Yrkesliv/sosialmedisinsk rusmiddelkontroll – rettsmedisinske analyser

Prøver som tas av for eksempel arbeidsgiver, sosialkontor, barnevern og leger ved mistanke om bruk av rusmidler – og hvor prøvesvaret kan medføre tap av rettigheter som behandlingstilbud, botilbud, foreldrerett, samværsrett eller skoletilbud.

​​​​Denne type kontrollprøver er underlagt kvalitetskrav fra Helsedirektoratet som er gitt i veileder IS-2231.

Analyser som forteller om en person har brukt rusmidler baserer seg i alt vesentlig på urinprøver. Det skal derfor alltid sendes inn urinprøver i disse sakene. Årsaken til at det benyttes urin og ikke blod er at de fleste stoffer (eller omdannelsesprodukter av disse) lar seg gjenfinne i urin lenger enn i blod. Blodprøver er sjelden påkrevet og skal ikke sendes inn rutinemessig.

I spesielle tilfeller kan det være aktuelt å analysere en hårprøve. Dette må skje etter forhåndsavtale med Avdeling for rettsmedisinske fag, rettstoksikologi​. Hårprøver kan være egnet for påvisning av gjentatt stoffinntak opptil flere måneder før prøvetakingen.

Last ned aktuelt bestillingsskjema, fyll ut og send til rettstoks@ous-hf.no eller per post til:

Avdeling for rettsmedisinske fag, OUS HF
Seksjon for rettstoksikologiske støttefunksjoner
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo.​

Yrkesliv/sosialmedisinsk rusmiddelkontroll – rettsmedisinske analyser (PDF)

Rekvisisjonsskjemaet er merket med en unik strekkode for identifikasjon. Den samme strekkoden er trykket på prøve-etikettene som henger som et vedlegg på skjemaet. Rekvisisjonene er utformet for optisk lesning, og det skal derfor kun benyttes originaler. For bestilling, bruk bestillingsskjemaet for sosialmedisinsk rusmiddelkontroll.

Urinprøver analyseres på et standard analyseprogram. I tillegg kan det krysses av for andre analyser på rekvisisjonen.

Alle prøver analyseres på kreatinin og pH (surhetsgrad) for å kontrollere at prøven virkelig er en urinprøve og at den er egnet for analyse.

Dersom det er mistanke om inntak av gammahydroksybutyrat (gammahydroksysmørsyre, GHB) de siste 12 timer før prøvetaking, må dette angis. Ta kontakt på telefon ved spørsmål om stoffer som ikke er angitt på rekvisisjonen.

I svarbrevet vil hvert stoff oppgis som ”ikke påvist” eller ”påvist”. Les mer under punktet Svar.

Et stoff som er ”påvist” er alltid analysert med to uavhengige metoder og to uavhengige uttak fra prøven.

Dette er en grunnregel i alle rettstoksikologiske analyser.

Stoffer analyseres med akkrediterte eller ikke-akkrediterte metoder. Informasjon om dette og om kvalitetssikring generelt finner du under kvalitetssikring.

Rekvirenten vil få en skriftlig tilbakemelding innen 2 uker etter at saken mottas ved Avdeling for rettsmedisinske fags​.

Svarbrevet inneholder en oversikt over stoffene det er analysert for og opplysning om de er påvist eller ikke påvist. Ved påvisning av stoffer som det ikke er opplyst om på rekvisisjonen at prøvegiver bruker, vil det gjøres en fortolkning. Fortolkningen innbefatter hvilke stoffer som kan være inntatt. Dersom enkeltpersoner følges opp med flere prøver, fortolkes analysesvaret i forhold til dette med hensyn på inntakstidspunkt.

I tillegg føres det opp eventuelle merknader til forsendelse, prøvesikring, etc.

Avdeling for rettsmedisinske fags​ fortolkningsrutiner er akkreditert. Om kvalitetssikringsrutinene generelt og akkreditering kan du lese under punktet Kvalitetssikring.

Ved eventuelle spørsmål må prøvegiver henvende seg til rekvirenten (den som har fattet beslutning om at prøven skal tas).

Sist oppdatert 04.08.2023