Olje- og rederisaker – rettstoksikologiske analyser

Prøver fra personer ansatt i oljebaserte virksomheter og andre bedrifter som har inngått avtale med sinemedarbeidere omprøvetaking for å dokumentere at rusmidler ikke brukes.

​Ofte er dette oljebaserte virksomheter som er pålagt krav om rusmiddeltesting fra store internasjonale selskaper. Resultatet av kontrollprøvene kan danne grunnlag for iverksetting av sanksjoner. Slike kontrollprøver er underlagt kvalitetskrav fra Helsedirektoratet som er gitt i veileder IS-2231.

Vi tilbyr et analyseprogram som følger EXXONs retningslinjer i disse sakene, men andre analyseprogram kan avtales.

Analyser som forteller om en person har brukt rusmidler baserer seg i alt vesentlig på urinprøver. Det skal derfor alltid sendes inn urinprøver i disse sakene. Årsaken til at det benyttes urin og ikke blod, er at de fleste stoffer (eller omdannelsesprodukter av disse) lar seg gjenfinne i urin lenger enn i blod. Blodprøver er sjelden påkrevet og skal ikke sendes inn rutinemessig. Rekvisisjonene gir mulighet til å sende inn blodprøver ved positiv utåndingsprøve (alkohol).

Nedenfor finner du retningslinjer fra den europeiske organisasjonen for arbeidslivstrening:

Bestilling av prøve​​takingsutstyr

Last ned bestillingsskjema, fyll ut og send til rettstoks@ous-hf.no eller per post til:

Avdeling for rettsmedisinske fag, OUS HF
Seksjon for rettstoksikologiske støttefunksjoner
Postboks 4950 Nydalen
0424 OSLO

Bestillingsskjema prøvetakingsutstyr rusmiddelkontroll yrkeslivet (PDF)

Rekvisisjonsskjemaet er merket med en unik strekkode for identifikasjon. Den samme strekkoden er trykket på prøve-etikettene som henger som et vedlegg på skjemaet. Rekvisisjonene er utformet for optisk lesning, og det skal derfor kun benyttes originaler. For bestilling, bruk bestillingsskjemaet for yrkesliv.

Urinprøver
Standard analyseprogram omfatter følgende analyser: Amfetaminer, barbiturater, benzodiazepiner, cannabis, kokain, metadon, oksykodon, og opiater. Disse stoffene står angitt i oljeselskapet Exxons retningslinjer for testing. Hvis det ønskes analyse av andre stoffer må dette spesifiseres.
Alle prøver analyseres på kreatinin og pH (surhetsgrad) for å kontrollere at prøven virkelig er en urinprøve og at den er egnet for analyse.

Stoffer analyseres med akkrediterte eller ikke-akkrediterte metoder. Informasjon om dette og om kvalitetssikring generelt finner du under kvalitetssikring.

Hvert stoff oppgis som ”ikke påvist” eller ”påvist”.

Et stoff som er ”påvist” er alltid analysert med på to uavhengige metoder og to uavhengige uttak fra prøven. Dette er en grunnregel i alle rettstoksikologiske analyser.

Blodprøver
Ved spørsmål om påvirkning av etanol (alkohol) eller andre rusmidler er det nødvendig å ta en blodprøve

I disse sakene er det den som er oppført som kontaktperson på rekvisisjonen som mottar svarbrevet. Denne vil få en skriftlig tilbakemelding innen 1 uke etter at saken mottas ved Avdeling for rettsmedisinske fags​.

Kontaktpersonen skal helst være en MRO (medical review officer), som er en lege som er spesialutdannet innen yrkeslivstesting. Også en annen lege eller annen person kan fungere som kontaktperson. Der er viktig at denne har fått tilsendt side 2 av rekvisisjonen (rekvirentens/MROs kopi), slik at saks-id er kjent, da svarbrevet ikke innholder navn på prøvegiver.
Svarbrevet inneholder oversikt over stoffene det er analysert for og opplysning om de er påvist eller ikke påvist.

I tillegg føres det opp eventuelle merknader til prøvesikring, etc. Ved påvisning av stoffer som det ikke er opplyst på rekvisisjonen at prøvegiver bruker, vil det følge en anbefaling om kontakt med prøvegiver for å diskutere prøveresultatet. Påvisningsgrenser for yrkeslivsanalyser etter Exxons retningslinjer er oppgitt på svarbrevet.

Avdeling for rettsmedisinske fags​ fortolkningsrutiner er akkreditert. Mer om kvalitetssikringsrutiner generelt og akkreditering spesielt, kan du lese under punktet Kvalitetssikring.

Ved eventuelle spørsmål må prøvegiver henvende seg til rekvirenten (den som har fattet beslutning om at prøven skal tas).

Sist oppdatert 04.08.2023