Pilotstudie

Hormonterapi og endring i helserisiko for menn som slutter med anabole steroider

STUDIEN TAR IKKE INN FLERE PASIENTER. Oslo Universitetssykehus tilbyr deltakelse i studie for deg som ønsker å slutte med anabole steroider, som er avhengig av anabole steroider og har brukt preparatene sammenhengende de seneste seks måneder. Se kontaktinformasjon nederst i artikkelen. Studien undersøker om hormonterapi gjør det lettere å slutte med anabole steroider og om det kan anbefales som behandling for menn som strever med å slutte. Det undersøkes også om og hvordan fysisk og psykisk helsetilstand endres fra bruk av anabole steroider til ett år etter avsluttet bruk.

Om studien

Langvarig bruk av anabole steroider kan gi alvorlige psykiske og fysiske helseproblemer, inkludert hormonforstyrrelse der kroppens testosteronproduksjon reduseres eller stopper.

Ved avsluttet bruk vil kroppen skille ut steroidene som var tilført utenfra og følgende tegn på lavt testosteronnivå kan vare fra måneder til år: depresjon, sterk utmattelse, søvnproblemer og redusert seksualfunksjon.

Mange fortsetter med steroider for å lette disse plagene, selv om de ønsker å slutte. Dette gir økt helserisiko.

Bakgrunnen for denne studien er at det foreløpig ikke finnes forskningsbasert eller annen anbefalt behandling for brukere av anabole steroider som ikke klarer å slutte selv om de ønsker det.

Hensikten med studien er å undersøke om bruk av hormonpreparatet Clomifen igangsetter egenproduksjonen av testosteron, og om hormonterapien gir testosteronnivå i normalområdet etter avsluttet steroidbruk.

Vi vil også undersøke om menn som får hormonbehandlingen rapporterer mindre symptomer på lavt testosteronnivå etter avsluttet steroidbruk, sammenlignet med en gruppe menn i en annen studie som slutter med steroider uten å få slik hormonterapi.

I tillegg skal vi undersøke fysisk og psykisk helsetilstand under pågående bruk av anabole steroider, og hvordan denne endres under behandlingen og deretter seks og 12 måneder etter avsluttet bruk.

Vitenskapelig tittel

Hormonterapi og endring i helserisiko for menn som slutter med anabole steroider - en pilotstudie

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

DENNE STUDIEN TAR IKKE INN FLERE PASIENTER.

Vi inkluderer 25-30 menn som ønsker å slutte med anabole steroider.

Deltakelse i dette forskningsprosjektet kan tilbys menn som ønsker å slutte med anabole steroider, som er avhengige av anabole steroider og har brukt sammenhengende over de seneste seks måneder.

Du må ha forsøkt å slutte uten å lykkes og være henvist til behandling ved Oslo universitetssykehus, Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker.

Du må bo i Oslo eller omegn slik at det er mulig å reise til Oslo universitetssykehus for å gjennomføre undersøkelser og behandling.

Du kan ikke delta ved hjerte-kar-lidelse, alvorlig psykisk lidelse, pågående bruk av illegale rusmidler, betydelig forhøyet blodprosent, leversvikt, annen hormonsykdom eller overfølsomhet for virkestoffet clomifen.

Du kan ta direkte kontakt med helsepersonell i forskningsprosjektet for å få informasjon om studien.

Dersom du oppfyller kriterier for deltakelse i studien, kan lege i forskningsprosjektet henvise deg til behandling ved Seksjon rus og avhengighetspoliklinikker som er nødvendig for å delta i studien.

Fastlege kan også henvise deg direkte til behandling ved Seksjon Ruspoliklinikker ved Oslo Universitetssykehus som vil knytte kontakt med forskningsprosjektet.  

STUDIEN TAR IKKE INN FLERE PASIENTER.

Hva innebærer studien?

Du får en grundig undersøkelse av fysisk og psykisk helse før du slutter med anabole steroider.

Clomifentabletter gis i 16 uker og de første fire ukene får du også testosterongel for å sikre at testosteronnivået ikke synker før effekten av Clomifen setter inn.

