TCR-CRC-001 studien

Metastatisk tykk- og endetarmskreft - utprøving av T-celleterapi (TCR-CRC-001)

Behandlingen involverer å hente ut de hvite blodcellene (T-celler) fra blodet, for deretter å endre deres egenskaper til å gjenkjenne mutert TGFβRII i kreftcellene, før de settes tilbake i kroppen slik at de kan angripe kreftceller med denne mutasjonen.

Om studien

Hovedformålet med studien er å undersøke effekt og å registrere eventuelle bivirkninger av den nye behandlingen hos pasienter med denne krefttypen.

Kreft utvikler seg som et resultat av endringer i cellenes arvemateriale (DNA), såkalte mutasjoner, som kan påvirke cellenes funksjon og forårsake ukontrollert celledeling.

Ny teknologi gjør at man kan ta ut pasientens egne T-celler og endre genene deres slik at de gjenkjenner overflatemarkører som er spesifikke for kreftceller og se på disse som fremmede celler i kroppen. T-cellene er en del av kroppens forsvarssystem og vil ødelegge de cellene de er programmert til å gjenkjenne som fremmede celler. Slik kan modifiserte T-celler bekjempe kreftcellene.

T-celleterapi av denne typen har ikke tidligere blitt gitt til mennesker, men har kun blitt grundig testet i forsøksdyr.

Du kan lese mer om studien på REK og Clinicaltrials.gov

Vitenskapelig tittel

Immunterapi med redirigerte T-celler mot metastatisk kolorektal cancer som har TGFβII mutasjoner

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Studien er lukket for inklusjon.

Du som har spredning fra kreft i tykk- eller endetarm og har i svulstvevet såkalt mikrosatellitt instabilitet (MSI+) kan delta dersom det også er mutasjon (genforandring) i genet til TGF beta reseptor II (TGFβRII) og vevstype HLA-A2.

Du kan lese mer om inklusjonskriteriene på Clinicaltrials.gov

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Behandlingen er en bestemt type hvite blodceller som er en del av kroppens eget forsvarssystem (immunsystem). Behandlingen involverer å hente ut de hvite blodcellene (T-celler) fra blodet, for deretter å endre deres egenskaper til å gjenkjenne mutert TGFβRII i kreftcellene, før de settes tilbake i kroppen slik at de kan angripe kreftceller med denne mutasjonen.

Hvis screeningundersøkelsene tilsier at du passer til å delta i studien, blir du innkalt til sykehuset for å avgi blod til å isolere T-celler for å produsere behandlingen. Denne prosessen kalles leukaferese. Blod hentes fra en blodåre (vene) på halsen ved hjelp av en spesiell venøs tilgang (”høstekateter”) og sendes gjennom en maskin som separerer og samler opp T-celler før blodet sirkulerer tilbake til pasienten igjen.  Maskinen skiller ut og oppbevarer blodcellene som senere skal bli T-celleterapi i laboratoriet.

Du får behandling med T-celleterapi i form av intravenøs infusjon to ganger per uke i 6 uker. Siden behandlingen skal gis to ganger ukentlig, vil det være nødvendig at du er inneliggende på sykehuset fra dagen før første behandlingsdag og til dagen etter andre behandling per uke, det vil si omtrent 5 dager per uke.
 
I et halvt år etter avsluttet behandling følges du med månedlige besøk, deretter hver 3. måned i inntil 24 måneder fra oppstart av behandlingen, til sykdomsutvikling eller til oppstart med annen kreftbehandling.

Vær oppmerksom

Fordeler ulemper:
T-celleterapi håper en vil føre til redusert størrelse på svulsten(e), men man kan ikke forutsi dette og eventuelt hvem som har effekt av behandlingen og hvem som utvikler bivirkninger. Selv om pasienten ikke nødvendigvis vil få personlige fordeler fra å delta i denne studien, kan resultatene som utledes fra den hjelpe fremtidige pasienter med samme diagnose.
Informasjon om alvorlige og kjente bivirkninger:
- Allergiske reaksjoner; T-cellebehandlingen kan medføre en risiko for allergisk reaksjon. Dette kan bli karakterisert som feber, frysninger, rødhet, kløe, svakhet, hodepine, rygg- eller magesmerter, kvalme, oppkast, diaré, kortpustethet, lavt blodtrykk, endringer i puls og utslett. Blodtrykksfallet kan medføre bevissthetstap eller besvimelse.
- Cytokin release syndrom; Dette er en ukontrollert aktivering av immunsystemet som kan medføre influensa-liknende symptomer som går over av seg selv. Feber og frysninger forkommer. I sjeldne tilfeller vil det oppstå en situasjon som krever akuttmedisinsk behandling.

Kontaktinformasjon

Du kan melde din interesse for å delta i studien via behandlende leges henvisning til:


Oslo universitetssykehus
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Kontaktperson ved Oslo universitetssykehus: Svein Dueland, tlf: 22 93 40 00