Kjønnsdysfori hos barn, unge og voksne henvist før fylte 18 år

Ved Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme/kjønnsinkongruens/dysfori (NBTS/NBTK)-barn og ungdom ved Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo Universitetssykehus ønsker vi nå å komme i kontakt med barn, ungdom og voksne som alle ble henvist til NBTS før de fylte 18 år fra år 2000 frem til i dag.

Om studien

Vi har de siste årene opplevd en stor økning i antall henvisninger til NBTS/NBTK barn og unge. Vi vet for lite om dere som var under 18 år da dere søkte dere til oss for kjønnsbekreftende behandling. Noen av dere har kanskje ikke lenger kontakt med NBTS/NBTK, men allikevel ønsker vi deg med i en studie.

Det er nyttig for oss også å kjenne til om noen avslutter kontakten. Noen av dere har kontakt og er hos oss sjelden eller ofte. Det kan være kort tid, eller lang tid siden dere ble henvist. Noen av dere har startet behandling, andre ikke.

Vi ønsker å finne ut mest mulig om hvem som ønsker å komme til oss. Vi er opptatt av å finne ut hvordan du hadde det den gangen du kom til oss første gang og hvordan du har det i dag.

Det er viktig for oss å få vite mer om hvordan ungdom og voksne som ble henvist til oss før de fylte 18 år har det i dag. På den måten kan det bli lettere å hjelpe andre i samme situasjon. Dersom du ikke har vansker er det også viktig å kjenne til. Slik kunnskap vil kunne gi bedre grunnlag for vurdering og behandling av hele gruppen som søker seg til oss, og dermed forbedre tilbudet.

Vitenskapelig tittel

Kjønnsdysfori og kjønnsinkongruens hos barn, unge og voksne.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.06.2020 fram til 01.01.2030

Hvem kan delta?

Alle som siden år 2000 og frem til i dag var under 18 år da de ble henvist til NBTS kan delta. Det vil si alle som siste 20 år har vært henvist til NBTS, og som var under 18 år da de ble henvist.

Du melder deg på studien ved å signere samtykkeskjemaet og sende det til kontaktadressen som er oppgitt i skjemaet

Dersom du i dag er over 16 år melder du deg på studien ved å signere samtykkeskjemaet og sende det til kontaktadressen oppgitt i skjemaet.

På samtykkeskjemaet ber vi deg oppgi epost og mobil telefon nummer. Så snart vi har mottatt dette vil du få en invitasjon til et elektronisk nettskjema med spørsmålene.

Du kan også melde deg på studien ved å henvende deg til prosjektleder, se kontaktinformasjon lenger ned på siden. Noen av dere vil også få informasjon om studien i posten.

Informasjonsskriv til foresatte

Informasjonsskriv for deg som er under 16 år finner du her

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Det overordnede målet med studien er å beskrive barna og ungdommene som søker behandling for kjønnsinkongruens, altså mangel på samsvar mellom det kjønn personen er tildelt ved fødsel og egen oppfatning om hvilket kjønn man har. Vi ønsker informasjon om hvor mange som har et vedvarende ønske om kjønnsbekreftende behandling, samt resultater og helsemessig livskvalitet etter behandling.

For deg som er over 16 år, ønsker vi at du skal fylle ut noen spørsmål for å undersøke hvordan du har det i dag. Det vil være spørsmål knyttet til din helse og livskvalitet, seksualitet og kropp, din identitet i dag, din opplevelse av eventuell behandling, din bosituasjon, om du studerer, jobber, om du har barn. Det erogså spørsmål knyttet til tiden før henvisningen og underveis i utredningen. Du får også spørsmål om hvordan du har opplevd kontakten på NBTS. Spørsmålene er utarbeidet sammen med brukerforeninger.

Det tar ca. 30-45 minutter å fylle ut spørsmålene. Før dette må du signere samtykkeskjema slik angitt over der du oppgir mobil nummer og epost. Du vil deretter motta en link til et elektronisk spørreskjema. Det er viktig for oss at du kan kjenne deg trygg på at din utredning og behandling ikke blir påvirket av dine svar dersom du fortsatt har kontakt med oss

Vi ønsker også å gå inn i din journal og se hvordan du hadde det første gang du ble henvist til oss. I journalen kan vi se hvor gammel du da var, hvilket kjønn du opplevde å være, hvem du bodde med, hvordan du hadde det på skolen og om du hadde kontakt med andre helsetjenester. Vi ønsker også å se i journal om du har fått behandling og om du fortsatt står på behandling. Vi henter også ut resultater fra kroppslige undersøkelser, blodprøvesvar, røntgenundersøkelser som eventuelt er utført.

For deg som er under 16 år i dag er det foreldrene dine som blir spurt om samtykke til innhenting av journal opplysninger om deg. Dersom du er under 16 år vil hverken du eller foreldrene dine delta i noen spørreundersøkelse.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål til prosjektet eller ønsker å trekke deg fra deltakelse, kan du ta kontakt.