EVIDENT-studien

Persontilpasset behandling for tykk- og endetarmskreft med spredning

Studien undersøker effekten av persontilpasset kreftbehandling basert på en såkalt «farmakogenomikk-profil».

Om studien

Les mer om studien på www.clinicaltrialsregister.eu

Vitenskapelig tittel

An open-label single arm interventional phase 2 study to investigate outcome of individualized treatment based on pharmacogenomic profiling and ex vivo drug sensitivity testing of patient-derived organoids in patients with metastatic colorectal cancer.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 30.03.2022 fram til 31.12.2024

Hvem kan delta?

Studien inkluderer voksne pasienter (over 18 år) med ikke-resektabel tykk- eller endetaarmskreft.

Hva innebærer studien?

I studien vil det bli benyttet ulike medikamenter. For å bestemme hvilken behandling som har størst sannsynlighet for å virke, vil det først bli tatt en vevsprøve, og fra denne vil det bli isolert kreftceller som dyrkes under helt spesielle betingelser slik at de danner tredimensjonale cellekulturer, såkalte organoider, som innehar mange av egenskapene til kreftsvulsten. Organoidene testes for ulike medikamenter i ulike konsentrasjoner og på den måten kan man finne ut hvilke medikamenter som kreftcellene er mest følsomme for (dvs. de medikamentene som forventes å ha effekt på den aktuelle kreftsvulsten). 

Ved å sammenstille kreftcellenes følsomhet for ulike medikamenter og deres biologiske egenskaper får man en «kombinert farmakogenomikkprofil» hos den enkelte pasient. Basert på denne og sammenholdt med informasjon om tidligere gjennomgått kreftbehandling vil en tverrfaglig sammensatt ekspertgruppe med høy kompetanse innen kreftbehandling (onkologi/kirurgi) og molekylærbiologi/-genetikk gi råd om behandling. I hovedtrekk vil resultatene av en farmkogenomikkprofil kunne utløse ett av tre behandlingsalternativer: 
 
  1. Behandling med medikamenter som vil anses som standard behandling av tarmkreft med spredning. Denne behandlingen vil du da motta ved lokalsykehuset, men informasjon om utfallet av denne og videre behandling vil bli innhentet og registrert. 
  2. Behandling med medikament eller medikamentkombinasjon som kan tilbys i hovedstudien. I denne inngår bruk av 17 medikamenter hvor flere per i dag ikke benyttes rutinemessig ved behandling av tarmskreft med spredning. Du vil da få nærmere informasjon om den aktuelle behandlingen innebærer og det vil da være en egen pasientinformasjon og samtykke for deltagelse i hovedstudien. 
  3. Om analysene ikke gir holdepunkt for en spesifikk behandling framfor en annen, vil du motta standard behandling ved lokalsykehuset eller du kan vurderes for en annen studie hvis slik er tilgjengelig og formålstjenlig. Informasjon om videre behandling og utfallet av denne vil bli innhentet og registrert. 
 
De fleste pasientene som kan delta i denne studien, vil ha en kjent «kombinert farmakogenomikkprofil» fra tidligere operasjon av sprediningssvulster i leveren, men enkelte vil også kunne gjennomgå en forundersøkelse hvor det tas en egen vevsprøve (biopsi) fra kreftsvulsten for dette formålet. Dette kan gjøres mens du mottar standard kreftbehandling eller er i en behandlingspause. 
 
Når en «kombinert farmakogenomikkprofilen» foreligger, vil du bli innkalt til en ny time ved Avdeling for kreftbehandling for å gjennomgå denne og diskutere hva det innebærer for valg av kreftbehandling videre. Om behandling i hovedstudien er aktuelt, vil du får nærmere informasjon om hva det vil bety for deg.

Vær oppmerksom

Formålet er å få bedre kunnskap om kreftsvulsten(e)s egenskaper med tanke på videre behandlingsvalg. Dersom den «kombinerte farmakogenomikkprofilen» gir holdepunkt for nytte av en spesifikk behandling, og denne er tilgjengelig, kan analysene benyttes til å velge optimal standard behandling eller behandling i hovedstudien.

Ulempen ved å delta er at det må tas ekstra vevsprøve. Dette innebærer ingen stor risiko, men kan medføre kortvarig ubehag.

Kontaktinformasjon

Henvisning om mulig deltakelse i studien sendes til:
 
Oslo universitetssykehus HF
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
 

Dr. Tormod Guren

22 93 40 00

Ved spørsmål, bes fastlege eller sykehuslege ta kontakt.