Henvisningskriterier for Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)

Henvisningskriterier for innleggelser ved SSE og informasjon om våre nasjonale behandlingstjenester.

Overvåkningsskjermer ved Observasjonsenheten ved KNF (Klinisk nevrofysiologisk lab) på SSE.

Foto: Oslo universitetssykehus

Klinisk nevrofysiologisk lab ved SSE har landets største observasjonsenhet med 10 senger for EEG-utredning.

Henvisningskriterier

SSE har, sammen med referansegruppen for behandlingstjenesten, utarbeidet henvisningskriterier for tjenesten:

Terapiresistent epilepsi med behov for spesialisert behandlingsvurdering opp mot medikamentell og ikke-medikamentell behandling, inkludert diettbehandling og epilepsikirurgi. Epilepsikirurgi er en egen nasjonal tjeneste.

Terapiresistent epilepsi er av den internasjonale epilepsiorganisasjonen definert som pasienter med epilepsi der man ikke har oppnådd anfallskontroll til tross for forsøk med minst to adekvate og tolererte epilepsimedisiner.

Kompleks epilepsi med behov for spesialisert utredning, kartlegging og behandlingsvurdering utover tilbudet ved lokal eller regional barne- eller neurologisk avdeling.

Kompleks epilepsi er definert som epilepsi med neurologiske, psykiatriske, læringsmessige eller utviklingsmessige tilleggsvansker. Dette vil omfatte komplekse epilepsisyndromer og sjeldne komplekse epilepsirelaterte tilstander.

Pasienter med anfallstilstander der man etter utredning ved pasientens lokale eller regionale barne- eller nevrologiske avdeling er usikker på epilepsidiagnosen eller anfalls- og epilepsi-klassifisering.

Dette inkluderer også utredning i forhold til psykiske ikke-epileptiske anfall (PNES) og avklaring mellom epileptiske anfall og ikke-epileptiske anfall.

Hvem kan henvise

Pasienter kan henvises fra alle leger, men det er vanligvis barneleger, nevrologer eller psykiatere som henviser. Alle pasienter skal ha vært utredet for epilepsi/anfallslidelse i spesialisthelsetjenesten lokalt, før pasienten henvises til SSE.

Det er viktig at henviser presiserer øverst i henvisningen at pasienten henvises til Spesialsykehuset for epilepsi (SSE).

 • Pasientens navn, fødselsnummer, adresse og telefonnummer
 • Foresattes / pårørendes navn, adresse og telefonnummer for alle under 18 år
 • Henvisende lege
 • Tidligere sykdommer, somatisk og psykisk
 • Anfallssituasjon med beskrivelse av anfallene, hyppighet av anfall og eventuelt skadepotensiale
 • Pasientens kognitive og fysiske funksjonsnivå og behov for bistand i hverdagen
 • Faste medikamenter, og ev. tidligere medikamentell behandling som har vært forsøkt
 • Eventuelt bruk av rusmidler
 • Eventuelt behov for tolk. Spesifiser hvilket språk og dialekt
 • Aktuell og tidligere medikasjon
 • Kun for innleggelse ved Solbergtoppen: Psykososial problemstilling

 • Barn: Diagnoseavklaring (4-10 dager)
 • Barn: Medisinsk utredning (4-10 dager)
 • Barn: Operasjonsutredning (7-14 dager)
 • Barn: Tverrfaglig utredning (17-18 dager)
 • Barn: Diett oppstart - Modifisert (4 dager) eller Klassisk ketogen diett (16 dager)
 • Barn: Førerkortvurdering (4-5 dager)
 • Barn: PNES diagnoseavklaring (7 dager)
 • Barn: PNES-oppfølging, (14 dager)
 • Barn: Annet, spesifiser: 
 • Voksen: Diagnoseavklaring (10-21 dager)
 • Voksen: Medisinsk utredning (10-21 dager)
 • Voksen: Operasjonsutredning (10-14 dager)
 • Voksen: Diettoppstart – Modifisert eller Klassisk ketogen diett (4 dager)
 • Voksen: Førerkortvurdering (4-5 dager)
 • Voksen: Kartlegging arbeidsavklaring (14 dager)
 • Voksen: Annet, spesifiser:
 • Solbergtoppen: Rehabilitering av epilepsiopererte fra 3. måneder postoperativt og senere (1-7 dager)
 • Solbergtoppen: PNES-oppfølging, individuelt (10-14 dager) eller gruppe (24-30 dager)

Legg ved beskrivelser / kopi av prøvesvar inkl. svar på psykologiske utredninger.