Forskningslegen følger opp med blodprøver og undersøkelse hver fjerde uke i 16. uker, ved seks månedder og 12 måneder.

Følgende metoder benyttes for å samle inn data:

 • spørreskjemaer,
 • intervju (bakgrunnsopplysninger, helseforhold, bivirkninger),
 • psykiatrisk undersøkelse,
 • undersøkelse av fysisk helsetilstand,
 • blodåreundersøkelse med ultralyd,
 • kroppsscan (DXA-scan) med måling av bentetthet og forhold mellom fett- og muskelvev,
 • fettprøveundersøkelse,
 • urinprøve,
 • prøve av spermiekvalitet,
 • måling av testikkelstørrelse og
 • blodprøveundersøkelser.

I tillegg får du øyeundersøkelse hos optiker før behandlingsstart og seks måneder etter avsluttet hormonterapi.

Du mottar ikke honorar for å delta i studien, men alle fysiske undersøkelser i studien og legemidler er uten kostnad. 

I tillegg til oppfølgning i forskningsprosjektet vil du bli henvist av prosjektleder eller fastlege til Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker ved Oslo Universitetssykehus der du får tildelt en behandler og der samtalebehandlingen vil bli tilpasset ditt behov. Denne behandlingen vil ha ordinær egenandel i spesialistlisthelsetjenesten.

Vær oppmerksom

En fordel med deltakelse i studien er at du får tilgang til hor­monterapi som ikke er tilgjengelig i behandlings­systemet for brukere av steroider.

Det er mulig at hormonterapi sammen med annen støtte kan gjøre det lettere for deg å avslutte bruk av anabole steroider.

Du får også informasjon om og hvordan helsetilstanden endres og bedres ett år etter avsluttet bruk. Dette kan være en motivasjon til å ikke gjenoppta bruken av anabole steroider.

En annen fordel er å få undersøkt fysisk helsetilstand som ikke er vanlig rutine i ordinær behandling, som for eksempel kroppssammensetning, synsundersøkelse, karundersøkelse og undersøkelse av sæd­kvalitet. Ved unormale funn får du tilgang til videre utredning og behandling der dette er anbefalt.

Legemiddelet Clomifen er i flere studier blitt grundig testet og dokumentert som et trygt og sik­kert preparat for menn med lav egenproduksjon av testosteron av andre årsaker enn bruk av ana­bole steroider.

Det er beskrevet få eller mindre alvorlige bivirkninger i disse studiene der følgende bivirknin­ger er rapportert: hodepine, gynekomasti, synsfor­styrrelse, svimmelhet og svingende stemningsleie.

I en studie fikk 400 menn opptil fire ganger høyere dose over en periode på opptil flere år, og her rap­porterte omtrent ti % av deltakerne bivirkninger.

Siden denne studien vil undersøke effekt av legemiddelet på en annen indikasjon enn det er godkjent for (barnløshet hos kvinner), vil bivirk­ninger av Clomifen bli kartlagt.

Bivirkninger kan, i tillegg til de nevnt over, være magesmerter, kvalme, hetetokter/rødme og søvnforstyrrelser.

Det er rap­portert enkelte, sjeldne tilfeller av unormal lever­funksjon. Blodpropp har vært rapportert som en svært sjelden bivirkning – kun én av 486 pasien­ter fikk denne tilstanden under behandling med Clomifen.

Siden forbigående tåkesyn er rapportert som en bivirkning, vil vi gjennomføre en synstest/ øyeundersøkelse før studiestart og etter at lege­middelbehandling er gjennomført.

Kontaktinformasjon

Forskningslege Hans Christian B Henriksen, 
telefon: 48 20 32 75
e-post: hachen@ous-hf.no

Prosjektleder/overlege Ingrid Havnes
telefon: 91 80 33 28
e-post: uxamav@ous-hf.no

Leder av Steroideprosjektet Christine Wisløff
telefon: 46 95 97 91
e-post: chrwis@ous-hf.no