke om å delta i studien.

Hva innebærer studien?

Som deltaker i studien, skal du etter planen komme til kontroller på sykehuset tre ganger i måneden så lenge du mottar behandling. Deretter må du møte opp 30, 60 og 90 dager etter behandlingen din er avsluttet. 

Hvis behandlingen blir avsluttet uten at sykdommen har forverret seg, fortsetter du med oppfølging for sykdomsvurdering med blodprøver og bildeundersøkelser. 

Om behandlingen er avsluttet fordi sykdommen har forverret seg, vil studiepersonellet kontakte deg per telefon hver 8. uke for å høre hvordan det går med deg. De fleste studiebesøkene vil vare i omtrent fire til seks timer, avhengig av hvor mange undersøkelser du skal gjøre på det aktuelle besøket.

Før oppstart og/eller underveis i studien vil studielegen gå igjennom den medisinske historien din, noe som inkluderer allergier, røyke- og alkoholvaner. Legen vil undersøke deg, måle høyde, vekt, blodtrykk, puls, pustefrekvens, kroppstemperatur, funksjonsstatus og utføre hjerteundersøkelser med EKG og ekkokardiogram. I tillegg tar vi blod- og urinprøver, samt CT/MR av brystet ditt, magen og bekkenet.

Hvis du tillater det, vil vi også ta en vevsprøve på screeningbesøket. Alternativt sender vi inn for analyse en vevsprøve som vi har tatt tidligere. Du vil også bli bedt om å svare på elektroniske spørreskjemaer som handler om helsen din og hvordan sykdommen påvirker dine daglige gjøremål og livskvalitet. Hvis du er en kvinne i fruktbar alder, tar vi jevnlig en graviditetstest. 

Underveis i studien vil studiepersonell høre om du har opplevd noen bivirkninger, om det er blitt gjort endringer i medisinene dine eller om du har vært lagt inn på sykehus eller hatt kontakt med fastlegen din.

I tillegg til undersøkelsene som vi har nevnt over, kan du velge om du ønsker å si ja til å avgi tumorvevsprøve ved screening, i løpet av syklus 3 og på avsluttende behandlingsbesøk.

Oppfyller du kriteriene for å delta, vil du på det første besøket (syklus 1 dag 1) bli trukket ut til å få én av de følgende behandlingene:

  • Arm A: NIS793 + gemcitabin + nab-paklitaksel.
  • Arm B: Placebo + gemcitabin + nab-paklitaksel.

Det er like stor sjanse for å få den ene eller den andre behandlingen.

Vi gir deg studiebehandlingen intravenøst, og du vil fortsette å få behandlingen så lenge studielegen vurderer det som fordelaktig for deg – såfremt du ikke selv ønsker å avslutte behandlingen eller studien blir avsluttet. 

En behandlingssyklus er 28 dager.

Vær oppmerksom

Som for all utprøving av nye legemidler kan det oppstå kjente og hittil ukjente bivirkninger. Vi vil derfor følge nøye med på alle som blir inkludert i studien for å oppdage eventuelle bivirkninger.

Det er vanskelig å si på forhånd hvor stor nytte du vil få av utprøvingen, men informasjonen som vi samler inn i løpet av studien vil gi oss ny kunnskap om hvordan studiemedisinen virker.

Kontaktinformasjon

Fastlegen eller sykehuslegen din kan ringe dr. Olav Dajani ved spørsmål.

  • Telefon: 23 02 66 00.

Send henvisningen om mulig deltakelse i studien til

Oslo universitetssykehus HF
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Akershus universitetssykehus