E E G-undersøkelser utført:

 • Standard E E G
 • Søvn-deprivert E E G
 • Annen E E G-undersøkelse

M-R caput:

 • Standard M-R caput
 • 1,5 Tesla M-R med epilepsiprotokoll
 • 3 Tesla M-R med epilepsiprotokoll

Spinalvæskeundersøkelse, Genetisk analyse, Metabolsk screening, EKG-undersøkelse (24 timer).

Andre undersøkelser.

Henvisninger​​​ sendes per post til:

Oslo universitetssykehus, Nevrologi,

Postboks 4956 Nydalen,

0424 Oslo

​Henvisninger sendes elektronisk til:

HER122385

​​​Sentralt henvisningsmottak ved Oslo universitetssykehus har vakttelefon der helsepersonell kan ringe inn

 • Åpningstider kl. 09.00 – 14.30
 • Telefon: 23 07 54 88

Har du spørsmål om ventelister og henvisningsrutiner?

 • Send e-post til inntaksse@ous-hf.no
 • eller ring telefonnummer: 91 50 27 70 og be om inntakskontoret ved SSE
 • Vi besvarer ikke e-post med pasientopplysninger

​Nasjonal behandlingstjeneste for kompleks epilepsi

Tjenesten kompleks epilepsi tilbyr spesialisert utredning og behandling til pasienter med kompleks eller terapiresistent epilepsi. Tjenesten er lokalisert ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) som er del av Oslo universitetssykehus.

Diagnoser aktuelle for henvisning: ICD -10: G40, R56.8
Tjenesten tilbyr spesialisert utredning og behandling til følgende pasientgrupper:

 • Terapiresistent epilepsi, som er epilepsi der man ikke har oppnådd anfallskontroll etter å ha forsøkt minst to forskjellige epilepsimedisiner.Tjenesten tilbyr spesialisert utredning og vurdering for medikamentell eller ikke-medikamentell behandling. Ikke-medikamentell behandling er ketogen diettbehandling  og kirurgisk behandling. SSE har nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk epilepsi i samarbeid med Nevrokirurgisk avdeling, Rikshospitalet.
  3 av 10 pasienter med epilepsi har en terapiresistent epilepsi.

Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk epilepsi

 • Kompleks epilepsi, som er epilepsi med nevrologiske, psykiatriske, kognitive eller læringsmessige tilleggsvansker. Pasienter med kompleks epilepsi med behov utover tilbudet fra lokalt hjelpeapparat og lokal eller regional barne- eller nevrologisk avdeling kan henvises til tjenesten.
  Tjenesten har spesialkompetanse på diagnostisering og behandling av sjeldne epilepsityper.
  Tjenesten tilbyr spesialisert utredning, kartlegging og veiledning ved kompleks epilepsi fra et tverrfaglig team av nevrologer, barneleger, sykepleiere, nevrofysiologer, pedagoger, klinisk ernæringsfysiologer, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sosionomer.
 • Spesialisert anfallsutredning til pasienter der det etter utredning ved lokal eller regional barneavdeling/nevrologisk avdeling fremdeles er usikkerhet knyttet til epilepsidiagnosen eller til hvilke anfallstyper eller epilepsitype pasienten har.
  Slik utredning inkluderer diagnostisk avklaring mellom epileptiske anfall og andre paroksysmale anfallslidelser inkludert psykiske ikke-epileptiske anfall (PNES), søvnlidelser og andre nevrologiske og medisinske tilstander som kan likne epilepsi. 

SSE behandler pasienter i et livsløpsperspektiv og gjennom forskjellige livssituasjoner som utdanning, graviditet og alderdom. SSE har seksjoner for barn, voksne, eldre og pasienter med psykisk utviklingshemning.

Sist oppdatert 08.04.2024