Acetylsalisylsyre mot tilbakefall av spredning til leveren

Kan acetylsalisylsyre hindre tilbakefall av spredning av kreft til leveren hos de som gjennomgår leverkirurgi og dermed føre til økt overlevelse?

Om studien

Kolorektalkreft er en av de hyppigste kreftformene i Norge og omtrent halvparten av pasientene får spredning til leveren (levermetastaser). Levermetastaser er som regel hovedårsaken til kreftrelatert sykdom og død hos denne pasientgruppen.

Flere studier har vist at acetylsalisylsyre (ASA) kan forebygge utvikling av enkelte kreftformer deriblant kolorektalkreft. Vi har nylig gjennomført en studie hvor vi så på alle pasienter med kolorektalkreft i Norge registrert i Kreftregisteret fra 2004-2011 (ca 23 000 pasienter).

Ved å koble data til reseptregisteret fant vi at den 20% av populasjonen som tar ASA av andre grunner (hjertesykdom) hadde betydelig bedre overlevelse enn de som ikke bruker ASA. Vi fant at denne pasientgruppen har 15 % bedre kreftspesifikk overlevelse.

Videre fant vi at for pasienter som brukte ASA regelmessig også før kreftdiagnosen, er risikoen for å dø av kreftsykdommen redusert med 25 % (Bains S. et al. 2016. J Clin Oncol).

Dette er et interessant funn fordi ASA er et rimelig og velutprøvd medikament som er trygt å bruke. Funnet kan derfor ha mulig nytte hos pasienter som får kolorektalkreft, men for å sikkert vite om pasientene har nytte av dette må vi gjøre en blindet, placebo-kontrollert studie.

ASAC studien vil undersøke effekten av ASA på pasienter som opereres for levermetastaser fra kolorektalkreft og randomisere til enten ASA i 3 år eller placebo for å kunne dokumentere om ASA hindrer tilbakefall av kreft i leveren hos de som gjennomgår leverkirurgi og fører til økt overlevelse. Dette er ikke prøvd ut tidligere.

Det skal inkluderes 800 pasienter pasienter fra Norden i denne studien, hvorav 400 vil blir randomisert til ASA og 400 til placebo.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Inklusjonskriterier

 • Levermetastaser fra kolorektalkreft som kan opereres eller behandles med radiofrekvens- eller mikrobølgeablasjon
 • Kirurgisk (makroskopisk) fri reseksjonsrand
 • ECOG 0-2
 • 18 år eller eldre
 • Samtykkekompetent

Eksklusjonskriterier

 • Bruk av ASA eller andre blodfortynnende eller platehemmende legemidler som for eksempel warfarin eller klopidogrel
 • Regelmessig bruk av kortikosteroider eller NSAIDs
 • Blødersykdom (hemofili)
 • Blodplater (trombocytter) < 100 x 109/L
 • Alvorlig hjertesvikt ( NYHA class ≥III) eller nyresvikt
 • Gravid eller ammer
 • Leversvikt ( Child-Pugh score >B7 )
 • Alkoholisme
 • Kontraindikasjoner som er angitt i pakningsvedlegget til Trombyl: Overfølsomhet eller allergier mot ASA, trombocytopeni, tidligere alvorlig gastrointestinal blødning/magesår på grunn av ASA / NSAID, aktivt magesår, hemofili, levercirrhose, alvorlig hjertesvikt.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

ASAC er en dobbeltblind studie som betyr at verken pasient eller behandler kjenner til hvem som får aktiv medikament eller narretablett. Pasientene skal ta en tablett daglig og følges opp i henhold til nasjonale retningslinjer.

Det er planlagt at de skal bruke studiemedisin i 3 år eller til det påvises tilbakefall av sykdom.

Vær oppmerksom

Det er kun pasienter som ikke allerede bruker fast ASA eller annen blodfortynnende medisin som er aktuelle for å inkludere studien.

NB! ASA øker blødningsrisiko og kan føre til magesår og bør derfor ikke brukes regelmessig uten å ha konferert med lege.

Kontaktinformasjon

Victoria Lindtun Bringsjord

Studiesykepleier ved Gastrokirurgisk avdeling, Rikshospitalet

vicbri@ous-hf.no 23 07 11 13

Gyda Grodås Christiansen

Studiesykepleier ved Gastrokirurgisk avdeling, Rikshospitalet

gydchr@ous-hf.no 23 07 11 13

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

 • Helse Bergen
 • Helse Stavanger
 • Universitetssykehuset Nord-Norge
 • St. Olavs Hospital