Motiverende intervju for raskere tilbake i arbeid ved muskel- og skjelettsmerter

Målet med studien er å hjelpe sykemeldte med muskel- og skjelettsykdommer, - skader og -plager tilbake til arbeid så raskt som mulig.

Om studien

Studien undersøker effekten av motiverende intervju (MI) gitt av sykefraværsveiledere i NAV, en intervensjon bestående av screening og arbeidsrettede samtaler (SVAI) gitt av fysioterapeut, samt vanlig sykefraværsoppfølging i NAV. Deltagerne deles tilfeldig inn i disse tre ulike gruppene.

Prosjektet består for øvrig av følgende tre arbeidspakker:

 1. Kartlegging av vanlig sykefraværsoppfølging i dagens NAV-praksis
 2. Undersøkelse av to screeninginstrumenter og deres evne til å identifisere personer med høy risiko for langvarig sykefravær
 3. Evaluering av effekten av MI, SVAI og vanlig NAV-oppfølging, samt undersøkelse av potensielle virksomme faktorer i de tre gruppene.

Muskelskjelettsmerter er den vanligste årsaken til sykefravær i Norge. Å fasilitere raskere retur-til-arbeid og forebygge langtidsfravær er ett av hovedmålene til NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen), så vel som fremtidig helsetjeneste.

Bruk av Motiverende Intervju (MI) har blitt svært populært blant NAV-veiledere i møte med sykemeldte personer. Det er imidlertid dårlig vitenskapelig støtte for bruk av MI, spesielt ved muskelskjelettsmerter. Dessuten, å gi MI til alle sykemeldte personer vil være svært ressurskrevende. En mulig løsning kan være å bruke en stratifisert tilnærming der MI kun gis for personer med høy risiko for langvarig sykefravær. Stratifisert Primærhelsetjeneste har tidligere vist seg å kunne redusere sykefravær med 50% for personer med ryggsmerter.

Dette er et prosjekt som er tilknyttet Forskningsgruppen Muskelskjeletthelse (se www.muskhealth.com), ledet av professor Margreth Grotle, Institutt for fysioterapi, OsloMet – Storbyuniversitetet, i samarbeid med Formi, Oslo universitetssykehus.

 • Arbeidspakke 1 ledes av professor Kjersti Storheim, Formi, OUS,
 • arbeidspakke 2 ledes av førsteamanuensis Anne Therese Tveter, Diakonhjemmet sykehus/OsloMet, og
 • arbeidspakke 3 ledes av førsteamanuensis Britt Elin Øiestad, OsloMet.

MI-NAV prosjektet har flere samarbeidspartnere, blant annet Arbeids- og velferdsdirektoratet og NAV i Vestfold og Telemark, et NAV-prosjekt ved Trondheim ledet av professor Egil Fors, samt internasjonale samarbeidspartnere ved Keele University i Storbritannia. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd.

8 NAV kontor i Vestfold og Vest-Telemark deltar i hovedstudien.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

I hovedstudien søker vi personer som er sykmeldt i snart 8 uker med en muskelskjelettdiagnose. Dersom du får tilbud om å delta i studien, og takker ja, vil du få tilbud om å delta i en av de tre gruppene; MI, SVAI  eller vanlig NAV praksis.

De viktigste kriteriene for å delta i studien er:

 1. Alder mellom 18 og 67 år
 2. Sykmeldt i snart 8 uker med en muskelskjelettdiagnose
 3. Være ansatt (ha en jobb å komme tilbake til)
 4. Kunne skrive og snakke norsk eller engelsk

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Hva du får avgjøres ved loddtrekning via en datamaskin. Hverken du eller studiepersonellet som følger deg vil få vite hvilken gruppe du har havnet i.

Hvis du havner i gruppen med Vanlig NAV-oppfølging får du vanlig oppfølging av sykemeldte fra NAV. Hvis du havner i MI-gruppen får du i tillegg til vanlig NAV oppfølging to samtaler med en NAV-veileder i sykemeldingsuke 8-9 og omtrent 4-5 uker senere. Samtalene vil ta omlag 1 time hver.

Hvis du havner i SVAI-gruppen får du i tillegg til vanlig NAV oppfølging en telefonsamtale fra en fysioterapeut, som vil ha samtale med deg om helse og arbeid. Ved behov vil du tilbys flere samtaler og eventuelt et besøk på din arbeidsplass. Du må medregne at hver kontakt kan ta opptil omlag 1 time.

I dette prosjektet ber vi deg om å svare på følgende spørreskjema:

 • Ved inklusjon (før du fordeles til en gruppe) ber vi deg om  å svare på et elektronisk spørreskjema som omhandler din helse, spesielt dine smerter- og muskelskjelettplager, din livskvalitet, arbeidsrelaterte faktorer og sosioøkonomiske status. Dette vil ta deg omlag 20-30 minutter.
 • I tillegg ber vi deg om å svare på et kort elektronisk spørreskjema etter 3, 6, 9 og 12 måneder. Dette vil ta deg omlag 10 minutter å svare på.

Du skal ikke betale noe for de samtalene du mottar, og du får dekket reiseutgifter for reise til/fra møtested.

Vær oppmerksom

Mulige fordeler ved deltagelse er at du får gratis oppfølging uansett hvilken gruppe du havner i, samt dekke reiseutgifter til/fra samtaler. Du vil også bidra til økt kunnskap og forbedring av behandlingen av sykmeldte med muskelskjelettlidelser.

Det kan oppleves som en ulempe å bruke tid på jevnlig oppfølging/spørreskjema.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål til studien ta kontakt med: