Diett hos barn ved epilepsi

Omtrent 30 prosent av pasienter med epilepsi oppnår ikke tilfredsstillende anfallskontroll ved hjelp av epilepsimedisiner.Hos disse pasientene kan en ketogen diett være et bra behandlingsalternativ. Ketogen diett er en type høy-fett, lav-karbohydratdiett. Vi ønsker å få mer kunnskap om hvorfor ketogen diett virker anfallsreduserende ved epilepsi.

Om studien

Klassisk ketogen diett er en høy-fett-, moderat-protein- og lav-karbohydrat diett som er en internasjonalt etablert og dokumentert behandling for barn med alvorlig epilepsi.

Formålet med studien er å få mer kunnskap om hvordan og hvorfor ketogen diett virker, slik at vi kan finne ut hvilke barn som kan ha best nytte av behandlingen. Vi vil følge barnets epilepsi og undersøke hvordan dietten påvirker bakteriene i tarmen (tarmfloraen) og hvilke gener som skrus «av» og «på» (epigenetikk). Videre vil vi undersøke om det er noen sammenheng mellom disse endringene og anfallsreduserende effekt av diettbehandlingen. I tillegg vil vi kartlegge eventuelle bivirkninger.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Hvem kan delta i studien?

For å kunne delta i studien må alle følgende kriterier oppfylles:

  • Barn med epilepsi i alderen 2- 18 år
  • Tidligere forsøkt behandling med minst to tolererte og adekvat valgte og brukte antiepileptiske medisiner
  • Minst to tellbare anfall per uke
  • Villig til å forsøke diettbehandling i minst 12 uker

Hvem kan ikke delta i studien?

  • Barn som har sykdommer hvor det kan være forhold som taler mot å behandles med en høy-fett-, lavkarbohydratdiett
  • Barn hvor det ikke er mulig å føre oversikt over antall anfall
    Pasienter som tidligere har vært behandlet med en høy-fett-, lavkarbohydratdiett

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Hva innebærer det å delta i studien?

Før diettoppstart blir det tatt blod- og urinprøver for å utelukke årsaker til at barnet ikke skulle tåle behandlingen. De siste fire ukene før diettoppstart skal det ikke gjøres endringer i barnets epilepsibehandling. Anfall registreres systematisk i anfallskalender og barnet spiser sin normale kost. Deretter legges barnet inn på SSE for oppstart av ketogen diett. Før og under diettbehandlingen tas det blod-, urin- og avføringsprøver, måles blodketose og blodsukker, samt gjennomføres 24 timers EEG-registrering. I prosjektet innhenter og registrerer vi opplysninger om barnet. Dette er opplysninger fra pasientjournal som inkluderer kliniske data, resultater fra blod-, urin- og avføringsprøver, EEG-registreringer og spørreskjemaer som du/ditt barn blir bedt om å fylle ut.

Deltakelse i prosjektet følger i all hovedsak de samme behandlingsrutiner som ved ordinær behandling, men det vil i tillegg samles inn avføringsprøver og det skal fylles ut noen korte spørreskjemaer. Det gjøres også utvidede blodprøveanalyser, uten at dette medfører flere blodprøvetakinger. De første 12 ukene på diett endres ikke ditt barns epilepsibehandling med mindre det er medisinsk nødvendig. Dette er i henhold til ordinær rutine, for å ha mulighet til å evaluere effekten av diettbehandlingen.

Fordeler og ulemper ved deltakelse

Det kan oppleves som meningsfylt for pasienten/familien å bidra til forskning som kan hjelpe andre pasienter i lignende situasjon. Dersom studien gjør viktige funn, vil det bidra til økt forståelse av pasientgruppen som helhet, og kanskje gi ledetråder til nye behandlingsmetoder. I tillegg vil pasienten følges svært tett opp av et tverrfaglig team bestående av lege, klinisk ernæringsfysiolog og sykepleier.

Det forventes ingen økt risiko for bivirkninger eller uheldige hendelser ved deltagelse i forskningsprosjektet sammenlignet med ordinær diettbehandling. Ulemper for pasienten og/eller omsorgspersoner er at det må medregnes noe ekstra tidsbruk for å samle inn avføringsprøver og utfylling av skjemaer og lignende.

Mer informasjon

Les mer om prosjektet (oslo-universitetssykehus.no)Les mer om forskningsgruppen (ous-research.no)

Kontaktinformasjon

Studien gjennomføres ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE), Oslo universitetssykehus.

Ønsker du mer informasjon om studien, ta kontakt med studieteamet:

Telefon 67 50 14 91 (klinisk ernæringsfysiolog Sigrid Pedersen), 23 01 98 79 (prosjektleder Kaja Selmer)
E-post: ketoprosjekt@ous-hf.no

Dersom du ønsker at ditt barn skal bli med i studien kan du be om henvisning til Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)